Matematik A

Kursusindhold

Undervisningen i dette kursus kan være ændret til hel eller delvis online undervisning grundet COVID-19. Se kursusrummet på Absalon for nærmere information. Eksamensformen, -tidspunktet og -stedet kan også blive ændret grundet COVID-19, og vil blive offentliggjort på denne side under fanen ”Eksamen”.

 

I Matematik A introduceres grundlæggende matematisk analyse med henblik på senere anvendelse inden for økonomi og beslægtede fagområder. De overordnede emner i kurset er:

 

1.Grundlæggende matematiske forudsætninger, herunder:

 • Logik, bevisteknik og mængdelære;
 • Algebra og løsning af ligninger og uligheder;

 

2. Funktioner af en variabel, herunder:

 • Specielle funktioner: Polynomier, potensfunktioner, eksponential- og logaritmefunktioner;
 • Differentialregning og anvendelser, herunder optimering;
 • Integralregning og anvendelser;

 

3. Rentesregning, talfølger og uendelige rækker, herunder:

 • Rentetilskrivning og annuiteter;
 • Konvergens af talfølger og uendelige rækker, herunder kvotientrækker;

   

4. Funktioner af to eller flere variable, herunder:

 • Grundlæggende begreber, herunder niveaukurver, graf og geometrisk repræsentation;
 • Partielle afledede og anvendelser, herunder elasticiteter og implicit differentiation;
 • Optimering med og uden bibetingelser.

   

I løbet af kurset præsenteres mindre eksempler på, hvordan matematikken anvendes i økonomisk teori og/eller empiriske metoder.

Engelsk titel

Mathematics A

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i økonomi – Obligatorisk fag på 1. semester

Tilvalgsuddannelsen i Erhvervsøkonomi - Obligatorisk fag på 1. semester

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 

Viden:

 • Gengive og forklare centrale definitioner, resultater og sammenhænge inden for grundlæggende matematisk analyse.
 • Forstå og have overblik over relevante begreber, resultater og metoder inden for kursets emner i forbindelse med besvarelse af konkrete opgaver.

   

Færdigheder:

 • Anvende begreber, resultater og metoder inden for kursets emner til at besvare konkrete opgaver.
 • Præsentere besvarelsen af konkrete opgaver i et klart og præcist sprog og med passende grafiske repræsentationer.

 

Kompetencer:

 • Tilegne sig matematisk stof på niveau med indholdet i dette kursus, især med henblik på senere anvendelse inden for økonomi og beslægtede fagområder.

Forelæsninger og holdundervisning. Det forventes, at de studerende forbereder sig og deltager aktivt i undervisningen.


Pandemi:
I tilfælde af et pandemi udbrud som f.eks Corona kan undervisningen blive helt eller delvist omlagt til online undervisning. Se kursusrummet på Absalon for nærmere information.

Sydsæter, Hammond, Strøm og Carvajal: ”Essential Mathematics for Economic Analysis”. Fifth edition. Pearson, 2016.

 

Eventuelt supplerende materiale.

A-niveau i matematik fra en gymnasial uddannelse eller tilsvarende uddannelse.

Økonomistudiets formelle adgangskrav.

Lektionsplan:

Efterår 2020:
2x2 timers forelæsninger pr uge fra uge 36 til 50 (minus uge 42)
3 timers holdundervisning pr uge fra uge 36 til 51 (minus uge 42).

Forår 2021:
2x2 timers forelæsninger pr uge fra uge 6 til 20 (minus helligdage)
3 timers holdundervisning pr uge fra uge 6 til 21 (minus helligdage).

