Personlighedspsykologi teori og metode

Kursusindhold

Personlighedspsykologien udforsker teorier om personlighed, subjektivitet, identitet, selv mv. Og forskellige metodiske og empiriske måder at studere disse på. Der introduceres til en bred vifte af teoretiske og metodiske retninger og traditioner, bl.a. Omfattende personlighedstræk, kognitive, humanistiske, psykoanalytiske, sociokulturelle og biologiske teorier.

Formål er at introducere til grundlæggende teorier og empirisk forskning inden for personlighedspsykologien som den aftegner sig internationalt i forskningen. Den studerende skal også have kendskab til historiske og mere snævre traditioner indenfor personlighedspsykologien. Forskellige metodiske traditioner og personlighedspsykologisk testning introduceres også, og den studerende vil blive introduceret til muligheder og begrænsninger ved brugen af disse.

Engelsk titel

Personality Psychology theory and methods

Målbeskrivelse

Efter endt kursus skal den studerende:

Viden

 • kunne demonstrere bredt og dybt kendskab til udvalgte personlighedspsykologiske teorier, begreber og empiriske undersøgelser
 • kunne redegøre for disse teoriers historiske traditioner inden for personlighedspsykologien
 • have kendskab til personlighedspsykologiske metoder
   

Færdigheder

 • kunne analysere teoriers og metoders muligheder og begrænsninger ved anvendelsen i forhold til den givne problemstilling
   

Kompetencer

 • kunne anvende metoder brugt i personlighedspsykologien ud fra en analyse af deres muligheder og begrænsninger
 • kunne kritisk tage stilling til teoriernes og metodernes udsagnkraft
 • kunne vurdere og selvkorrigere eget metodisk-empirisk arbejde i lyset af metodens foreskrevne principper, genstandens egenart og etiske rammer.

 

Undervisningen består af forelæsninger (teori, metode og empiriske undersøgelser), seminarhold (teori) og øvelseshold (metode og empiriske undersøgelser).
- Til forelæsningerne forventes den studerende at forberede sig gennem litteraturstudier. Anbefalet
litteratur angives i forelæsningsplanen.
- På seminarholdene behandles de forskellige teoretiske retninger og begreber via forskellige
læringsaktiviteter. Af den studerende kræves aktiv deltagelse, herunder aflevering af
responspapirer. Herudover vil der blive introduceret til grundlæggende studieteknikker
- På øvelsesholdene indgår konkret empirisk metodisk arbejde (personlighedstest, undersøgelser og
eksperimenter) og diskussion af disse i forhold til teorierne. Af den studerende kræves aktiv
deltagelse herunder udarbejdelse af øvelsesrapporter

Ingen særlige.

Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Der tilbydes mundtlig feedback for de studerende der får bedømmelsen 4, 02, 00 og -3.

 

ECTS
20 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, en uge
PRØVEFORM: Tematisk bestemt ugeopgave
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Den bundne skriftlige hjemmeopgave kan kun aflægges som individuel prøve. Responspapirerne skrives individuelt. Øvelsesrapporterne kan skrives i grupper på op til 3 studerende: 1 studerende: 3 sider, 2 studerende: 4 sider, 3 studerende: 5 sider.
OMFANG: Omfanget af den tematisk bestemte skriftlige hjemmeopgave er max 12 sider.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag aften/weekend

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Holdundervisning
 • 42
 • Øvelser
 • 28
 • Total
 • 126