Samfundsbeskrivelse A

Kursusindhold

Undervisningen i dette kursus kan være ændret til hel eller delvis online undervisning grundet COVID-19. Se kursusrummet på Absalon for nærmere information. Eksamensformen, -tidspunktet og -stedet kan også blive ændret grundet COVID-19, og vil blive offentliggjort på denne side under fanen ”Eksamen”.

 

Forelæsningerne og holdundervisningen dækker følgende emner og metoder:

 • Danmarks Statistiks statistikbank (www.statistikbanken.dk).

 

 • Regnearksprogrammet Excel, herunder gennemgang af standardberegninger, vækstbidragsberegninger, ændringsberegninger, indeksberegninger, glidende gennemsnitsberegninger, vendepunktsberegninger, kvotientberegninger, realberegninger, produktivitetsberegninger, elasticitetsberegninger samt udarbejde forskellige figurer f.eks. Lorenz-kurve, box-plot, lagkagediagrammer, søjlediagrammer, kurvediagrammer mm. Derudover sæsonkorrektionsberegninger og almindelige histogrammer.

 

 • Kobling mellem Word og regnearksprogrammet Excel med hensyn til overflytning af figurer

 

 • Nationalregnskabets formål, afgrænsning, prisbegreber, indkomstbegreber, produktivitetsbegreber, beskæftigelsesbegreber, forsyningsbalancen og den funktionelle indkomstfordeling, herunder fordelt på erhvervsgrupper samt forklare identiteterne: opsparing = disponibel BNI forbrug, fordringserhvervelsen, netto = opsparing – investeringer samt sammenhængen mellem udviklingen i fordringserhvervelsen, netto og udviklingen i udlandsstillingen (kapitalbalancen).

 

 • Relevante nøgletal fra nationalregnskabets hovedkonti, institutionelle sektorer, finansielle konti og input-output tabeller.

 

 • Forklaringer på udviklingen i forsyningsbalancens komponenter, nettofordringserhvervelsen og opsparing.

 

 • Inflationsbegrebet, prisfastsættelse, prisdannelse, prisindeks f.eks. forbrugerprisindeks, nettoprisindeks , producentprisindeks for varer og importprisindeks for varer samt for indkomstbegreber.

 

 • Forklaringer på udviklingen i udvalgte prisindeks og kunne aflæse en Lorenz-kurve.

 

 • Målsætningen med det europæiske samarbejde med vægt på de økonomiske og monetære dele samt hvad der gør EU unik i internationalt samarbejde.

 

 • Opbygningen af samarbejdet og formålet for de vigtigste europæiske institutioner, EU-budgettets væsentligste poster samt formålet med den økonomiske monetære union, herunder den europæiske centralbank.

 

 • Forklaringer på udviklingen i udvalgte EU-landes gæld og statsobligationsrenter og udviklingen i de væsentligste poster på budgettet.

 

 • Redskaber til udarbejdelse af en rapport om for et vilkårligt samfundsrelevant område, hvor den studerende selv har fundet relevante statistisk data, foretaget en bearbejdning og fremstilling af data til nye statistikker, præsenteret og beskrevet indholdet i statistikkerne samt forklaringer til årsagen til den beskrevne udvikling i et klart og forståeligt sprog med en passende opstilling af tabeller og figurer.
Engelsk titel

Descriptive Economics A

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i økonomi – Obligatorisk fag på 1. semester

Tilvalgsuddannelsen i Erhvervsøkonomi - Obligatorisk fag på 1. semester

Målbeskrivelse

Der er tale om et indledende kursus på Økonomi med særlig fokus på, at de studerende opnår viden/færdigheder/kompetencer i at finde relevante statistiske rådata eller statistik for et vilkårligt samfundsrelevant område, bearbejde og fremstille data til nye statistikker, præsentere og beskrive indholdet i statistikkerne samt forklare årsagerne til den beskrevne udvikling med udgangspunkt i den samfundsbeskrivende metode. Kurset er af praktisk betydning for såvel studerende som uddannede økonomer, hvad enten de kommer til at arbejde i den private sektor eller i den offentlige sektor.

