Klinisk psykologi - Praksishold

Kursusindhold

Praksishold 1 v/Trine Garff – Praksishold i eksistentiel psykoterapi
Formålet med dette praksishold er, at give de studerende en indføring i og en erfaring med eksistentiel psykoterapi. Det primære fokus i undervisningen vil ligge på det konkrete kliniske arbejde, men de studerende vil også få en grundig introduktion til den teori det kliniske arbejde bygger på. Herunder på hvordan eksistentiel filosofi kan omsættes i terapeutisk praksis.

Undervisningsform og aktiv deltagelse:
To af de studerende på holdet vil få individuelle samtaleforløb med voksne klienter. Underviseren superviserer disse forløb og holdet fungerer som medsuperviserende team. Det er vigtigt, at alle der melder sig til holdet, er parate til at deltage aktivt i undervisningen. Vi vil lave forskellige øvelser, som kommer til at kræve en personlig åbenhed og et personligt engagement. Der eksisterer flere forskellige eksistentielle terapiretninger. På dette hold vil vi primært fokuser på Ernesto Spinellis eksistentielle terapimodel, men samtidig drage andre eksistentielle tænkere ind, når det giver mening i det kliniske arbejde.  

 • supervisionen af de tre klientforløb
 • øvelser
 • diskussioner og refleksioner i forbindelse med underviserens teoretiske oplæg.

Afsluttende fri skriftlig opgave på maks 5 sider. Den studerende vælger selv en problemformulering, der er relevant i forhold til undervisningen. Problemformuleringen skal enten tage udgangspunkt i et klinisk fænomen der belyses teoretisk eller i et teoretisk fænomen der eksemplificeres med kliniske eksempler fra undervisningen. Den studerende skal inddrage sit eget oplevelsesmæssige perspektiv. Endvidere skal både det obligatoriske og det selvvalgte pensum bruges i opgaven.
 

Praksishold 2 v/ Sabine Friis - Compassion Fokuseret Terapi (CFT) og sundhedspsykologisk samtaleteknik

På praksisholdet er hovedformålet - gennem øvelser og diskussion af det på holdet oplevede samt belyst ved kursets litteratur- at få en basal og konkret forståelse af strukturering og indlevelse i samtaleterapi. God spørgeteknik og professionel empati  kombineres med overblik over start, forløb og afslutning samt tydelige aftaler undervejs. Samtaleteknisk er begreberne respekt, nærvær, nysgerrighed og tydelighed ankerpunkter for god terapi. Undervejs vil øvelserne tage udgangspunkt i CFT i sammenhæng med et sundhedspsykologisk perspektiv.

Compassion Fokuseret Terapi (CFT) er en nyere psykologisk retning, som er udviklet af professor Paul Gilbert. Det er et psykoterapeutisk system, som integrerer evolutionsteori, neurovidenskab, kognitiv adfærdsterapi, social- og udviklingspsykologi og mindfulness/psykologisk buddhisme. Compassion-træning transformerer problematiske kognitive og emotionelle mønstre relateret til angst, vrede, skyld, skam og selvkritik. Der arbejdes med beroligende teknikker, som fremmer ”indre varme”/beroligelse (soothing) og tryghed gennem compassion til andre og selv.

Undervisningsform og aktiv deltagelse:

Vi arbejder med bogen ”Experiencing Compassion-Focused Therapy from the inside Out” (Chris Irons et al.) ud fra begrundelsen, at egen-terapi er en værdifuld vej til at tillære sig en terapeutisk position. Af samme årsag skal deltagere være klar til at være aktive og åbne under øvelser, refleksion og diskussion – også et krav for godkendt gennemførelse af praksisholdet.

Yderligere praksistræning er 1-2 klientforløb; hvor en studenterterapeut og en observatør sammen har et terapiforløb, som superviseres af underviser med inddragelse af resten af holdet som reflekterende team på casen.

Eksamen er et responspapir på højest 5 sider. Under praksisholdet tillærte praksis-greb og praksis-refleksions-punkter diskuteres i forhold til det obligatoriske og det selvvalgte pensum.
 

Praksishold 3 v/ Sonja Breinholst  -  At arbejde på en specialiseret behandlingsklinik for børn: Integration af teori og praksis

Længes du efter at opleve hvordan praksis foregår på en specialiseret klinik der behandler børn med angst? Så er dette praksishold muligvis noget for dig. Praksisholdet kan med fordel kombineres med Seminarholdet ”klinisk børnepsykologi: Integration af teori og praksis”.

Undervisningen er tilrettelagt som en integreret del af den kliniske aktivitet ved Center for Angst (CfA). CfA anvender kognitive terapiformer til behandling af angst hos børn og unge. På kurset vil den studerende lære at identificere angstlidelser, samt foretage differentialdiagnostiske overvejelser. Den studerende vil få viden om undersøgelses- og interventionsmetoder, samt færdigheder i at analysere og reflektere over udført undersøgelse og behandling.

