Seminar: Økonomisk og social ulighed

Kursusindhold

Økonomisk og social ulighed er et centralt tema såvel inden for samfundsvidenskaberne som i den samfundsøkonomiske debat. På det seneste har Thomas Piketty’s bestseller ’Capital in the Twenty-First Century’ skabt fornyet interesse om emnet. Ulighed kan være økonomisk ulighed i samfundet generelt, indkomstulighed mellem forskellige grupper i befolkningen fx unge og ældre eller kvinder og mænd. Social ulighed kan være ulighed i mulighederne for at klare sig godt i uddannelsessystemet fx mellem børn og unge fra hjem, hvor forældrene har en god kompetencegivende uddannelse – og børn og unge fra hjem, hvor forældrene ikke har en kompetencegivende uddannelse. Social ulighed kan også være uligheder på arbejdsmarkedet fx ulighed i arbejdsmiljøbelastninger mellem forskellige erhvervsgrupper, og det kan være ulighed i sundhed, hvor såvel sygdomme som middellevetid mv. er socialt skævt fordelt.

 

Emner inden for øvelsens område kan som allerede nævnt være:

 • Indkomstulighed
 • Ulighed i uddannelseschancer
 • Forskellige former for ulighed på arbejdsmarkedet fx indkomstulighed, ulighed i relation til arbejdsløshedsrisiko og ulighed i arbejdsmiljøbelastninger
 • Social ulighed i sundhed.

 

Der vil være mulighed for at beskæftige sig både med empiriske og teoretiske problemstillinger – og seminaropgaven kan indeholde såvel empiriske som teoretiske analyser af den sociale ulighed – såvel her i landet som komparativt mellem Danmark og andre lande.

Engelsk titel

Seminar: Economic and Social Inequality

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i økonomi

Seminaret er primært for KA studerende ved Økonomisk Institut

Målbeskrivelse

Ud over de beskrevne læringsmål i kandidatstudieordningen, forventes den studerende efter endt kursus at have opnået viden, færdigheder og kompetencer i at kunne:

 

Viden:

 • Diskutere og forholde sig kritisk til politiske målsætninger og indsatser, der har til formål at reducere uligheden, herunder at diskutere omfanget af og i hvilken udstrækning ulighed er en væsentlig udfordring i Danmark. Økonomisk og social ulighed i internationalt komparativt perspektiv kan ligeledes indgå.

 

Færdigheder:

 • Analysere den måde, som den økonomiske og sociale ulighed viser sig på i det danske samfund.

 

Kompetencer:

 • Planlægge og gennemføre analyser vedr økonomisk og social ulighed samt ivræksætte og implementere nye løsningsmodeller i fremtiden.

I løbet af seminaret øves den studerende i selvstændigt at
- identificere og afklare en problemstilling,
- udsøge og udvælge relevant litteratur,
- udarbejde en skriftlig akademisk opgave og
- præsentere samt diskutere sin opgave med de andre studerende på seminaret.

Formålet med præsentationen er, at den studerende øver sine mundtlige færdigheder, at give kontruktiv feedback og selv modtage feedback. Den mundtlige præsentation er ikke en del af eksamen og der gives ikke karakter for den mundtlige præsentation.

Obligatoriske aktiviteter i seminaret:
- Kick-off møde.
- Research og litteratur søgning.
- Skrivning af seminaropgave.
- Præsentation af eget projekt og opgave.
- Opponering på en anden studerendes opgave.
- Aktiv deltagelse i diskussioner på klassen og til præsentationerne.

Der er ingen egentlig undervisning og den studerende kan ikke forvente vejledning af underviseren. Hvis underviser giver et par undervisningsgange eller giver mulighed for vejledning afklares dette samt forventninger hertil på kickoff-mødet.

Proces:
Det anbefales på det kraftigste, at du allerede før semesterstart går i gang med at finde et emne at skrive om, idet der kun er få uger fra kick-off mødet til aflevering af projektbeskrivelsen. Derefter vil der være en længere periode, hvor du skriver på din opgave alene eller med én medstuderende.