Tid og sted for undervisningen:
Tidspunkt og lokale kan ses ved at trykke på linket/ et af linkene til holdene under "Se skema" i højre side. Forelæsningens tider vises under hvert link (E står for Efterår, F for forår med årstal først)

Hvis linket ikke virker, kan det samme ses her:
https:/​/​skema.ku.dk/​ku2021/​dk/​module.htm
-Vælg: “2200-Økonomisk Institut” (vent tålmodigt)
-Vælg: “2200-E20; [Navn på kursus]” eller “2200-F21; [Navn på kursus]”
-Vælg: ”Liste - ugedage”
-Vælg “Efterår/Autumn – uge 31-5” eller “Forår/Spring – uge 5-30”
-Tryk: “Se skema”

Bemærk venligst:
- At de studerende på første semester placeres på holdene af studieadministrationen. Derefter følger de studerende som udgangspunkt sit hold de første 2 år.
- At hold kan ændre dag og tid op til studiestart uden accept af de tilmeldte. Hvis dette sker vil det fremgå af linkene i højre side, i det personlige skema på KUnet og i MyUCPH-appen.
- At et hold kan blive lagt sammen med et andet ved for lidt tilmeldte studerende eller ved manglende undervisningsressourcer.
- At det ikke er tilladt at deltage på et hold, man ikke er tilmeldt, da lokalet kun har plads til de tilmeldte studerende.
- At holdunderviseren ikke kan rette opgaver fra andre end holdets tilmeldte studerende undtagen ved gruppeaflevering på tværs af holdene.
- At det er den studerendes eget ansvar løbende at opdatere sig om sit studie, sin undervisning, sit skema, sin eksamen mv. via studiesiderne, kursusbeskrivelsen, digital eksamensportalen, Absalon, KUnet, myUCPH-appen, studieordningen mm.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

 

Forelæseren giver begrænset kollektiv feedback i forbindelse med mindre øvelser til forelæsningerne.

Holdunderviserne giver de studerende individuel og kollektiv feedback på deres obligatoriske opgaver samt i forbindelse med deres løbende arbejde med opgaverne i kurset.

ECTS
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 3 timer
Studienævnet har besluttet, at grundet Corona er efterårssemesterets ordinære eksamen og reeksamen ændret til skriftlige online tag-hjem eksamener. Begge eksamener er fortsat individuelle.

I eksamenstiden må der under ingen omstændigheder kommunikeres med nogen om eksamensopgaven eller løsning af opgaven. Data vedr løsning af opgaven må ikke deles med nogen. Hvis førnævnte eller lignende handlinger foretages, sidestilles det med eksamenssnyd og plagiering.

Se i øvrigt studiebeskederne:
- https:/​/​kunet.ku.dk/​nyhedsrum/​studiebeskeder/​Sider/​Information-om-vinterens-eksamener-p%c3%a5-%c3%98konomisk-Institut.aspx
- https:/​/​kunet.ku.dk/​nyhedsrum/​studiebeskeder/​Sider/​Information-om-oml%C3%A6gning-af-PBV--vintereksamener.aspx
___
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

__

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
__
Kriterier for bedømmelse

Bedømmelseskriterierne er baseret på indholdet i målbeskrivelsen.

 

For at opnå den højeste karakter skal den studerende med en fremragende præsentation og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at han/hun udtømmende opfylder fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

 

For at bestå skal den studerende med en tilstrækkelige præstation,  demonstrere minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

ECTS
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
i universitetets eksamenslokaler.

I tilfælde af at sommerens eksamener er nødt til at afvikles som online eksamener pga. COVID-19, vil eksamensformen være en 3 T hjemmeeksamen med hjælpemidler. Reeksamen vil være det samme som omlagt ordinær, evt. online mundtlig ved få tilmeldinger.
___
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler

til den skriftlige eksamen.

Lommeregner, Excel og CAS-værktøjer er ikke tilladt.

 

Vedr hjælpemidler til en eventuel mundtlig reeksamen: Se under afsnittet Reeksamen.

__

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
__
Kriterier for bedømmelse

Bedømmelseskriterierne er baseret på indholdet i målbeskrivelsen.

 

For at opnå den højeste karakter skal den studerende med en fremragende præsentation og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at han/hun udtømmende opfylder fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

 

For at bestå skal den studerende med en tilstrækkelige præstation,  demonstrere minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Holdundervisning
 • 45
 • Forberedelse (anslået)
 • 171
 • Eksamen
 • 3
 • Total
 • 275