Den studerende har ved afsluttet kursusforløb opnået følgende:

Viden:

 • Danmarks Statistiks statistikbank (www.statistikbanken.dk).

 • Regnearksprogrammet Excel i opgaveløsningen samt om standardberegninger, vækstbidragsberegninger, ændringsberegninger, indeksberegninger, glidende gennemsnitsberegninger, vendepunktsberegninger, kvotientberegninger, realberegninger, produktivitetsberegninger, elasticitetsberegninger samt udarbejde forskellige figurer f.eks. Lorenz-kurve, box-plot, lagkagediagrammer, søjlediagrammer, kurvediagrammer, sæsonkorrektionsberegninger og almindelige histogrammer.

 • Nationalregnskabets formål, afgrænsninger, prisbegreber, indkomstbegreber, produktivitetsbegreber, beskæftigelsesbegreber, forsyningsbalancen og den funktionelle indkomstfordeling, herunder fordelt på erhvervsgrupper,

 • Nationalregnskabs identiteterne: opsparing = disponibel BNI forbrug, fordringserhvervelsen, netto = opsparing – investeringer samt sammenhængen mellem udviklingen i fordringserhvervelsen, netto og udviklingen iudlandsstillingen (kapitalbalancen).

 • Relevante nøgletal fra nationalregnskabets hovedkonti, institutionelle sektorer, finansielle konti samt forklaringer på udviklingen i forsyningsbalancens komponenter, nettofordringserhvervelsen og opsparingen.

 • Inflationsbegrebet, prisfastsættelse, prisdannelse, prisindeks f.eks. forbrugerprisindeks, nettoprisindeks , producentprisindeks for varer og importprisindeks for varer, indkomstbegreber og forklaringer på udviklingen i udvalgte prisindeks og Lorenz-kurver.

 • Målsætningen med det europæiske samarbejde, hvad der gør EU unik i internationalt samarbejde, de vigtigste europæiske institutioners formål, budgettets væsentligste poster, formålet og opbygningen af den økonomiske monetære union, herunder den europæiske centralbank og stabilitets- og vækstpagten, forklaringer på udviklingen i udvalgte EU-landes gæld og statsobligationsrenter samt udviklingen i de væsentligste poster på budgettet.

 • Udarbejdelsen af en rapport om et gennemgået samfundsbeskrivende.

Færdigheder:

 • Bruge Danmarks Statistiks statistikbank

 • Foretage relevante beregninger på lommeregner, i regnearksprogrammet Excel og ved eksamen tilsvarende funktionaliteter på de i eksamenslokalet tilknyttede computere.

 • Udvælge relevante dele af de gennemgåede emner, begreber, identiteter, sektorer og konti samt beskrive forskelle mellem disse inden for de gennemgåede emner i nationalregnskabet, når udviklingen skal beskrives. Udvælge centrale forklaringer på udviklingen i forsyningsbalancens komponenter, nettofordringserhvervelsen, opsparingen og andre relevante indkomstbegreber i nationalregnskabet.

 • Udvælge relevante begreber og prisindeks samt beskrive forskelle mellem disse inden for de gennemgåede emner i priser, når udviklingen skal beskrives. Udvælge centrale forklaringer på udviklingen i nøgletal inden for prisindeks.

 • Udvælge relevante indkomstbegreber samt beskrive forskelle mellem disse inden for de gennemgåede emner i indkomster, når udviklingen skal beskrives. Udvælge centrale forklaringer på udviklingen i nøgletal inden for indkomstbegreber og Lorenz-kurver.

 • Udvælge relevante dele af målsætninger, centrale økonomiske og monetære politikker, institutioner, budgetposter samt beskrive forskelle mellem disse inden for de gennemgåede emner i den europæiske samarbejde, når emner skal beskrives. Udvælge centrale forklaringer på udviklingen i centrale EU-landes gæld, statsobligationsrenter og i de væsentligste poster på budgettet.