Før præsentationerne skal din næsten færdige seminaropgave uploades i Absalon, som opponenterne/holdets deltagere skal læse og kommentere på. Det er vigtigt, at opgaven er så færdig som muligt, da værdien af feedbacken og kommentarerne til præsentationen er stærkt forbundet med færdighedsgraden af seminaropgaven.

Efter præsentationerne kan du på baggrund af feedbacken foretage en MINDRE rettelse af seminaropgaven. Det er IKKE meningen, at opgaven omskrives eller at skrivning påbegyndes EFTER præsentationen er foretaget.

Seminaropgaven uploades derefter i Digitale Eksamensportalen til bedømmelse senest den under "Eksamen" angivne frist.

 • Thomas Piketty’ ’Capital in the Twenty-First Century’, omhandlende økonomisk ulighed.
 • Niels Ploug: Økonomisk Ulighed i Danmark, hvor der analyseres nogle af Pikkety’s problemstillinger i en dansk sammenhæng.
 •  Niels Ploug (red): Social arv og Social Ulighed, Hans Reitzels forlag 2017 (Introduktion til problemstillinger vedr social ulighed)
 • Grusky (ed): Social Stratification, 1994. (Introduktion på engelsk til en større række temaer indenfor problemfeltet)
 • Danmarks Statistiks levekårsrapport, fra 2012 (En analyse af udviklingen i levevilkår og social ulighed i Danmark)
 • OECD publikationen fra 2011 ’Divided we stand – why inequality keeps rising’. ( En analyse af den stigende sociale ulighed internationalt med fokus på politikker til at imødegå denne udvikling)

Grundlæggende teoretisk og empirisk viden om forhold, der har betydning for den måde social ulighed udvikler sig på i et moderne samfund. Det kan være generel viden om udviklingen i den sociale ulighed i Danmark i de seneste 10-20 år; viden om betydningen af indretningen af arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet for den sociale ulighed; teoretisk viden om forhold, kræfter og samspil i samfundet, der påvirker udviklingen af den sociale ulighed og den enkeltes muligheder for at klare sig i et moderne samfund.

Det kan være en fordel, men er ikke en forudsætning, at have fulgt faget "Economic Sociology" på KA uddannelsen i Økonomi, Københavns Universitet, eller lignende.

BA i Økonomi eller lignende.

Tidsplan for seminaret:

• Kick-off møde: 8. sept 2020 kl 15.15-17
• Evt ekstra møder/​introducerende undervisning: 15. september kl. 15:15-17
• Aflevering af commitment paper: Efter anvisning af underviser dog senest 1. okt kl 10
• Upload af seminaropgaven i Absalon: ca en uge før præsentationer.
• Præsentationer: 3., 10., 17., 24. november kl 15.15-18.00

Al information vedr seminaret kommunikeres via Absalon inklusiv hvor aktiviteterne afholdes, hvorved det er vigtigt, at du selvstændigt opsøger information i Absalon, så snart du er tilmeldt faget.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

 

Hver studerende modtager individuel mundtlig feedback på sin opgave og sin fremlæggelsen af medstuderende og supervisor.

Supervisoren giver kollektiv mundlig feedback til de studerende samt individuel skriftlig vejledning.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, .
En seminar opgave på dansk udformet ifølge formkravene angivet i studieordningen og på uddannelsessiden for seminarer i KUNet.
__
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

til seminaropgaven.

Underviseren definerer, hvilke hjælpemidler er tilladt til præsentationerne.

__

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
__
Kriterier for bedømmelse

For at opnå den højeste karakter skal den studerende med en fremragende præsentation  og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse samt de i kandidatstudieordningen opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

 • Kategori
 • Timer
 • Projektarbejde
 • 186
 • Seminar
 • 20
 • Total
 • 206