Seminar: Anvendt Økonomi med Konsulentmetode

Kursusindhold

Formålet med seminaret er at introducere de studerende til at anvende ”konsulentmetoden” ved løsning af økonomiske problemstillinger. Det er en global metode anvendt i alle de store anerkendte konsulenthuse som en analysetilgang til komplekse problemstillinger. De studerende vil blive trænet i anvendelsen af denne igennem problemformulering, nedbrydning af problemstillingen, hypoteseudformning, dataindsamling og analyse samt udarbejdelse af præsentationsmateriale omkring komplekse økonomiske problemstillinger.

 

Konsulentmetoden er brugbar i mange henseender og ikke kun relevant for konsulenter. I alle funktioner hvor systematisk analyse er en del af jobbeskrivelsen er metoden brugbar. Der er utallige eksempler på hvor god økonomisk analyse er vel gennemført og formidlet ved hjælp af denne metode. Se fx:

 

En væsentlig del af seminaret er at opstille en hypotese til testning ved brug af økonomisk teori. Her står det de studerende frit for at vælge mellem alle fag på økonomiuddannelsen. Det væsentlige er, at hypotesen opstilles med tilstrækkelige referencer til relevant litteratur. Udbyderne af dette seminar tænker at nogle velegnede fag til inspiration kan være, uden at dette på nogen måde skal ses som en udtømmende liste:

 • Finance
 • Industriøkonomi
 • Strategi
 • Regnskabsanalyse
 • International økonomi
Engelsk titel

Seminar: Applied Economics and Consulting Method

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i økonomi

Seminaret er primært for KA studerende ved Økonomisk Institut.

 

 

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne opfylde de beskrevne læringsmål i kandidatstudieordningen, samt at kunne:

 • Udføre en klar problemformulering nedbrudt i delelementer.
 • Opstille hypoteser til besvarelse af problemformuleringen baseret på økonomisk teori.
 • Indsamle data og foretage analyser, der understøtter hypotesetestning.
 • Præsentere processen og konklusionen på analysen ud fra konsulentmetoden.

I løbet af seminaret øves den studerende i selvstændigt at
- identificere og afklare en problemstilling,
- udsøge og udvælge relevant litteratur,
- udarbejde en skriftlig akademisk opgave og
- præsentere samt diskutere sin opgave med de andre studerende på seminaret.

Formålet med præsentationen er, at den studerende øver sine mundtlige færdigheder, at give kontruktiv feedback og selv modtage feedback. Den mundtlige præsentation er ikke en del af eksamen og der gives ikke karakter for den mundtlige præsentation.

Obligatoriske aktiviteter i seminaret:
- Kick-off møde.
- Research og litteratur søgning.
- Skrivning af seminaropgave.
- Præsentation af eget projekt og opgave.
- Opponering på en anden studerendes opgave.
- Aktiv deltagelse i diskussioner på klassen og til præsentationerne.

Der er ingen egentlig undervisning og den studerende kan ikke forvente vejledning af underviseren. Hvis underviser giver et par undervisningsgange eller giver mulighed for vejledning afklares dette samt forventninger hertil på kickoff-mødet.

Proces:
Det anbefales på det kraftigste, at du allerede før semesterstart går i gang med at finde et emne at skrive om, idet der kun er få uger fra kick-off mødet til aflevering af projektbeskrivelsen. Derefter vil der være en længere periode, hvor du skriver på din opgave alene eller med én medstuderende.

Før præsentationerne skal din næsten færdige seminaropgave uploades i Absalon, som opponenterne/holdets deltagere skal læse og kommentere på. Det er vigtigt, at opgaven er så færdig som muligt, da værdien af feedbacken og kommentarerne til præsentationen er stærkt forbundet med færdighedsgraden af seminaropgaven.

Efter præsentationerne kan du på baggrund af feedbacken foretage en MINDRE rettelse af seminaropgaven. Det er IKKE meningen, at opgaven omskrives eller at skrivning påbegyndes EFTER præsentationen er foretaget.

Seminaropgaven uploades derefter i Digitale Eksamensportalen til bedømmelse senest den under "Eksamen" angivne frist.

Anbefalet litteratur:

 • Barbara Minto, ”The Pyramid Principle”
 • Bernard Garette m.fl., ”Cracked It”
 • Ethan Rasiel & Paul Friga, “The Mckinsey Mind”

 

Manual og materiale formidlet til de studerende igennem kursusforløbet.

Ingen faglige forudsætninger andet end de formelle adgangskrav til kandidat udannelsen i Økonomi.

BA i Økonomi eller lignende.

Tidsplan:

• Kick-off møde: onsdag 10. februar kl 13.15-15.00
• Ekstra møder/​introducerende undervisning/vejledning: onsdag 14. april 13.15-15.00
• Frist for aflevering af commitmentpaper/​projektbeskrivelse: Senest 1. marts eller efter underviserens anvisning.
• Frist for upload af seminar opgave i Absalon: Senest en uge før præsentationerne eller efter underviserens anvisning.
• Præsentationer: tirsdag 4. maj og tirsdag 18. maj ca. kl 9-17


For at underviseren kan formidle konsulentmetoden til dig samt give dig en mulighed for selv at kunne arbejde aktivt med den, er seminaret meget stramt styret. Det er helt afgørende at du overholder ovenstånde deadlines samt møder op på yderligere angivne tidspunkter.

Al information vedr seminaret kommunikeres via Absalon inklusiv hvor aktiviteterne afholdes, hvorved det er vigtigt, at du selvstændigt opsøger information i Absalon, så snart du er tilmeldt faget.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Hver studerende modtager individuel mundtlig feedback på sin opgave og sin fremlæggelsen af medstuderende og supervisor.

Supervisoren giver kollektiv mundlig feedback til de studerende samt individuel skriftlig vejledning.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
af en seminar opgave på dansk udformet ifølge formkravene angivet i studieordningen og på uddannelsessiden for seminarer i KUNet. Power point præsentation skal vedlægges som bilag.

Opgaven kan skrives på engelsk, men præsentationer SKAL foretages på dansk.

__
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

til seminaropgaven.

Underviseren definerer, hvilke hjælpemidler er tilladt til præsentationerne.

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
__
Kriterier for bedømmelse

For at opnå den højeste karakter skal den studerende med en fremragende præsentation  og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse samt de i kandidatstudieordningen opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

 • Kategori
 • Timer
 • Projektarbejde
 • 186
 • Seminar
 • 20
 • Total
 • 206