Summerschool 2021: Videregående statistik. Forelæsninger online, hold fysisk+online

Kursusindhold

Kurset fokuserer på de praktiske dele af emnekredsene. Det betyder, at de matematiske udledninger bag metoderne kun sporadisk berøres, mens de praktiske aspekter prioriteres højt:

 

 • Praktisk Regressionsanalyse: Indflydelsesrige observationer, Logistisk regression, Fortolkninger af den fundne model. 
 • Stikprøver: Bedømmelse af usikkerhed, Opvejning, Fortolkning af resultater, Muligheder for videre analyse.
 • Korrelationsanalyse: Korrelationskoefficient, Principal komponenter, Todimensionale værdikort.
 • Imputation: Metoder til udfyldning af manglende observationer i et datasæt.

 

I undervisningen anvendes datasæt om økonomi, sociologi og samfundsforhold. Disse data kan indeholde få observationer, men kan også have karakter af "big data". Som eksempler kan nævnes::

 • Datasæt der beskriver forhold i europæiske storbyer, alle biblioteksudlån på københavnske folkebiblioteker i et år eller alle parkometertransaktioner i København i en flerårig periode.
 • PISA datasættet, der udover data om skoleelevers faglige kompetencer indeholder et væld at socioøkonomiske oplysninger.
 • Datasættet European Social Survey, ESS, der beskriver og sammenholder sociologiske forhold i de europæiske lande.

 • Arbejdsmiljø og helbred 2012 og 2014, som er to stikprøver af befolkningen på ca. 50.000 beskæftigede lønmodtagere i Danmark mellem 18 og 64 år.

 

Engelsk titel

Summerschool 2021: Advanced Statistics.

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i økonomi - sommerskolefag efter 3. semester
Kandidatuddannelsen i økonomi - sommerskolefag

Tilvalgsuddannelsen i Erhvervsøkonomi - valgfag på KA delen

Målbeskrivelse

Efter afsluttet kursus forventes den studerende at kunne

 

Viden:

 • Viden om betydningen af de enkelte datapunkter i den lineære regressionsmodel og i den logistiske regressionsmodel
 • Kendskab til robust regressionsanalyse
 • Et indledende kendskab til faktormodeller; specielt med henblik på værdikort
 • Et indledende kendskab til beregning af stikprøveusikkerhed
 • Indsigt i problemstillingerne omkring imputation af manglede observationer
 • Kendskab til SAS herunder til procedurerne for de statistiske modeller og metoder i kurset

 

Færdigheder:

 • Vurdere enkeltobservationers indflydelse på regressionsanalysers resultater
 • Udføre en robust regressionsanalyse
 • Vurdere usikkerheden i simple stikprøveanalyser og til at rette eventuelle skævheder
 • Konstruere et værdikort
 • Udfylde manglende observationer i et datasæt og til at vurdere konsekvenserne heraf
 • Anvende udvalgte SAS-procedurer

 

Kompetencer:

 • Læse videnskabelig litteratur, der bygger på indsamlede stikprøver eller multipel lineær regression
 • Anvende stikprøver og den multiple regressionsmodel, så den studerende efter kurset kan samarbejde med andre faggrupper, herunder statistikere
 • Analysere data selvstændigt
 • Relatere resultaterne til den virkelighed, data stammer fra.

 

Kurset sætter deltageren i stand til at udføre en statistisk analyse i praksis med specielt fokus på at kunne fortolke analysens resultater ind i en faglig sammenhæng og til at vurdere kvaliteten og validiteten af de anvendte observationer.

På sommerskolen vil undervisningen bestå af forelæsninger, der mest består af praktisk gennemgang af metoderne. Hertil kommer øvelser med opgaveregning på egen medbragt PC. Det foregår samlet under opsyn af en eller flere lærere.

Opdatering 14/6-2021:
Forelæsninger afholdes virtuelt.
Holdundervisningen afholdes fysisk på campus, samt med mulighed for virtuel holdundervisning. Tjek Absalon hvordan.
Indtil videre skal der fremvises negativt testresultat/Coronapas ved fremmøde indtil 1. august. Tjek Absalon og studiebeskeder i tilfælde af ændringer til dette.