Studerende vil i grupper af 3 følge ET behandlingsforløb, der er udført i klinikken via ugentlige videosessioner. Gruppen skal på baggrund heraf identificere ugens temaer og inddrage observationer i holdundervisningen.

Derudover skal alle studerende deltage i en undersøgelse med personale ved Center for Angst.

Undervisningsform og aktiv deltagelse:

Undervisningen består af klasseundervisning (10 gange à 2 timer) samt tilstedeværelse i klinikken (24 timer). Disse aktiviteter består af 3 timers undersøgelsesdeltagelse, samt 11 x 1.5 times ugentlig observation af behandlingsforløb. Studerende har ansvar for at finde tider, hvor de ikke har øvrig undervisning, indenfor normal arbejdstid til klinik aktiviteterne.

Kurset bestås via aktiv deltagelse og en skriftlig opgave. Denne defineres som: deltagelse i klasseværelset, deltagelse i ugentlige observationer, samt deltagelse i live undersøgelse. Den studerende forventes at have læst hele pensum indenfor de første 4 uger, da denne viden er nødvendig for at få udbytte af observationer, indgå i drøftelser og diskussioner. Den skriftlige opgave består af udførelse af 1 samlet journalnotat for forløbet udført i observationsgruppen.

 

Praksishold 4 v/Peter Dalsgaard - Kognitiv-adfærdsterapi - grundlæggende metoder

Kurset vil give et indblik i den praktiske anvendelse af kognitiv adfærdsterapi ud fra empirisk baseret teori og fra aktuel forskning. Der vil inddrages både anden bølge kognitive tilgange såvel som nyere tredje-bølge tilgange, og der vil blive arbejdet med at lære forskellige typer terapeutiske interventioner, såsom kognitiv omstrukturering og kognitiv defusion samt adfærdseksperimenter. Emnerne vil omfatte depression og angst såvel som lidelser med mere specifikke kropslige komponenter såsom somatoforme tilstande, spiseforstyrrelser og stress. Omend fokus er på praksis, vil tilgangen endvidere blive forsøgt placeret i f t den samfundsmæssige udvikling.

Undervisningsform og aktiv deltagelse:

Forløbet kræver aktiv deltagelse fra den enkelte deltager og i undervisningen indgår der – foruden oplæg fra underviser – bl.a., videooptagelser, demonstrationer, rollespil og forskelligt gruppearbejde.

Afsluttende skriftlig opgave, der med inddragelse af litteraturen reflekterer en i forhold til praksisholdet relevant problemstilling.
 

Praksishold 5 v/ Tine Meyer Thomsen – Mindfulness i terapien - på et ACT & MBCT inspireret grundlag

Klinisk praksishold med fokus på udvikling af terapeutisk nærvær og nysgerrighed ud fra det bredere arbejdsområde, der hedder Acceptance & Commitment Therapy (ACT) - en gren af nyere kognitiv terapi, der integrerer mindfulness og accept-strategier med værdibaseret engageret handling som et middel til at øge den psykologiske fleksibilitet.

Holdet vil fungere som klinikhold med aktivt klientarbejde, hvor to studerende vil agere som terapeut for hver en klient - i samarbejde med en observatør. De individuelle terapiforløb vil blive superviseret af underviser i samarbejde med holdet som aktivt, reflekterende team. Terapisessionerne optages på video og anvendes som undervisningsmateriale. Alle studerende forventes således at deltage aktivt ved fælles supervision og refleksion over klientarbejdet minimum tre timer om ugen.  

Undervisningsform og aktiv deltagelse:

 • Deltagelse i plenumdiskussioner, supervision og refleksion på holdet, der demonstrerer en minimumspræstation i henhold til læringsmål fastlagt af studienævnet.
 • Mundtlig oplæg af maks. en halv times varighed (terapeuter & observatører undtaget): Med udgangspunkt i et af temaerne - primært fra obligatorisk pensum - diskuteres en relevant klinisk problemstilling.
 • Afsluttende fri skriftlig opgave på maks. 5 sider: Med udgangspunkt i både obligatorisk og selvvalgt pensum diskuteres og reflekteres en teoretisk problemstilling, der har afspejlet sig i det kliniske arbejde og supervision på praksisholdet.   

 

Praksishold 6 v/Stig Poulsen - Træning af generelle terapeutkompetencer gennem deliberate practice

Kurset giver en indføring i centrale non-specifikke psykoterapeutiske kompetencer, som har betydning for den psykoterapeutiske proces og udbytte på tværs af psykoterapeutiske retninger. Ud over den teoretiske introduktion skal deltagerne arbejde med egne terapeutiske færdigheder ved at se og respondere på videoklip med terapisituationer i træningssystemet ”Theravue”.

