Årsregnskab og regnskabsanalyse

Kursusindhold

Undervisningen i dette kursus kan være ændret til hel eller delvis online undervisning grundet COVID-19. Se kursusrummet på Absalon for nærmere information. Eksamensformen, -tidspunktet og -stedet kan også blive ændret grundet COVID-19, og vil blive offentliggjort på denne side under fanen ”Eksamen”.

Kurset indeholder 3 moduler

 

Første modul beskæftiger sig med regnskabsproducent rollen. Den studerende sættes i stand til at udarbejde et årsregnskab på basis af gængse transaktioner i en mindre virksomhed. Registreringerne af disse transaktioner danner udgangspunkt for opstilling af resultatopgørelse og balance, hvilket vil sige beregning af den finansielle stilling samt resultat. Dette modul vil ligeledes omhandle beregning af pengestrømsopgørelsen for virksomheden.

 

Andet modul beskæftiger sig med, hvorledes regnskabsinformation bliver til. Behov (udbud og efterspørgsel) diskuteres og regulering af årsregnskabet både nationalt og internationalt vil blive inddraget. Internationalt har reguleringen af regnskabsinformation fulgt forskellige strategier og teorier. Disse teorier vil blive gennemgået og deres konsekvens for informationsindholdet af årsregnskabet vil blive diskuteret. Herefter vil modulet indeholde en kritisk gennemgang af definition, indregning og måling samt klassifikation af aktiver, passiver, indtægter og omkostninger på basis af eksisterende regulering, med hovedfokus på danske forhold.

 

Fagets tredje og sidste modul indeholder de værktøjer og metoder som anvendes til analyse af et årsregnskab. Dette med hovedfokus på den historiske performance evaluering. Den studerende sættes her i brugerens rolle og vil blive konfronteret med eksisterende virksomheders årsrapporter. Disse årsrapporter skal analyseres på basis af værktøjerne som kan anvendes til vurdering af virksomheder inden f. eks. et ansættelsesforhold begyndes eller en investering i virksomheden foretages.

Engelsk titel

Financial Accounting and Analysis

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i økonomi - valgfag efter 1. år
Kandidatuddannelsen i økonomi - valgfag.

 

Tilvalgsuddannelsen i Erhvervsøkonomi - tilvalgfag på KA delen.

For studerende fra Statskundskab er det et tilvalgsfag på BA delen.

 

Kandidatuddannelsen i matematik-økonomi

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 

Viden:

 • Gøre rede for strukturen i et årsregnskab og den information, der kan udledes af et årsregnskab

 • Gøre rede for årsregnskabslovens terminologi, regler og modeller

 • Gøre rede for de økonomiske og regnskabsmæssige principper, der ligger bag årsregnskabsloven

 

Færdigheder:

 • Foretage bogføring, årsafslutning og opstilling af årsregnskaber

 • Analysere et årsregnskab, foretage analyse ved anvendelse af nøgletal, herunder foretage de fornødne korrektioner af regnskabet

 • Læse en årsrapport i sin helhed og uddrage de centrale informationer

 • Identificere regnskabsmæssige problemstillinger, diskutere disse, og forholde sig kritisk til de opstillede metoder og modeller

 

Kompetencer:

 • Anvende årsrapporter på et professionelt niveau til vurdering af en virksomhed, herunder dens strategi, marked og organisation.

Forelæsninger vekslende med opgaver. Der gennemgås opgaver/cases løbende.

 • ”Eksternt regnskab - årsregnskabsloven i praktisk perspektiv”, Lars Wøldike Petersen, 9788741279411, 4. udgave 2020, Hans Reitzels Forlag. (Obs: Version ændret 17/8-2020)
 • ”Årsrapport og regnskabsanalyse”, Anne Bastrup, Jan Dich Mortensen, Jan Furbo Sørensen, 9788741266923, 2. udgave 2017, Hans Reitzels Forlag.
 • ”Årsrapport og regnskabsanalyse- opgavesamling”, Anne Bastrup, Jan Dich Mortensen, Jan Furbo Sørensen, 9788741277707, 2. udgave 2019, Hans Reitzels Forlag. (Obs: Version ændret 17/8-2020)
 • Udleveret note om bogføring

 

Supplerende:

 • ”Indsigt i Årsregnskabsloven – EY’s praktiske guide til forståelse af årsregnskabsloven” 4. udgave 2017/2018 som kan  downloades.

Der er ingen anbefalede faglige forudsætninger ud over studiets adgangskrav.

Lektionsplan:
3 timers forelæsninger pr uge fra uge 36 til 50 (minus uge 42).

Skema:
Overordnet skemaet for KA fag kan ses på KUnet:
"BA i Økonomi" eller "KA i Økonomi" => "Kurser og Undervisning" => "Planlægning og Overblik" => "Dit skema"

Tid og sted:
Tidspunkt og lokale kan ses ved at trykke på linket under "Se skema" i højre side. E står for Efterårssemesteret.

Hvis linket ikke virker, kan det samme ses her:
https:/​/​skema.ku.dk/​ku2021/​dk/​module.htm
-Vælg: “2200-Økonomisk Institut” (vent tålmodigt)
-Vælg: “2200-E20; [Navn på kursus]”
-Vælg: ”Liste - ugedage”
-Vælg “Efterår/Autumn – uge 30-5”
-Tryk: “Se skema”.

Mundtlig
Kollektiv

 

Forelæseren giver kollektiv mundlig feedback på de case spørgsmål, de studerende udfører i forelæsningerne.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 4 timer
___
Studienævnet har besluttet, at grundet Corona er efterårssemesterets ordinære eksamen og reeksamen ændret til skriftlige online tag-hjem eksamener. Begge eksamener er fortsat individuelle.

I eksamenstiden må der under ingen omstændigheder kommunikeres med nogen om eksamensopgaven eller løsning af opgaven. Data vedr løsning af opgaven må ikke deles med nogen. Hvis førnævnte eller lignende handlinger foretages, sidestilles det med eksamenssnyd og plagiering.

Se i øvrigt studiebeskederne:
- https:/​​​/​​​kunet.ku.dk/​​​nyhedsrum/​​​studiebeskeder/​​​Sider/​​​Information-om-vinterens-eksamener-p%c3%a5-%c3%98konomisk-Institut.aspx
- https:/​​​/​​​kunet.ku.dk/​​​nyhedsrum/​​​studiebeskeder/​​​Sider/​​​Information-om-oml%C3%A6gning-af-PBV--vintereksamener.aspx
___
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Faget kan ved stikprøvekontrol udtages til ekstern censur.
____
Kriterier for bedømmelse

Bedømmelseskriterierne er baseret på indholdet i målbeskrivelsen.

 

For at opnå den højeste karakter skal den studerende med en fremragende præsentation og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere de i målbeskrivelsens opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 160
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 206