Socialpsykologi teori og metode

Kursusindhold

Socialpsykologien udforsker individets sociale funktionsmåde i sin helhed. Fagområdet dækker en psykologisk tilgang, der tager udgangspunkt i individet, og som ser på dets sociale deltagelse i og påvirkning fra sociale relationer og samfund, og en samfundsorienteret tilgang, der undersøger individualiseringsprocesser og sociale relationer set ud fra et samfundsmæssigt perspektiv. Der introduceres til en lang række for fagområdet centrale emner, bl.a. psykologiske og individuelle funktionsmåders sociale formning; sociale og samfundsmæssige strukturers indflydelse på individer, grupper og institutioners funktionsmåder; betydningen af attituder, holdninger og normer for social handling; individualisering og identitetsudvikling; social integration og social deltagelse i sociale institutioner; grupper og sociale relationer som bindeled mellem det enkelte individ og samfundet. Formål er at introducere til grundlæggende, såvel nyere som klassiske, teorier og empirisk forskning inden for socialpsykologien, disses historiske og aktuelle indlejring samt bidrag til forståelse af fagområdets temaer. Desuden introduceres til forskellige metodiske traditioner samt mulighederne og begrænsningerne ved brugen af disse.

Engelsk titel

Social Psychology Theory and Methods

Målbeskrivelse

Efter endt kursus skal den studerende:

Viden

 • kunne gøre rede for udvalgte socialpsykologiske begreber, teorier og empiri
 • kunne demonstrere kendskab til grundlæggende, såvel nyere som klassiske, teorier og empirisk forskning inden for socialpsykologien
 • kunne redegøre for deres historiske og aktuelle indlejring samt bidrag til forståelse af fagområdets temaer

 

Færdigheder

 • kunne analysere centrale ligheder og forskelle mellem behandlede begreber, teorier og empiri i relation til bestemte socialpsykologiske temaer og problemstillinger

 

Kompetencer

 • kunne anvende metoder som er brugt i socialpsykologien
 • kunne analysere deres muligheder og begrænsninger i forhold til en givne problemstilling
 • kunne vurdere og selvkorrigere eget metodisk-empirisk arbejde i lyset af metodens foreskrevne principper, genstandens egenart og etiske rammer

Undervisningen består af forelæsninger (teori, metode og empiriske undersøgelser), seminarhold (teori) og øvelseshold (metode og empiriske undersøgelser).

- Til forelæsningerne forventes den studerende forberedelse gennem litteraturstudier. Anbefalet litteratur angives i forelæsningsplanen.
- På seminarholdene behandles de forskellige teorier, teoretiske retninger og begreber via forskellige læringsaktiviteter. Af den studerende kræves aktiv deltagelse, herunder aflevering af responspapirer. Herudover vil der blive introduceret til grundlæggende studieteknikker.
- På øvelsesholdene indgår konkret empirisk metodisk arbejde (spørgeskema metoder, sociale eksperimenter og interviewmetoder) og diskussion af disse i forhold til fagets teorier. Af den studerende kræves aktiv deltagelse herunder udarbejdelse af øvelses-rapporter.

Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Der tilbydes mundtlig feedback for de studerende der får bedømmelsen 4, 02, 00 og -3.

ECTS
20 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Skriftlig aflevering, 72 timer
PRØVEFORM: Afsluttende bunden skriftlig 72 timers hjemmeopgave.
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSER: Den bundne skriftlige hjemmeopgave kan kun aflægges som individuel prøve. Øvelsesrapporterne kan skrives i grupper på op til 3 studerende.
OMFANG: Omfanget af den bundne skriftlige hjemmeopgave er max 10 sider.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
ECTS
20 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 72 timer
PRØVEFORM: Afsluttende bunden skriftlig 72 timers hjemmeopgave.
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSER: Den bundne skriftlige hjemmeopgave kan kun aflægges som individuel prøve. Øvelsesrapporterne kan skrives i grupper på op til 3 studerende.
OMFANG: Omfanget af den bundne skriftlige hjemmeopgave er max 10 sider.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Holdundervisning
 • 42
 • Øvelser
 • 28
 • Total
 • 126