Undervisningsform og aktiv deltagelse:

Kursusdeltagerne skal imellem hver undervisningsgang træne deres terapeutiske færdigheder ved at se og respondere som terapeuter på videoklip med klienter i terapisituationer, som relaterer sig til emnet for den foregående undervisning (fx alliancebrud). De studerende får feedback på deres svar fra underviser eller medstuderende, som således også skal give feedback til medstuderende som en del af kurset.

Praksishold 7 v/Sara Kerstine Nielsen - Tilknytningsbaseret psykoterapi

Praksisholdet vil give de studerende en teoretisk og praktisk indføring i tilknytningsbaseret terapi. Tilknytningsteori tilbyder en ramme til både at forstå adaptiv og maladaptiv udvikling og centrale kliniske begreber som terapeutisk alliance og terapi outcome.  

Undervisningsform og aktiv deltagelse:

Holdet vil fungere som klinikhold med aktivt klientarbejde, hvor to studerende vil have klientforløb med voksne klienter. De individuelle terapiforløb bliver superviseret af underviser i samarbejde med holdet som aktivt, reflekterende team. Terapisessionerne optages på video og anvendes som undervisningsmateriale. Alle studerende forventes således at deltage aktivt ved fælles supervision og refleksion over klientarbejdet minimum tre timer om ugen. Det er vigtigt, at alle der melder sig til holdet, er parate til at deltage aktivt i undervisningen. Vi vil lave forskellige øvelser og have diskussioner, som kommer til at kræve åbenhed og et personligt engagement, herunder ser vi nærmere på, hvilken rolle terapeutens og klientens tilknytningsmønstre spiller i terapien.

 • Deltagelse i plenumdiskussioner, supervision og refleksion på holdet, der demonstrerer en minimumspræstation i henhold til studieordningen
 • Mundtlig oplæg af 30 minutters varighed
 • Responspapir på maks. 5 sider – den studerende vælger selv et emne med afsæt i obligatorisk og selvvalgt pensum


Praksishold 8 v/ Lone Kretzschmar - Psykoanalytisk psykoterapi med voksne

Psykoanalysen omfatter både en behandlingsmetode, en teori om personlighedens udvikling og organisering og en teori om udviklingen af psykopatologi

Formålet med dette praksishold er at give de studerende en introduktion til psykoanalytisk psykoterapi også kaldet psykodynamisk psykoterapi og den bagvedliggende teori. To til tre af de studerende på holdet vil få individuelle samtaleforløb med voksne klienter, som vil blive videofilmet og brugt i undervisningen. Underviser fungerer som supervisor og holdet deltager i fælles diskussion og refleksion over det fremlagte terapimateriale. Det vil blive gennemgået, hvordan man foretager assessment til psykoterapi og udarbejder en dynamisk caseformulering. Vi vil arbejde med, hvordan den terapeutiske ramme etableres og hvad man skal være opmærksom på, hvis det analytiske rum skal opretholdes. Centrale psykodynamiske begreber, som overføring, modoverføring, modstand, affekt, dynamik og konflikt vil blive berørt, ligesom det vil blive belyst, hvordan interventioner tilpasses klientens personlighedsstruktur og psykopatologi.

Undervisningsform og aktiv deltagelse:

 • Deltagelse i diskussion og refleksion på holdet, der demonstrerer en minimumspræstation i henhold til læringsmål fastlagt af studienævnet.
 • Et mundtligt oplæg med udgangspunkt i udvalgte teoretiske emner om psykoanalytisk psykoterapi baseret på dels obligatorisk litteratur og dels selvvalgt litteratur eksemplificeret med relevante kliniske problemstillinger fra de terapeutiske forløb på holdet.
Engelsk titel

Clinical Psychology - Practical training

Målbeskrivelse

Den studerende kan ved afslutning af Praksisholdet:

 • Redegøre for udvalgte klinisk psykologiske problemstillinger, som optræder i de klientforløb, der præsenteres på holdet, samt for klinisk psykologisk teori, empiri, udrednings-, interventions- og evalueringsmetoder af relevans for disse problemstillinger.
 • Redegøre for og analysere direkte eller indirekte erfaringer med klientforløb ud fra klinisk psykologisk teori, empiri, samt udrednings-, interventions- og evalueringsmetoder.

Praksishold

300 siders obligatorisk samt 200 siders selvvalgt litteratur.

Pensumlister   

Ikke relevant
ECTS
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
EKSAMENSBESTEMMELSER: Afsluttende skriftlig opgave, der med inddragelse af litteraturen reflekterer en i forhold til praksisholdet relevant problemstilling.
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
OMFANG: Max 5 siders fri skriftlig hjemmeopgave.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se "Målbeskrivelser"

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Total
 • 42