Antropologi som samfundsvidenskab

Kursusindhold

Faget Antropologi som samfundsvidenskab består af to dele: De første to uger er en generel introduktion til faget antropologi, instituttet, og antropologistudiet studiet på Københavns Universitet (2 uger á 12 timers forelæsning og seminar). Fagets anden del består af 12 forelæsninger (12 uger á 2 timers undervisning) som introducerer studerende til centrale samfundsudfordringer der i dag præger antropologi som samfundsvidenskabelig disciplin. Med afsat i disse samfundsudfordringer opridser forelæsningerne en række problemstillinger og temaer, som er med til at definerer antropologi som en særligt videnskabeligt perspektiv ibland samfundsvidenskaberne.

 

Forelæsningsrækken spiller sammen med de to andre fag på første semester: Antropologi 1, som fokuserer særligt på etnografien som den centrale videnskabelige fremgangsmåde for antropologi, og Antropologi som profession, som introducerer studerende til Antropologi som professionelt arbejdsfelt.

Engelsk titel

Anthropology as Social Science

Uddannelse

Undervisningen i foråret 2021 vil køre i et rent online format frem til 1. april på grund af covid19 situationen.

Så snart det herefter er tilladt og forsvarligt, er det op til den enkelte underviser om denne ønsker at overgå til et blended format eller ønsker at fortsætte med fuld online undervisning resten af semesteret.


Den enkelte underviser vil give besked om ovenstående valg i Absalon-rummet for hvert enkelt kursus.


Kurser med mundtlige eksamener vil blive afholdt online, hvis ikke relevante restriktioner er blevet løftet senest fire uger før den enkelte eksamen.
Besked herom vil da komme i Absalon.

Kurser med skriftlig eksamen vil ikke opleve nogen ændring i forhold til den normale eksamensform.

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at have:

Viden

 • Have grundlæggende kendskab til antropologi som videnskabelig disciplin.
 • Have kendskab til redskaber til at opridse, diskutere og kvalificere generelle kultur- og samfundsmæssige udfordringer.
 • Have kendskab til centrale samfundsmæssige udfordringer i et antropologisk perspektiv.

   

Færdigheder

 • Kunne anvende antropologiske redskaber til at opridse særlig antropologiske problemstillinger inden for generelle samfundsmæssige udfordringer
 • Kunne diskutere og begrunde vigtigheden og begrænsningerne af kulturbegrebet i et antropologisk perspektiv

   

Kompetencer

 • Kunne reflektere over forskellige samfundsvidenskabelige problemstillinger og perspektiver indenfor konkrete samfundsmæssige udfordringer som er tema af forelæsningsrækken.
 • Kunne identificere og udpege antropologiske interessefelter indenfor nutidige samfundsudfordringer og artikulere dem som kritiske antropologiske perspektiver.

Forelæsningsrække

/

På grund af covid19 situationen er undervisningen i efteråret 2020 midlertidig ændret således:
• Forelæsninger er med fysisk tilstedeværelse med adskilte hold/zoner.
• Forelæsningerne vil også kunne følges online af studerende, der ikke kan deltage i undervisningen fysisk pga. deres forøgede risiko for covid19.

Husk altid at tjekke Absalon for de nyeste opdateringer.

Litteraturliste uploades i Absalon

Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Individuel skriftlig eksamen. Længde: 10.800-13.200 anslag.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse for kursus.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 24
 • Total
 • 24