Bachelorprojekt

Kursusindhold

Eksamensformen, -tidspunktet og -stedet kan blive ændret grundet COVID-19, og vil blive offentliggjort på denne side under fanen ”Eksamen”.

Bachelorprojektet er en større selvstændig, afsluttende opgave på bacheloruddannelsen i økonomi.

 

Formålet med bachelorprojektet er, at de studerende skal identificere og afklare en problemstilling under anvendelse af de teorier og metoder, der er indeholdt i bachelorstudiet i økonomi.

 

Regler og formkrav skal overholdes, og der lægges vægt på, at bachelorprojektet udformes klart og sprogligt korrekt.

Engelsk titel

BA-project

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i økonomi - på 3. år

The Danish BSc programme in Economics - at the 3rd year

Målbeskrivelse

Viden

 • Demonstrere viden om grundlæggende aspekter af et udvalgt emne inden for økonomisk teori og dennes anvendelser, herunder viden om teorier og/eller metoder der relaterer sig til emnet.

 

Færdigheder

 • Udvælge, argumentere for og strukturere en præcis og relevant problemstilling, og sætte denne problemstilling ind i en relevant økonomisk sammenhæng.
 • Tilvejebringe samt analysere relevant informations- og/eller datamateriale gennem korrekt anvendelse af relevante teorier og metoder, herunder teorier og metoder den studerende har tilegnet sig under sin uddannelse såvel som teorier og metoder, den studerende har tilegnet sig i forbindelse med projektet med relevans for den valgte problemstilling.
 • Sammenfatte og beskrive et emne udbygget med egne iagttagelser, analyser og eksempler i en skriftlig rapport, der fremstår velstruktureret.
 • Give en mundtligt præsentation af projektet med refleksioner over projektets indhold.
 • Udvælge, beskrive og kritisk forholde sig til benyttede kilder.

 

Kompetencer

 • Evnen til at udvælge et emne, analysere og redgøre for perspektiver igennem og formidle konklusioner skriftligt igennem projektet
 • Foretage en mundtlig redegørelse for projektet og herunder reflekterer over projektets indhold.
 • Karakteren 12 gives, når BA-opgaven på fremragende vis - dvs. med ingen eller få uvæsentlige mangler - lever op til de opstillede krav.

Ingen undervisning. Et informationsmøde afholdes inden tilmelding skal foretages.

Emne og litteratur for bachelorprojektet er selvvalgt, men skal godkendes efter de regler, der er fastsat af studienævnet.

Plan:
se KUnet for datoer for informationsmøde, tilmeldingsregler, formkrav mm:
https:/​/​kunet.ku.dk/​studie/​polit-ba/​Sider/​default.aspx -> "Bachelor projekt og andre projekter".

Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtligt forsvar
Til bachelorprojektet er knyttet en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i den studerendes skriftlige fremstilling. Den studerende skal ved denne mundtlige eksamen demonstrere beherskelse af de metoder, der er anvendt ved udarbejdelse af projektet og skal kunne redegøre klart og tydeligt for problemstillingen og dennes afklaring.
____
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
____
Kriterier for bedømmelse

Bedømmelseskriterierne er baseret på indholdet i målbeskrivelsen.

For at opnå den højeste karakter skal den studerende med en fremragende præsentation og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 2
 • Projektarbejde
 • 409
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 412