Sociale problemer, social udsathed og social politikker

Kursusindhold

Beskrivelse af kursets formål og indhold:

 

Formålet med kurset er at give de studerende en dyberegående indsigt i det sociologiske felt sociale problemer og sociale afvigelser, og i hvordan sociale problemer/afvigelser afgrænses, kategoriseres og håndteres i det danske samfund.

 

Kursusindhold:

 

Hvad er sociale problemer/sociale afvigelser?

Hvad er social sårbarhed og social udsathed, og er det noget, der ”arves”?

Sociale problemer/afvigelser, socialt udsatte og sociale politikker i fortid og nutid

Risikoopfattelser og risikohåndtering i forhold til sociale problemer/afvigelser

Fokus på specifikke sociale problemer/afvigelser – fx social udsathed blandt børn og unge, fattigdom, misbrug, prostitution, hjemløshed og social marginalisering – og tiltag for at afhjælpe/kontrollere disse problemer/afvigelser. 

Engelsk titel

Social problems, social vulnerability and social policies

Uddannelse

Valgfag

Fagpakke (KA 2015):

Velfærd, ulighed og mobilitet

Viden, organisation og politik

Kultur, livsstil og hverdagsliv

 

Undervisningen i foråret 2021 vil køre i et rent online format frem til 1. april på grund af covid19 situationen.

Så snart det herefter er tilladt og forsvarligt, er det op til den enkelte underviser om denne ønsker at overgå til et blended format eller ønsker at fortsætte med fuld online undervisning resten af semesteret.


Den enkelte underviser vil give besked om ovenstående valg i Absalon-rummet for hvert enkelt kursus.


Kurser med mundtlige eksamener vil blive afholdt online, hvis ikke relevante restriktioner er blevet løftet senest fire uger før den enkelte eksamen.
Besked herom vil da komme i Absalon.

Kurser med skriftlig eksamen vil ikke opleve nogen ændring i forhold til den normale eksamensform.

 

Målbeskrivelse

Viden:

De studerende skal opnå indsigter i sociale problemer, som fx fattigdom, hjemløshed, misbrugsproblemer og prostitution, herunder hvordan sociale problemer afgrænses, kategoriseres og håndteres i det danske samfund.

 

Færdigheder:

De studerende skal kunne gennemføre analyser inden for området og vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger relateret til sociale problemer – og samfundets håndtering af dem.

 

Kompetencer:

De studerende skal kunne overføre teorier og undersøgelsestilgange til nye problemstillinger. De skal kunne opsøge og tillegne sig viden om sociale problemer/afvigelser og reflektere over samfundets håndtering af problemerne (behandling, hjælp, støtte, kontrol) samt formidle deres erhvervede viden på området til både fagfæller og ikke-specialister.

Interaktiv undervisning med holdundervisning og diskussioner. I kurset indgår ekskursioner til selvvalgte sociale tilbud/​institutioner/​organisationer. Disse ekskursioner tænkes at resultere i korte videns-/​erfaringsopsamlinger, som vil blive diskuteret på kurset, og som kan danne grundlag for afløsningsopgaverne.

En vigtig del af kurset er at få indsigt i sociale tilbud til udsatte grupper. Ekskursioner til selvvalgte sociale tilbud indgår derfor i kurset, og rapporterne fra disse ekskursioner kan danne udgangspunkt for afløsningsopgaverne.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Peer-feedback og underviser-feedback på videns-/erfaringsopsamlinger fra ekskursioner.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Individuel/gruppe.
Ved afløsningsopgave forstås en opgave, hvor den studerende selvstændigt udformer og afgrænser en problemstilling/​problemformulering inden for fagets rammer på baggrund af et petitum. Afløsningsopgaven må maximalt fylde 10 sider. Ved gruppebesvarelser tillægges 5 sider pr. ekstra studerende. Se detaljer for prøveform i studieordningen og den generelle eksamensvejledning på KUnet.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 28
  • Forberedelse (anslået)
  • 110
  • Eksamen
  • 68
  • Total
  • 206