 • Udarbejdelse af en rapport i et gennemgået samfundsbeskrivende emne med angivelse af de statistiske begreber, herunder definitoriske forskelle, med såvel en beskrivende del som en forklarende del, herunder en klar sammenhæng mellem de to dele, samt fremstille besvarelsen i et klart og forståeligt sprog med en passende opstilling af tabeller og figurer.

Kompetencer:

 • Bruge Danmarks Statistiks statistikbank i andre sammenhænge

 • Bruge regnearksprogrammet Excel og de forskellige beregninger i andre sammenhænge

 • Bruge viden og færdigheder om nationalregnskabet, inflation, indkomster og det europæiske samarbejde i andre sammenhænge

 • Udarbejde af en rapport om et samfundsbeskrivende emne med angivelse af de statistiske begreber, herunder definitoriske forskelle, med såvel en beskrivende del som en forklarende del, herunder en klar sammenhæng mellem de to dele, samt fremstille besvarelsen i et klart og forståeligt sprog med en passende opstilling af tabeller og figurer.

Forelæsningerne er opdelt i et metodespor og i et fagspor:

- Metodesporet har fokus på fremstilling, bearbejdelse og anvendelse af data, hvor udgangspunktet er statistikbanken.dk, fremstillede datasæt samt beregninger og fremstilling af figurer i Excel-regneark samt kobling mellem Word og Excel.
- Fagsporet har fokus på nationalregnskabet, indkomster, priser og den europæiske union, ikke mindst den Økonomiske og Monetære Union.

Holdundervisningen vil dels specifikt fokusere på at understøtte såvel metodespor som fagspor, herunder selvstændigt gennemgå særlige dele af pensum.

I forbindelse med undervisningen stilles der løbende skriftlige opgaver til dels at støtte gennemgangen af stoffet, dels at opøve en almindelig færdighed i brugen af det foreliggende samfundsbeskrivende materiale.

Pandemi:
I tilfælde af et pandemi udbrud som f.eks Corona kan undervisningen blive helt eller delvist omlagt til online undervisning. Se kursusrummet på Absalon for nærmere information.

 • Seneste udgave af Statistisk Tiårsoversigt fra Danmarks Statistik i fysiske udgave (Den elektroniske udgave må ikke benyttes til eksamenen)
 • Hjarn Zernichow Borberg: EU - Et overblik, seneste udgave.
 • Morten Hjulsager: Nationalregnskabet, seneste udgave
 • Kasper Lindgaard: Priser, indkomst og ulighed, seneste udgave
 • Mikael Trier og Per Ulstrup Johansen: Praktisk Statistisk metode for økonomer, seneste udgave.
 • Mikael Trier og Per Ulstrup Johansen Danmarks Økonomi siden 1980, seneste udgave.

Ingen ud over de formelle adgangskrav

Økonomistudiets formelle adgangskrav.

Lektionsplan:

Efterår 2020:
2 timers forelæsning pr uge fra uge 36-50 (minus uge 42). I den første uge af semesteret afholdes der ekstra forelæsninger.
Holdundervisning 2 timer 1-2 gange pr. uge fra uge 36/37 til uge 51 (minus uge 42).

Forår 2021:
2 timers forelæsning pr uge fra uge 6-20 (minus helligdage). I den første uge af semesteret afholdes der ekstra forelæsninger.
Holdundervisning 2 timer 1-2 gange pr. uge fra uge 6/7 til uge 21 (minus helligdage).

