Kapitalmarkedsforhold (F)

Kursusindhold

Faget er en bred, beskrivende gennemgang af emner der vedrører kapitalmarkedet. Det er praktisk orienteret og vil være rettet mod alle, der senere ønsker at arbejde indenfor kapitalmarkedsområdet, eller som af andre grunde ønsker en forståelse af de instrumenter, processer og aktører der udgør kapitalmarkedet, de formål kapitalmarkederne tjener samt ikke mindst den regulering, dette marked er omfattet af.

 

Kurset giver overordnet den studerende en bred viden om og forståelse for, hvad kapitalmarkedet i praksis består af, hvilke formål det tjener og hvordan det fungerer. Denne viden og forståelse skal gøre den studerende i stand til at forholde sig kritisk til udviklingen i kapitalmarkedet, herunder den løbende udformning og implementering af regulering. Kurset giver de studerende et betydeligt bredere og mere reelt, praktisk anvendeligt fundament til at studere videre inden for finansiering, kapitalmarkedsforhold og relaterede emner.

 

For at understrege det praktiske fokus vil det faglige indhold løbende illustreres med artikler fra fagpressen, primært Financial Times, og undervisningen vil delvis leveres af eksterne gæsteundervisere, der er dybt engageret i kapitalmarkedet.

 

Efter en kort introduktion til faget, hvor vi overordnet diskuterer, hvordan kapitalmarkedet fungerer, hvilke formål det tjener og hvilke aktører og instrumenter det indeholder, vil forelæsninger dække følgende emner:

 

Definitioner, instrumenter og aktører.

 • Vi definerer hvad vi forstår ved kapitalmarkedet og hvordan det adskiller sig fra de finansielle markeder.
 • Vi gennemgår alle kapitalmarkedets instrumenter fra værdipapirer, FX og råvarer over derivater til alternative investeringer.
 • Vi gennemgår markedets aktører fra de primære spillere på sell- og buy-side over ”infrastrukturen” i markedet (herunder handelspladser, clearinginstitutioner, værdipapircentraler, nationalbanker) til myndighederne og andre deltagere i tilsyns-og reguleringsprocessen.
 • Vi kigger overfladisk på de processer, der udgør værdikæderne i kapitalmarkedet, herunder handel, clearing, afvikling, bogføring (inkl. NAV), corporate actions og udstedelser
 • Vi gennemgår udvalgte hovedbegreber inden for risiko (afviklingsrisiko, modpartsrisiko, markedsrisiko, likviditetsrisiko) og de grundlæggende metoder til styring af disse typer risiko, herunder DVP, lines, CCP-clearing, hedging, back-to-back mm. Kurset ser dog ikke på specifikke matematiske risikostyringsmodeller

 

Markedet

 • Det danske kapitalmarkeds størrelse og sammensætning, herunder en sammenligning med internationale forhold

 

Regulering

 • Vi gennemgår reguleringsprocessen; hvad driver reguleringen af kapitalmarkedet? Hvordan udformes og implementeres regulering i praksis?
 • Herefter kigger vi på den konkrete regulering der i dag er implementeret, herunder MAD – MAR, CRD 1 – 4/CRR – Solvency, EMIR og MiFID I & II / MiFIR
 • Endelig gennemgår vi forskellige direkte og indirekte effekter af reguleringen på kapitalmarkedet og dets aktører
Engelsk titel

Capital Markets in Practice (F)

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i økonomi - valgfag.

Faget er en del af Finansierings linjen på Økonomistudiet, hvorved det er markeret med ’F’.

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 

Viden:

 • Definere og identificere kapitalmarkeder, deres infrastruktur og institutioner, aktører, handlede instrumenter.
 • Redegøre for kapitalmarkeder og deres samfundsmæssige effekt.
 • Identificere basale værdikæder i kapitalmarkederne.
 • Definere hovedbegreber inden for risiko.
 • Definere formålet og redegøre for processen i regulering af kapitalmarkeder.
 • Have overblik over kapitalmarkeder i Danmark og verden.

 

Færdgheder:

 • Udsøge relevant information om kapitalmarkedsforhold.
 • Analysere værdikæder og risiko med udgangspunkt i pensum.
 • Vurderer markeders samfundsmæssige effekt og af deres regulering.

 

Kompetencer:

 • Analysere nye instrumenter og institutioner på kapitalmarkederne.
 • Analysere værdiskabelse og nye risici.
 • Gennemføre en kritisk analyse af ny regulering af kapitalmarkeder.

Forelæsninger med løbende inddragelse af aktuelle emner, samt besøg af enkelte gæster.

Deltagerantallet til kurset er begrænset, da der lægges op til en diskussionsbaseret undervisningsform, som det forventes, at den studerende deltager i.

Pandemi:
I tilfælde af et pandemi udbrud som f.eks Corona kan undervisningen blive helt eller delvist omlagt til online undervisning. Se kursusrummet på Absalon for nærmere information.

"Capital Markets - institutions, instruments and risk management" by Frank J. Fabozzi (5th edition), MIT Press

 

Dertil publikationer, nyeste artikler mm 

Samfundsbeskrivelse, Erhvervsøkonomi, Økonomiske Principper A, og Mikroøkonomi II.

Lektionsplan:
2 timers forelæsninger 1-2 gange pr uge fra uge 6 til 20 (uden helligdage).

Overordnet skemaet for KA fag kan ses på KUnet:
"BA i Økonomi" eller "KA i Økonomi" => "Kurser og Undervisning" => "Planlægning og Overblik" => "Dit skema"

Tid og sted:
Tidspunkt og lokale kan ses ved at trykke på linket under "Se skema" i højre side.
Hvis linket ikke virker, kan det samme ses her:
https:/​/​skema.ku.dk/​ku2021/​dk/​module.htm
-Vælg: “2200-Økonomisk Institut” (vent tålmodigt)
-Vælg: “2200-F21; [Navn på kursus]”
-Vælg: ”Liste - ugedage”
-Vælg “Forår/Spring – uge 5-30”
-Tryk: “Se skema”

Bemærk venligst:
- At det er den studerendes eget ansvar løbende at opdatere sig om sit studie, sin undervisning, sit skema, sin eksamen mv. via studiesiderne, kursusbeskrivelsen, digital eksamensportalen, Absalon, KUnet, myUCPH-appen, studieordningen mm.

Mundtlig
Kollektiv
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
i universitetets eksamenslokaler.

I tilfælde af at sommerens eksamener er nødt til at afvikles som online eksamener pga. COVID-19, vil eksamensformen være en 2 T hjemmeeksamen med hjælpemidler. Reeksamen vil være det samme som omlagt ordinær, evt. online mundtlig ved få tilmeldinger.
__
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler

____

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
til den skriftlige eksamen. Faget kan ved stikprøve udtages til ekstern censur.
__
Kriterier for bedømmelse

Bedømmelseskriterierne er baseret på indholdet i målbeskrivelsen.

 

For at opnå den højeste karakter skal den studerende med en fremragende præsentation og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

 

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 162
 • Eksamen
 • 2
 • Total
 • 206