Økonomiske principper A

Kursusindhold

Undervisningen i dette kursus kan være ændret til hel eller delvis online undervisning grundet COVID-19. Se kursusrummet på Absalon for nærmere information. Eksamensformen, -tidspunktet og -stedet kan også blive ændret grundet COVID-19, og vil blive offentliggjort på denne side under fanen ”Eksamen”.

 

Faget introducerer centrale økonomiske emner og begreber og giver en bred, simpel indføring i grundlæggende økonomisk tankegang. I faget gennemgås en række fundamentale økonomiske principper, som er vigtige for økonomisk beslutningstagen (for husholdninger, virksomheder, offentlige institutioner, politikere etc.) samt for forståelse af økonomiens funktionsmåde. En bred økonomisk forståelse kræver kendskab til to delområder, mikroøkonomi og makroøkonomi. Økonomiske Principper A fokuserer primært på de mikroøkonomiske aspekter. Her beskrives teori om, hvordan husholdninger og virksomheder foretager beslutninger, samt deres interaktioner via markeder.


 
Kurset giver bl.a. et indblik i basal økonomisk teori for økonomiske aktørers adfærd, markedsmekanismens funktionsmåde, teori om markeder og velfærd, effekter af beskatning på markedets funktionsmåde, markedsimperfektioner i form af såkaldt offentlige goder og eksternaliteter, betydningen af forskellige konkurrenceformer, fordele og ulemper ved et frit marked, reguleringspolitik samt effekter af international handel. Kurset introducerer også økonomiske eksperimenter (med studenterdeltagelse) og adfærdsøkonomi og empirisk analyse til at teste teorier. Formålet med eksperimenterne er at illustrere økonomiens funktionsmåde i praksis og sammenholde dette med den økonomiske teori. Endelig indeholder kurset gæsteforelæsninger, som illustrerer brugen af økonomisk metode i praksis.
 

Engelsk titel

Principle of Economics A

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i økonomi – Obligatorisk fag på 1. semester

Tilvalgsuddannelsen i Erhvervsøkonomi - Obligatorisk fag på 1. semester (dog ikke for studerende ved Statskundskab - se studieordningen)

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 

Viden:

 • Beskrive og give præcise definitioner af de grundlæggende økonomiske begreber, som introduceres i kurset (såsom marked, fuldkommen konkurrence, monopol, alternativomkostninger, elasticitet, offentligt gode, eksternalitet, forbruger- og producentoverskud, komparativ handelsfordel og mange flere).  

 • Forstå og forklare de grundlæggende økonomiske metoder og teorier, kurset omfatter (fx en simpel udbud‐efterspørgsels model eller teorien om komparative handelsfordele mv.). 

 • Forklare og referere den økonomiske intuition bag de teoretiske resultater, kurset omfatter (fx at der altid er gevinster ved handel ifølge teorien om komparative fordele). 

 • Forklare og reflektere over teoriernes antagelser (fx antagelsen om fuldkommen konkurrence).

 

Færdigheder:

 • Anvende fagets teori, metodegrundlag og modeller til at foretage simple økonomiske ræsonnementer og kunne begrunde det intuitive indhold heri.

 • Gennemføre en basal økonomisk analyse i konkrete, simple problemstillinger ved aAnvendelse af fagets begreber og metoder.

 • Anvende basale fagtermer og begreber, som er nødvendige til at indgå i en faglig økonomisk diskussion.

 

Kompetencer:

 • Bringe den opnåede viden og de tilegnede færdigheder i spil til at give et kvalificeret bud på en relevant økonomisk analyse på et felt, som ikke direkte er omfattet af pensum, men dog nært beslægtet hermed.

Pensum vil primært blive gennemgået ved forelæsningerne, mens der ved holdundervisningen laves opgaver eller diskuteres økonomiske spørgsmål. Forelæsningerne kan indeholde forskellige gæsteforedrag.

Den studerende skal deltage i et par computerbaserede økonomiske eksperimenter i Økonomisk Instituts laboratorium for eksperimental økonomi (Laboratory for Experimental Economics, LEE). Datoer og tider udmeldes i begyndelsen af semesteret.

Pandemi:
I tilfælde af et pandemi udbrud som f.eks Corona kan undervisningen blive helt eller delvist omlagt til online undervisning. Se kursusrummet på Absalon for nærmere information.

Titel: Microeconomics, 5th edition, 2020, Forfattere: N. Gregory Mankiw & Mark P. Taylor. ISBN: 978-1-4737-6855-0

 

(Ændret til 5th edition 19/8-2020)

Deltagelse i kurset forudsætter kun de almindelige adgangskrav til studiet og dermed ingen særlig forudgående kendskab til økonomi.

Formålet med faget Økonomiske Principper A er at give en grundlæggende indsigt i økonomisk tankegang, uden at gennemgangen bliver unødigt teknisk. Der vil således være begrænset brug af matematiske redskaber, men anvendelse af matematik som kendt fra den gymnasiale undevisning kan forekomme.

