Seminar: Strategisk Ledelse

Kursusindhold

Formålet med seminaret er at træne de studerende i at anvende strategimodeller på virksomheder og brancher m.h.p., at komme med anbefalinger til ledelsen angående virksomhedens overordnede og langsigtede udvikling. For at kunne udarbejde et budget og gennemføre en evaluering af en virksomheds økonomisk værdi samt træffe investeringsbeslutninger for en virksomhed er det i praksis også nødvendigt at kunne udarbejde og evaluerer virksomheders strategier.

 

Konkrete eksempler på seminaropgaver er bl.a.:

 • En analyse af en branche og en virksomhed (forretningsområde) og på baggrund heraf udvikling en eller flere strategier for virksomheden f.eks. en konkurrencestrategi, en vækststrategi, en strategi for internationalisering og/eller en strategi for innovation.
 • En analyse af en branche og her identificerer udviklingstendenser og vise hvordan disse vil påvirke forskellige grupper af virksomheder i den pågældende branche.
 • En analyse af en specifik virksomhed og herunder et konkret forretningsområde og her identificerer relevante aktiviteter, ressourcer og kompetencer samt evaluerer disse og komme med forslag til udvikling af disse aktiviteter, ressourcer og kompetencer.
 • En analyse af en koncerns koncernrollen og porteføljesammensætning af datterselskaber (forretningsområder) samt forslag til en koncernstrategi og evt. forslag til en overordnet organisationsstruktur for koncernen.
 • Evaluerer en eksisterende strategi for en virksomhed (forretningsområde).
 • Analyse af en virksomheds situation og kontekst og på baggrund heraf fremkomme med forslag til hvordan arbejdet med strategi kan tilrettelægges eller hvordan en strategi kan implementeres.
Engelsk titel

Seminar: Strategic Management

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i økonomi

Seminaret er primært for KA studerende ved Økonomisk Institut.

 

Det er ikke muligt at deltage i dette seminar, hvis man allerede har bestået den engelske version: The Seminar Strategic Management (AØKK08081U)

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne opfylde de beskrevne læringsmål i kandidatstudieordningen samt at kunne:

 • Identificere og argumentere for en relevant problemstilling som strategifagets modeller kan anvendes til at analyse og komme med løsningsforslag til.
 • Formulere et klart overordnet strategisk problem for seminaret og evt. udlede relevante logiske delproblemer for seminaret.
 • Argumentere for en relevant afgrænsning af seminarets problemfelt.
 • Argumentere for valg af modeller og for valg af metoder for indsamling af empiri.
 • Gennemføre relevante analyser, som er empiri drevet og som anvender strategifagets modeller på en systematisk måde og som leder frem til en klar konklusion efter hver enkelt analyse (modelanvendelse).
 • Udvikle logiske modeldrevne strategier, som bygger videre på de gennemførte analyser.
 • Identificere udviklingstendenser og analyser for seminarer med branchefokus samt vurdere hvordan dette vil ramme forskellige grupper af branchens virksomheder.
 • Identificere kerneressourcer og kompetencegab for seminarer med virksomhedsfokus samt fremkomme med modelstrukturerede forslag til udvikling af aktiviteter, ressourcer og kompetencer. 
 • Udvise indsigt i og forståelse af den branche og eventuelt virksomhed som seminaret tager afsæt i.
 • Demonstrere en logisk progressiv sammenhæng fra problemformulering, modelvalg, indsamling af empiri over analyser, strategiudvikling til forslag og konklusion.

I løbet af seminaret øves den studerende i selvstændigt at
- identificere og afklare en problemstilling,
- udsøge og udvælge relevant litteratur,
- udarbejde en skriftlig akademisk opgave og
- præsentere samt diskutere sin opgave med de andre studerende på seminaret.

Obligatoriske aktiviteter i seminaret:
- Kick-off møde.
- Research og litteratur søgning.
- Skrivning af seminaropgave.
- Præsentation af eget projekt og opgave.
- Opponering på en anden studerendes opgave.
- Aktiv deltagelse i diskussioner på klassen og til præsentationerne.

