Arbejds- og organisationspsykologi - Praksishold

Kursusindhold

I efteråret 2020 udbydes der følgende praksishold:

Praksishold 1 v/Camilla Raymond Psykologi i organisationer: Hvordan kan vi som psykologer anvende vores faglighed, så det skaber værdi i praksis?
Igennem syv undervisnings gange vil vi med udgangspunkt i udvalgte psykologiske teorier og metoder undersøge, hvordan vi konkret kan omsætte vores psykologiske faglighed i en verden hvor opgaven er i centrum og der er fokus på resultatskabelse og bundlinje. Et centralt spørgsmål vil være "om psykologen kan tilføre feltet mere og andet end de gængse HRM teorier".

Undervisningen vil inddrage de interesser der er blandt de studerende og vil med udgangspunkt i konkrete cases fra virkeligheden eller liveinterventioner give de studerende mulighed for at afprøve hvordan udvalgte teorier og metoder kan sættes i spil i en konkret situation. Vi vil blandt andet diskutere og reflektere over klassiske organisationspsykologiske begreber som; Forandring og forandringsprocesser, individuel og kollektiv læring, grupper & gruppedynamikker, læring i organisationer samt kompetenceudvikling.

Der vil også i undervisningen blive plads til at inddrage og reflektere over de metoder som konsulenter i dag benytter sig af.

Aktiv undervisningsdeltagelse for praksishold 1:

 • Deltagelse i gruppearbejde, diskussion og refleksion på holdet, der demonstrerer en minimumspræstation i henhold til læringsmål fastlagt af studienævnet.

 • Hver gruppe er ansvarlig for at gennemføre en intervention som involverer holdet med udgangspunkt i et selvvalgt tema.

 • Datoerne for gruppernes intervention planlægges på den anden undervisningsgang.

 • Som forberedelse til gruppens intervention, skal gruppen formulere nogle konkrete læringsmål som interventionen skal bibringe gruppen og holdet.

 • Forud for interventionen skal gruppen lave en drejebog af max 3 siders længde for interventionen. I drejebogen specificeres hvem i gruppen der er ansvarlig for de konkrete aktiviteter der indgår i interventionen.

 • Som en del af drejebogen skal det fremgå hvilke artikler og bøger fra pensumlitteraturen interventionen tager udgangspunkt i og har referencer til.

 • Forud for interventionen er gruppen ansvarlig for at sende det materiale (fx case, artikler eller andet) som holdet skal læse som forberedelse til interventionen.

Engelsk titel

Work and Organizational Psychology - Practical training

Målbeskrivelse

Den studerende kan ved afslutning af Praksisholdet:

 • Redegøre for udvalgte arbejds- og organisationspsykologiske problemstillinger ud fra direkte eller indirekte erfaringer med interventionsforløb, teoretisk begrundede interventionsformer, udrednings- og evalueringsmetoder.
 • Analysere direkte eller indirekte erfarede interventionsforløb ud fra arbejds- og organisationspsykologiske teorier og interventionsformer, samt udrednings- og evalueringsmetoder.

Praksishold

300 siders obligatorisk samt 200 siders selvvalgt litteratur.

Pensumlister 

Ikke relevant
ECTS
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
EKSAMENSBESTEMMELSER: Afsluttende skriftlig opgave, der med inddragelse af litteraturen reflekterer en i forhold til praksisholdet relevant problemstilling.
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
OMFANG: Max 5 siders fri skriftlig hjemmeopgave.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se "Målbeskrivelser"

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 35
 • Total
 • 35