Programmering og statistik med SAS. UDBYDES KUN ONLINE I FORÅRET 2021

Kursusindhold

Inden for SAS-programmering gennemgås de mange programmerings muligheder i et SAS datastep, konvertering af datasæt med andre formater til SAS herunder håndtering af formatbiblioteker. Af specielle emner kan nævnes håndtering af tekstvariable, do-løkker, arrays og SAS-makroer, fx til Monte Carlo og bootstrap-analyser. Som eksempler på statistiske emner kan nævnes procedurer til clusteranalyse, diskriminansanalyse og beslutningstræer.

Engelsk titel

Programming and Statistics using SAS.

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 

Viden:

 • Beskrive og forstå database strukturen i SAS.
 • Forklare de mange muligheder for at lægge data tilrette ved hjælp af SAS
 • Beskrive SAS-procedurernes opbygning
 • Forstå opbygningen af ikke-trivielle SAS-programmer

 

Færdigheder:

 • Udføre praktisk databehandling i SAS med henblik på at tilrettelægge data til efterfølgende statistiske og økonometriske analyser.
 • Anvende SAS procedurer
 • Fremskaffe information ud fra SAS's hjælpefaciliteter med henblik hurtigt at anvende (endog ukendte) SAS-procedurer til løsning af et konkret statistisk problem

 

Kompetencer:

 • Fremskaffe statistiske resultater ved hjælp af de statistiske procedurer i SAS også selvom disse procedurer er ukendte.

Ved forelæsningerne gennemgås metoderne ved online SAS-sessioner. Under forelæsningerne regnes en del øvelsesopgaver, hvor studerende afprøver SAS.

Opdatering 30. nov 2020:
Kurset udbydes udelukkende virtuelt i Foråret 2021. Se kursusrummet på Absalon for nærmere information.
Den skemalagte online undervisning optages i løbet af undervisningen og kan efterfølgende ses i Absalon, hvorved undervisningen kan følges på andre tidspunkter end den skemalagte. Andre supplerende videoer kan løbende ses i Absalon.

Forelæsningsnoter i form af udleverede SAS-programmer samt online-SAS manualen.

Kurset "Sandsynlighedsregning og Statistik" og Økonometri I, hvor Økonometri I som minimum bør følges sideløbende med "Programmering og statistik med SAS".

For deltagere fra andre studier kræves et introducerende statistikkursus.

Forhåndskendskab til SAS er ikke en forudsætning.

Lektionsplan:
3 timers forelæsninger pr uge fra uge 6 til 21 (uden helligdage).

Overordnet skemaet for KA fag kan ses på KUnet:
"BA i Økonomi" eller "KA i Økonomi" => "Kurser og Undervisning" => "Planlægning og Overblik" => "Dit skema"

Tid og sted:
Tidspunkt og lokale kan ses ved at trykke på linket under "Se skema" i højre side.

Hvis linket ikke virker, kan det samme ses her:
https:/​/​skema.ku.dk/​ku2021/​dk/​module.htm
-Vælg: “2200-Økonomisk Institut” (vent tålmodigt)
-Vælg: “2200-F21; [Navn på kursus]”
-Vælg: ”Liste - ugedage”
-Vælg “Forår/Spring – uge 5-30”
-Tryk: “Se skema”

Opdatering 30. nov 2020: Kurset udbydes udelukkende virtuelt i Foråret 2021. Den virtuelle undervisningstid kan ses under "Se skema". Underviser kan foretage ændringer, som oplyses i Absalon.

Mundtlig
Kollektiv

 

Feedback gives mundtligt under forelæsningerne ved at gennemgå de øvelsesopgaver, som studerende arbejder selvstændigt med i undervisningen.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 3,5 timer
Opdatering 30. nov 2020: Kurset og dermed eksamen udbydes udelukkende virtuelt i Foråret 2021

Eksamen vil være en individuel tag-hjem eksamen.

OBS: Det er ikke tilladt under nogen omstændigheder, at kommunikere med andre under eksamen, hverken om den stillede eksamensopgave, løsning af opgaven eller deling af resultater. Hvis dette forekommer eller opdages, vil det blive betragtet som eksamenssnyd.

I tilfælde af at sommerens eksamener er nødt til at afvikles som online eksamener pga. COVID-19, vil reeksamen blive omlagt til en mundtlig online eksamen uden hjælpemidler.
__
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Opdatering 30. nov 2020: Grundet ændring af eksamensform er hjælpemidler ændret til Alle hjælpemidler.

__

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
til den skriftlige eksamen. Kurset kan ved stikprøvekontrol udtages til ekstern censur.
____
Kriterier for bedømmelse

Bedømmelseskriterierne er baseret på indholdet i målbeskrivelsen.

 

For at opnå den højeste karakter skal den studerende med en fremragende præsentation og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 161
 • Eksamen
 • 3
 • Total
 • 206