Klima, miljø og natur: grundlæggende antropologiske begreber.

Kursusindhold

Kurset er en introduktion til, hvordan antropologiske analyser bidrager til en forståelse af klimaforandringer, miljøproblemer og naturopfattelser. Selvom antropologien historisk primært har fokuseret på sociale forhold, har der især i de seneste år været et tiltagende fokus på samspillet mellem naturlige og sociale processer. Gennem etnografiske eksempler vil kurset introducere bredt til nyere perspektiver på studiet af naturetik, flerartslige relationer, naturkatastrofer, miljø- og klimaaktivisme m.m. I tilknytning til forskningsprojektet Enchanted Ecologies vil kurset omfatte et kort kollektivt feltarbejde i København inden for et delvist tilrettelagt metodisk design.

Engelsk titel

Climate, environment and nature: basic anthropological concepts

Uddannelse

Undervisningen i foråret 2021 vil køre i et rent online format frem til 1. april på grund af covid19 situationen.

Så snart det herefter er tilladt og forsvarligt, er det op til den enkelte underviser om denne ønsker at overgå til et blended format eller ønsker at fortsætte med fuld online undervisning resten af semesteret.


Den enkelte underviser vil give besked om ovenstående valg i Absalon-rummet for hvert enkelt kursus.


Kurser med mundtlige eksamener vil blive afholdt online, hvis ikke relevante restriktioner er blevet løftet senest fire uger før den enkelte eksamen.
Besked herom vil da komme i Absalon.

Kurser med skriftlig eksamen vil ikke opleve nogen ændring i forhold til den normale eksamensform.

Målbeskrivelse

Ved kursets afslutning vil de studerende:

Viden

 • have kendskab til grundlæggende antropologiske begreber om klima, miljø og natur
 • kunne identificere centrale temaer i miljøantropologien

 

Færdigheder

 • kunne analysere konkrete empiriske eksempler på, hvordan klimaforandringer, miljøproblemer og naturopfattelser er forbundne
 •  være i stand til at gennemføre et kort kollektivt antropologisk feltarbejde under vejledning af underviser

 

Kompetencer

 • kunne samarbejde med andre studerende, derunder give og modtage feedback
 • være i stand til at teoretisere over samspillet mellem naturlige og sociale processer
 • kunne anvende de tilegnede analytiske færdigheder i forbindelse med andre empiriske eksempler

Forelæsninger, gruppearbejde og fælles diskussioner.

Bachelor- og kandidatstuderende: 500 siders obligatorisk litteratur. 

Underviser lægger 200-300 sider supplerende litteratur op.

 

Skriftlig
Mundtlig
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Der gives mundtlig feedback undervejs i kurset og skriftlig feedback på essayet. Diskussioner om kursets indhold og det korte feltarbejde er integreret i undervisningen.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Skriftlig aflevering. Essay, individuelt eller i grupper (max 4 studerende). Eksamen er baseret på kursuslitteraturen og det kollektive feltarbejde. Essayet omfatter en analyse af et konkret empirisk eksempel, en kort afrapportering af feltarbejdets forløb, metodiske refleksioner samt eksempler på empirisk materiale (evt. dele heraf som appendix) samt en redegørelse for de teoretiske perspektiver.

Essay længde: min. 21.600 – maksimalt 26.400 anslag for individuel aflevering. Ved gruppebesvarelse min. 6.750 og maksimalt 8.250 anslag pr. ekstra gruppemedlem. Essay kan maksimalt skrives i grupper af 4 personer.
Ved gruppeopgave skal den enkelte studerendes bidrag være tydeligt markeret i opgaven
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

se læringsmål

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 90
 • Feltarbejde
 • 38
 • Eksamen
 • 40
 • Total
 • 210