Formålet med præsentationen er, at den studerende øver sine mundtlige færdigheder, øver at give kontruktiv feedback og selv modtage feedback. Den mundtlige præsentation er ikke en del af eksamen og der gives ikke karakter for den mundtlige præsentation.

Før præsentationerne skal din færdige seminaropgave uploades i Absalon, som opponenterne/holdets deltagere skal læse og kommentere på. Det er vigtigt, at opgaven er så færdig som muligt, da værdien af feedbacken og kommentarerne til præsentationen er stærkt forbundet med færdighedsgraden af seminaropgaven.
Underviseren definerer, hvilke materialer er tilladt til præsentationerne.

Efter præsentationerne kan du på baggrund af feedbacken foretage en MINDRE rettelse af seminaropgaven. Det er IKKE meningen, at opgaven omskrives eller at skrivning påbegyndes EFTER præsentationen er foretaget.

Pandemi:
I tilfælde af et pandemi udbrud som f.eks Corona kan undervisningen blive helt eller delvist omlagt til online undervisning. Se kursusrummet på Absalon for nærmere information.

“Exploring Strategy - Text and Cases – Eleventh Edition”, by Johnson, Whittington, Scholes, Angwin & Regnér published by Pearson Education 2017. ISBN 978-1-292-14517-4

Deltagelse i faget Strategic Management el. lignende forud eller sideløbende er en fordel men ikke en nødvendighed.

BA i Økonomi eller lignende.

Plan:

Forår 2021:

• Kick-off møde: Mandag den 8/2 kl. 13.15 – 14.00
• Vejledning: En halv times frivillig individuel vejledning fredag den 19/2 kl. 09 – 16 og fredag den 26/2 kl. 09 – 16.
• Frist for aflevering af commitmentpaper/​projektbeskrivelse: Senest 1. marts eller efter underviserens anvisning (Du indskriver dato hvis de har sendt en dato ellers lader du sætningen stå)
• Upload af næsten færdige seminarpaper: Senest tirsdag den 20/4 før kl. 10.00 om formiddagen
• Præsentation og kritik af papers: Den 5/5 kl. 9-17, den 6/5 kl. 13-17 og den 12/5 kl. 9-17

Generel information:

Det anbefales på det kraftigste, at du allerede før semesterstart går i gang med at finde et emne at skrive om, idet der kun er få uger fra kick-off mødet til aflevering af projektbeskrivelsen. Derefter vil der være en længere periode, hvor du skriver på din opgave alene eller med én medstuderende.

Der er ingen egentlig undervisning og den studerende kan ikke forvente vejledning af underviseren. Hvis underviser giver et par undervisningsgange eller giver mulighed for vejledning afklares dette samt forventninger hertil på kickoff-mødet.

Al information vedr. seminaret kommunikeres via Absalon inklusiv hvor aktiviteterne afholdes, hvorved det er vigtigt, at du selvstændigt opsøger information i Absalon, så snart du er tilmeldt faget.

Mundtlig
Individuel
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Der gives mundtlig individuel feedback på aftaleoplægget samt på det næsten færdige paper og derudover gives der peer review fra medstuderende på de næste færdige seminaropgaver i form af en godt 30 minutters mundtlige opponering baseret på en power point præsentation. Endelig giver jeg også en generel mundtlig feedback på de næsten færdige seminar papere.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
af en seminar opgave på dansk udformet ifølge formkravene angivet i studieordningen og på uddannelsessiden for seminarer i KUNet.
_____
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

til seminaropgaven.

Undervisere definerer hvad er tilladt til præsentationerne.

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
_____
Kriterier for bedømmelse

For at opnå den højeste karakter skal den studerende med en fremragende præsentation  og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse samt de i studieordningen opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

 • Kategori
 • Timer
 • Projektarbejde
 • 186
 • Seminar
 • 20
 • Total
 • 206