Anvendt økonomisk modellering

Kursusindhold

Undervisningen i dette kursus kan være ændret til hel eller delvis online undervisning grundet COVID-19. Se kursusrummet på Absalon for nærmere information. Eksamensformen, -tidspunktet og -stedet kan også blive ændret grundet COVID-19, og vil blive offentliggjort på denne side under fanen ”Eksamen”.

Omsæt din viden fra makroøkonomisk teori til praktisk økonomisk modellering, og lær hvordan eksisterende økonomiske modeller anvendes til analyse i dag.

 

Anvendt økonomisk modellering omsætter teoretiske modeller fra bl.a. moderne makroøkonomisk teori til praktisk anvendelige computermodeller, der kan bruges på rigtig data. Du bliver sat ind i forskellige modeltyper og opnår indgående kendskab til, hvordan en model opbygges, valg af specifikke funktionsformer og disses betydning for empiriske egenskaber. Herudover bliver du i stand til selv at kode mindre økonomiske modeller op i computer-softwaret GAMS, kalibrere dem til data og foretage analyser af bl.a. politiske indgreb.

 

Endvidere vil du blive præsenteret for nogle allerede eksisterende økonomiske modeller, som bliver anvendt til analyse i dag. Du får kendskab til de generelle ligevægtsmodeller DREAM, MAKRO, REFORM og mikrosimulationsmodellen SMILE. Modellerne anvendes til at vurdere kvantitative konsekvenser af reformer af bl.a. finans-, arbejdsmarkeds-, handels-, miljø- og skattepolitik. DREAM er en strukturel model, som er benyttet til at beregne finanspolitisk holdbarhed og komme med kvantitative økonomiske konsekvenser af bl.a. en aldrende befolkning. REFORM benyttes af Finansministeriet til sektoranalyser af bl.a. selskabsskatteændringer og konkurrencevilkår. MAKRO skal overtage rollen som Finansministeriets primære regnemaskine til både konjunkturelle og strukturelle analyser og fremskrivninger af dansk økonomi. Endelig er SMILE en mikrosimuleringsmodel, der fremskriver den danske befolkning på individniveau. Modellen kan fx bruges til at vurdere fordelingseffekter af ændringer i regler for pensioner, indkomstbeskatning og overførselsindkomster.

Engelsk titel

Applied Economic Modelling

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i økonomi - valgfag efter 2. år
Kandidatuddannelsen i økonomi - valgfag.

 

FAGET ERSTATTER Anvendte generelle ligevægtsmodeller (AØKA08051U og AØKA08104U).

Grundet pensum overlab er det ikke tilladt at deltage på Anvendt økonomisk modellering (AØKA08233U), hvis Anvendte generelle ligevægtsmodeller (AØKA08051U og AØKA08104U) er bestået.

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 

Viden:

 • Definere indholdet af de vigtige begreber i faget, som fx generel ligevægt, kalibrering, følsomhedsanalyser og finanspolitisk holdbarhed.
 • Redegøre for de vigtige elementer i fremgangsmåden, når man opbygger en generel ligevægtsmodel.
 • Redegøre for opbygningen af de modeller der berøres i pensum, deres resultater, hovedårsagerne til disse og beskrive konkrete eksempler på modellernes anvendelse i policy-sammenhæng.

 

Færdigheder:

 • Analysere kvantitative resultater foretaget på baggrund af opstillede modeller - herunder hvordan direkte effekter af stødet ét sted i modellen får konsekvenser andre steder i økonomien.
 • Vurdere centrale forudsætninger i typiske generelle ligevægtsmodeller samt modeller præsenteret i faget.
 • Debatere styrker og svagheder ved de forskellige modeller og modeltyper, der berøres i pensum.

 

Kompetencer:

 • Omsætte en teoretisk model til en anvendt model via programmering i GAMS.
 • Planlægge hvorledes en aktuel problemstilling kan belyses ved hjælp af anvendt økonomisk modellering.
 • Gennemføre en selvstændig kvantitativ analyse af en model programmeret i GAMS.

 

Holdundervisningens formål er at træne de studerende i anvendelse af modellerne i praksis. Øvelserne sigter mod at sætte de studerende i stand til selv at udarbejde et GAMS-program - samt sætte sig ind i et allerede eksisterende program. I forelæsningerne gennemgås modellernes principielle opbygning.

 • Andersen, M. & P. Schou (2006): DREAM Documentation 2006.
 • Petersen, T.W. (1998): "Introduktion til CGE-modeller". Economic Modelling Working Paper Series 1998:3. Danmarks Statistik. (34 sider). www.dreammodel.dk.
 • Stephensen, P. (2016) Noter til CGE-modellering. Kan downloades løbende på Absalon. (appendix ikke pensum)
 • Stephensen, P. (2016) Noter om DREAM I & II. Kan downloades på Absalon.
 • Stephensen, P., J. Ejarque, G. Høegh og M. Bonde (udgives senere) MAKRO Documentation 2019
 • Stephensen, P., G. Høegh og P. Bache (2014) REFORM-modellen. DREAM-arbejdspapir.
 • Stephensen, P. og Bøge Jensen, R (2016) Ufuldkommen konkurrence i en CGE-model. DREAM-arbejdspapir.
 • Stephensen, P. og T. Markeprand (udgives senere) Oversigt over SMILE
 • Shoven, J. B. & J. Whalley (1992): ”Applying General Equilibrium”

Mikro- og makroøkonomi svarende til 2. år på Bacheloruddannelsen i Økonomi eller tilsvarende. Det anbefales, at Macro III er læst eller som minimum læses sideløbende. Endvidere er det en fordel at have lyst til at arbejde med programmering, som er en væsentlig del af kurset.

Lektionsplan:
2 timers forelæsninger pr uge fra uge 36 til 50 (minus uge 42).
3 timers holdundervisning pr uge fra uge 36 til 50 (minus uge 42).

Skema:
Overordnet skemaet for KA fag kan ses på KUnet:
"BA i Økonomi" eller "KA i Økonomi" => "Kurser og Undervisning" => "Planlægning og Overblik" => "Dit skema"

Tid og sted:
Tidspunkt og lokale kan ses ved at trykke på linket under "Se skema" i højre side. E står for efterår.

Hvis linket ikke virker, kan det samme ses her:
https:/​/​skema.ku.dk/​ku2021/​dk/​module.htm
-Vælg: “2200-Økonomisk Institut” (vent tålmodigt)
-Vælg: “2200-E20; [Navn på kursus]”
-Vælg: ”Liste - ugedage”
-Vælg “Efterår/Autumn – uge 31-5”
-Tryk: “Se skema”

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv

 

Holdunderviserne giver de studerende individuel skriftlig feedback på deres obligatoriske opgaver og mundtlig kollektiv feedback i holdundervisningen. 

Forelæseren giver kollektiv mundlig feedback i forelæsningerne.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 12 timers
individuel tag-hjem-eksamen.

De studerende må gruppevist arbejde sammen om selve kodningen. Det skal angives i opgaven, hvem de har arbejdet sammen med om kodningen. Besvarelserne skal dog udarbejdes og afleveres individuelt.

Reglerne for gruppearbejde og plagiering skal til en hver tid overholdes jf studieordningen og uddannelsessiderne på KUnet.
__
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Faget kan ved stikprøvekontrol udtages til ekstern censur.
____
Kriterier for bedømmelse

Bedømmelseskriterierne er baseret på indholdet i målbeskrivelsen.

 

For at opnå den højeste karakter skal den studerende med en fremragende præsentation og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 124
 • Eksamen
 • 12
 • Total
 • 206