Hovedpunkterne i pensum er uddrag lærebøgerne:

 • Anders Milhøj: Anvendt regressionsanalyse for Samfundsvidenskaberne, Akademisk Forlag

 • Anders Milhøj: Stikprøveteori for Økonomi og Erhverv, Akademisk Forlag

 • Andersen, Feilberg, Jakobsen og Milhøj: Statistik med SAS Akademisk Forlag/Statistikforlaget

 

Alle bøger er for længst udsolgt fra forlaget, men er i stærkt revideret og opdateret form stillet til rådighed på kursets Absalonside. Hertil kommer en lang række noter.

Kurset bygger videre på et grundlæggende statistikkursus, fx "Sandsynlighedsteori og Statistik" og Økonometri I på politstudiet.

For deltagere fra andre studier kræves et grundlæggende teoretisk statistikkursus samt matematik på A niveau fra gymnasiet.

Undervisningsplan:
Opdatering 9/4-2021: Sommerskolen er udelukkende online. Underviserne informere yderligere og sender links til Zoom via Absalon.
Skema for undervisningen er tilgængelig under "Se skema".

Tirsdag d 6 juli: Forelæsning kl 9-16.30
Onsdag d. 7. juli: Forelæsning kl 9-12, Holdundervisning 13-16.30
Torsdag d. 8. juli: Forelæsning kl 9-12, Holdundervisning 13-16.30
Fredag d. 9. juli: Holdundervisning 9-16.30
Ugen d 12. - 16. juli: Forelæsning kl 9-12, Holdundervisning13-16.30

Hertil kommer et begrænset hjemmearbejde, der måske med fordel kan foregå i forlængelse af holdundervisningen. Kurset svarer til to ugers fuldtidsstudium.

SAS-Introduktion:
Før sommerskolens start afholdes en SAS-introduktion på 3 timer. Der gives en kort gennemgang (indføring og/eller genopfriskning) af programpakken SAS, som anvendes på sommerskolen samt gives hjælp til installation af SAS på egen medbragt PC.

Hver SAS-introduktion gentages med helt ens indhold på følgende dage:

- onsdag d. 26. maj 2021 kl 15-18
- torsdag d. 24. juni 2021 kl 15-18

Disse bliver afholdt via zoom og de optages.

I forlængelse af ovenstående introduktioner stilles en opgave, der afleveres senest 29. juni 2021 kl 23.59 og bliver rettet før selve undervisningens start i juli.

Den studerende skal tilmelde sig een af dagene ved at skrive til Anders Milhøj, anders.milhoj@econ.ku.dk. Se nærmere information på http:/​/​web.econ.ku.dk/​milhoj/​

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Evalueringsformen er aktiv undervisningsdeltagelse dokumenteret med tilstedeværelse både ved forelæsninger og øvelser i juli samt aflevering af opgaver hver dag startende med SAS-introduktionsopgaven før kursusstart.

To opgaver i juli samt SAS-introduktionsopgaven rettes med skriftlig tilbagemelding, mens de øvrige stikprøvekontrolleres.

Tilstedeværelsen dokumenteres ved underskrifter, men begrundet fravær, fx pga kortvarig sygdom eller deltagelse i begravelse, kan naturligvis godtages.
Formen på det obligatoriske fremmøde kan ændres, hvis kurset bliver afholdt online.
____
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
_
Kriterier for bedømmelse

Bedømmelseskriterierne er baseret på indholdet i målbeskrivelsen.

 

For at opnå karakteren "Bestået" skal den studerende på tilfredsstillende måde godtgøre, at han/hun lever op til kursets målbeskrivelse.

 

Dette foregår ved overvågning af opgaveregningen, så det sikres at den studerende som minimum:

 • Kan gennemføre en regressionsanalyse og en vurdering af en stikprøveindsamling uden væsentlige fejl.
 • Fortolke resultaterne i forhold til emnefeltet, dvs. den virkelige verden.
 • Beskrive fremgangsmåden klart og tydeligt.

 

 

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 31,5
 • Holdundervisning
 • 32
 • Forberedelse (anslået)
 • 142,5
 • Total
 • 206,0