Tid og sted for undervisningen:
Tidspunkt og lokale kan ses ved at trykke på linket/ et af linkene til holdene under "Se skema" i højre side. Forelæsningens tider vises under hvert link (E står for Efterår, F for forår med årstal først)

Hvis linket ikke virker, kan det samme ses her:
https:/​/​skema.ku.dk/​ku2021/​dk/​module.htm
-Vælg: “2200-Økonomisk Institut” (vent tålmodigt)
-Vælg: “2200-E20; [Navn på kursus]” eller “2200-F21; [Navn på kursus]”
-Vælg: ”Liste - ugedage”
-Vælg “Efterår/Autumn – uge 31-5” eller “Forår/Spring – uge 5-30”
-Tryk: “Se skema”

Bemærk venligst:
- At de studerende på første semester placeres på holdene af studieadministrationen. Derefter følger de studerende som udgangspunkt sit hold de første 2 år.
- At hold kan ændre dag og tid op til studiestart uden accept af de tilmeldte. Hvis dette sker vil det fremgå af linkene i højre side, i det personlige skema på KUnet og i MyUCPH-appen.
- At et hold kan blive lagt sammen med et andet ved for lidt tilmeldte studerende eller ved manglende undervisningsressourcer.
- At det ikke er tilladt at deltage på et hold, man ikke er tilmeldt, da lokalet kun har plads til de tilmeldte studerende.
- At holdunderviseren ikke kan rette opgaver fra andre end holdets tilmeldte studerende undtagen ved gruppeaflevering på tværs af holdene.
- At det er den studerendes eget ansvar løbende at opdatere sig om sit studie, sin undervisning, sit skema, sin eksamen mv. via studiesiderne, kursusbeskrivelsen, digital eksamensportalen, Absalon, KUnet, myUCPH-appen, studieordningen mm.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv

 

I forelæsningerne anvendes det interaktive redskab Socrative, hvor de studerende kan få feedback på om de forstår, hvad der bliver forelæst om.

I holdundervisningen modtager de studerende individuel og kollektiv feedback via opgaveregningen på klassen og via deres skriftlige afleveringer. 

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 6 timer
Studienævnet har besluttet, at grundet Corona er efterårssemesterets ordinære eksamen og reeksamen ændret til skriftlige online tag-hjem eksamener. Begge eksamener er fortsat individuelle.

I eksamenstiden må der under ingen omstændigheder kommunikeres med nogen om eksamensopgaven eller løsning af opgaven. Data vedr løsning af opgaven må ikke deles med nogen. Hvis førnævnte eller lignende handlinger foretages, sidestilles det med eksamenssnyd og plagiering.

Se i øvrigt studiebeskederne:
- https:/​/​kunet.ku.dk/​nyhedsrum/​studiebeskeder/​Sider/​Information-om-vinterens-eksamener-p%c3%a5-%c3%98konomisk-Institut.aspx
- https:/​/​kunet.ku.dk/​nyhedsrum/​studiebeskeder/​Sider/​Information-om-oml%C3%A6gning-af-PBV--vintereksamener.aspx
___
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

__

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
ved den skriftlige eksamen.
___
Kriterier for bedømmelse

Bedømmelseskriterierne er baseret på indholdet i målbeskrivelsen.

 

For at opnå den højeste karakter skal den studerende med en fremragende præsentation og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at han/hun udtømmende opfylder fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

 

For at bestå skal den studerende med en tilstrækkelige præstation,  demonstrere minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 6 timer med opsyn.
i universitetets eksamenslokaler.

I tilfælde af at sommerens eksamener er nødt til at afvikles som online eksamener pga. COVID-19, vil eksamensformen være en 6 T hjemmeeksamen med hjælpemidler. Reeksamen vil være det samme som omlagt ordinær, evt. online mundtlig ved få tilmeldinger.
___
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Forelæseren oplyser hvilke hjælpemidler er tilladt til eksamen.

 

Vedr hjælpemidler til en eventuel mundtlig reeksamen: Se under afsnittet Reeksamen.

__

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
ved den skriftlige eksamen.
___
Kriterier for bedømmelse

Bedømmelseskriterierne er baseret på indholdet i målbeskrivelsen.

 

For at opnå den højeste karakter skal den studerende med en fremragende præsentation og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at han/hun udtømmende opfylder fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

 

For at bestå skal den studerende med en tilstrækkelige præstation,  demonstrere minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 34
 • Holdundervisning
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 124
 • Eksamen
 • 6
 • Total
 • 206