Økonomistudiets formelle adgangskrav.

Lektionsplan:

Efterår 2020:
2 timers forelæsninger 1-2 gange om ugen fra uge 36 til 50 (minus uge 42).
2 timers holdundervisning pr uge fra uge 36/37 til 51 (minus uge 42).

Forår 2021:
2 timers forelæsninger 1-2 gange om ugen fra uge 6 til 20 (minus helligdage).
2 timers holdundervisning pr uge fra uge 6/7 til 21 (minus helligdage).

Tid og sted for undervisningen:
Tidspunkt og lokale kan ses ved at trykke på linket/ et af linkene til holdene under "Se skema" i højre side. Forelæsningens tider vises under hvert link (E står for Efterår, F for forår med årstal først)

Hvis linket ikke virker, kan det samme ses her:
https:/​/​skema.ku.dk/​ku2021/​dk/​module.htm
-Vælg: “2200-Økonomisk Institut” (vent tålmodigt)
-Vælg: “2200-E20; [Navn på kursus]” eller “2200-F21; [Navn på kursus]”
-Vælg: ”Liste - ugedage”
-Vælg “Efterår/Autumn – uge 31-5” eller “Forår/Spring – uge 5-30”
-Tryk: “Se skema”

Bemærk venligst:
- At de studerende på første semester placeres på holdene af studieadministrationen. Derefter følger de studerende som udgangspunkt sit hold de første 2 år.
- At hold kan ændre dag og tid op til studiestart uden accept af de tilmeldte. Hvis dette sker vil det fremgå af linkene i højre side, i det personlige skema på KUnet og i myUCPH-appen.
- At et hold kan blive lagt sammen med et andet ved for lidt tilmeldte studerende eller ved manglende undervisningsressourcer.
- At det ikke er tilladt at deltage på et hold, man ikke er tilmeldt, da lokalet kun har plads til de tilmeldte studerende.
- At holdunderviseren ikke kan rette opgaver fra andre end holdets tilmeldte studerende undtagen ved gruppeaflevering på tværs af holdene.
- At det er den studerendes eget ansvar løbende at opdatere sig om sit studie, sin undervisning, sit skema, sin eksamen mv. via studiesiderne, kursusbeskrivelsen, digital eksamensportalen, Absalon, KUnet, myUCPH-appen, studieordningen mm.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv

 

I forelægningerne modtager de studerende mundtlig kollektiv feedback på baggrund af de studerendes gennemførte quizzer.

I holdundervisningen modtager de studerende individuel og kollektiv feedback via opgaveregningen på klassen og via deres skriftlige afleveringer. 

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 2,5 time
Studienævnet har besluttet, at grundet Corona er efterårssemesterets ordinære eksamen og reeksamen ændret til skriftlige online tag-hjem eksamener. Begge eksamener er fortsat individuelle.

I eksamenstiden må der under ingen omstændigheder kommunikeres med nogen om eksamensopgaven eller løsning af opgaven. Data vedr løsning af opgaven må ikke deles med nogen. Hvis førnævnte eller lignende handlinger foretages, sidestilles det med eksamenssnyd og plagiering.

Se i øvrigt studiebeskederne:
- https:/​/​kunet.ku.dk/​nyhedsrum/​studiebeskeder/​Sider/​Information-om-vinterens-eksamener-p%c3%a5-%c3%98konomisk-Institut.aspx
- https:/​/​kunet.ku.dk/​nyhedsrum/​studiebeskeder/​Sider/​Information-om-oml%C3%A6gning-af-PBV--vintereksamener.aspx
___
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

__

 

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
__
Kriterier for bedømmelse

Bedømmelseskriterierne er baseret på indholdet i målbeskrivelsen.

 

For at opnå den højeste karakter skal den studerende med en fremragende præsentation og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at han/hun udtømmende opfylder fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

 

For at bestå skal den studerende med en tilstrækkelige præstation,  demonstrere minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
i universitetets eksamenslokaler.

I tilfælde af at sommerens eksamener er nødt til at afvikles som online eksamener pga. COVID-19, vil eksamensformen være en 2 ½ T hjemmeeksamen med hjælpemidler. Reeksamen vil være det samme som omlagt ordinær, evt. online mundtlig ved få tilmeldinger.
___
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler

til den skriftlige eksamen.

 

Vedr hjælpemidler til en eventuel mundtlig reeksamen: Se under afsnittet Reeksamen.

__

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
__
Kriterier for bedømmelse

Bedømmelseskriterierne er baseret på indholdet i målbeskrivelsen.

 

For at opnå den højeste karakter skal den studerende med en fremragende præsentation og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at han/hun udtømmende opfylder fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

 

For at bestå skal den studerende med en tilstrækkelige præstation,  demonstrere minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 134
 • Eksamen
 • 2
 • Total
 • 206