Videnskabsteori og psykologiens historie

Kursusindhold

Videnskabsteori og psykologiens historie beskæftiger sig med introduktion til almene begreber og problemstillinger i tilknytning til psykologien som videnskab og psykologiens historiske udvikling. Formålet er, at den studerende opnår en indsigt i psykologiens historiske udvikling fra de filosofiske grundantagelser i 1600tallet og med hovedvægt på etableringen i 1800tallet samt en oversigt over de vigtigste retninger i 1900tallet. Videnskabsteoretisk introduceres til grundbegreber omkring ontologi, epistemologi, sprog, sandhed, relativisme, teori, empiri, metode (induktiv og hypotetisk-deduktiv tilgang), model og de tre fundamentale tilgange til psykologien: den naturvidenskabelige, den humanistiske og den samfundsvidenskabelige.

Engelsk titel

Philosophy of Science and the History of Psychology

Målbeskrivelse

Efter endt kursus skal den studerende:

Viden

 • kunne redegøre for de tre fundamentale tilgange til psykologien: den naturvidenskabelige, den humanistiske og den samfundsvidenskabelige
 • kunne identificere og demonstrere forståelse af videnskabsteoretiske grundbegreber som ontologi, epistemologi, sprog, sandhed, relativisme, teori, empiri og metode, herunder den induktive og hypotetisk-deduktive tilgang i relation til givne teorier
 • demonstrere indsigt i psykologiens historiske udvikling fra de filosofiske grundantagelser i 1600tallet og med hovedvægt på etableringen i 1800tallet, samt en oversigt over de vigtigste retninger i 1900tallet

 

Færdigheder

 • fremanalysere evt. implicitte antagelser af videnskabsteoretisk art i en given teori
 • kunne placere givne teorier i en historisk sammenhæng og relatere teoriens synspunkter til overordnede dikotomier såsom arv-miljø og frihed-determination, rationalisme-empirisme mm.

 

Kompetencer

 • kunne fremanalysere og vurdere en teoris styrker og begrænsninger i forhold til givne problemstillinger

 

Undervisningen består af forelæsninger og seminarhold.

•Til forelæsningerne forventes den studerende at forberede sig gennem litteraturstudier. Anbefalet litteratur angives i forelæsningsplanen.
•På seminarholdene behandles de forskellige teoretiske retninger og begreber via forskellige læringsaktiviteter. Af den studerende kræves aktiv deltagelse, herunder aflevering af responspapirer. Studerende får vejledning på hold niveau til udformningen af responspapirer. Udfærdigelse af responspapirer kan ske i grupper

Ingen særlige.

Ikke relevant
ECTS
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 72 timer
PRØVEFORM: Afsluttende bunden skriftlig 72 timers hjemmeopgave.
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSER: Den bundne skriftlige hjemmeopgave er en gruppeopgave, der kan skrives i grupper på max 4 studerede. Ved gruppeprøver skal den enkelte studerende bidrag kunne konstateres, så det sikres, at en individuel bedømme finder sted. En mindre del af opgaven kan dog være fælles jr. Studieordningens pkt. 4.4.
OMFANG: Omfanget af den bundne skriftlige hjemmeopgave er max 12 sider for 4 studerende, max 10,5 for 3 studerende, max 9 for 2 studerende.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
ECTS
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Pga. Covid-19 er eksamen (kun re-eksamen) omlagt sommer 2021 til en online skriftlig hjemmeprøve, 4 timer, via Digital Eksamen, alle skriftlige hjælpemidler tilladt.

PRØVEFORM: Skriftlig prøve på universitetet.
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Eksaminanden kan medbringe skriftlige hjælpemidler jf. studieordningens pkt. 4.1.9.

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ekstern censur
Prøven er en intern prøve (reeksamen dog ekstern prøve).
Kriterier for bedømmelse

Tilvalg (undervisningskompetence til gymnasiet)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 56