Økonomisk historie

Kursusindhold

Undervisningen i dette kursus kan være ændret til hel eller delvis online undervisning grundet COVID-19. Se kursusrummet på Absalon for nærmere information. Eksamensformen, -tidspunktet og -stedet kan også blive ændret grundet COVID-19, og vil blive offentliggjort på denne side under fanen ”Eksamen”.

 

Faget introducerer til økonomisk historie.

 

De store spørgsmål inden for økonomisk historie er: ”Hvorfor er det først for nyligt, at vi er begyndt at se vedvarende vækst i levestandarden”? ”Hvorfor opstod den økonomiske vækst ikke samtidigt i alle verdens lande?”.

 

Faget sigter mod at give indblik i de svar, som økonomer og økonomiske historikere p.t. giver på disse spørgsmål. Med andre ord undersøges den økonomiske udvikling fra førindustriel stagnation til den industrielle revolution. Det diskuteres hvorfor førindustrielle samfund udviklede sig radikalt anderledes end ”moderne samfund”; hvorfor den industrielle revolution opstod i Europa (og England); hvorfor den industrielle revolution først fandt sted omkring år 1800, samt årsager til at den ikke spredtes til alle klodens lande.

 

Indsigterne fra kurset er særligt relevante som baggrundsviden i efterfølgende kurser og i arbejdsmæssig sammenhæng efter endt studietid inden for det makroøkonomiske område, herunder udviklingsøkonomi.

 

Faget træner desuden de studerende i effektivt at kunne trænge ind i en tekst (herunder akademiske artikler), og udtrække hovedpointerne. Denne kompetence er relevant i alle kurser der følger på studiet, og i tiden efter endt studietid.

Engelsk titel

Economic History

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i økonomi – Obligatorisk fag på 4. semester

Målbeskrivelse

Efter kursets afslutning forventes den studerende at kunne:

 

Viden:

 • Beskrive hvordan førindustrielle samfund var (/er) dramatisk forskellige fra moderne samfund fra et økonomisk perspektiv.
 • Være bekendt med relevant empirisk materiale der kaster lys over den førindustrielle æra og økonomisk teori for samme.
 • Besidde viden om hvordan relevante data er tilvejebragt, samt kendskab til kritik af disse data såvel som kendskab til kritik af den teori data taler til.
 • Besidde viden om centrale historiske hændelser der anses for at være vigtige for industrialiseringen og dens spredning, samt hvorfor disse hændelser anses for at være vigtige.
 • Besidde viden om forskellige drivkræfter bag den industrielle revolution, og være i stand til at sammenligne teorier der anses for at være centrale for en forklaring af industrialiseringen.
 • Være bekendt med historisk narrativ som metode til at forstå økonomiske hændelser.

 

Færdigheder:

 • Analysere den førindustrielle æra samt industrialiseringsprocessen vha. økonomisk teori.
 • Anvende økonometrisk metode til at teste rivaliserende teorier.

 

Kompetencer:

 • Anvende teoretisk og empirisk metode til at belyse konkrete historiske problemstillinger økonomisk.
 • Forholde sig kritisk til kvaliteten af historiske økonomiske data.
 • Forholde sig kritisk til teorier om økonomisk historie.
 • Effektivt trænge ind i en tekst (herunder akademiske artikler), og udtrække hovedpointerne.

Forelæsninger og holdundervisning.

Pandemi:
I tilfælde af et pandemi udbrud som f.eks Corona kan undervisningen blive helt eller delvist omlagt til online undervisning. Se kursusrummet på Absalon for nærmere information.

Greg Clark, 2007. A Farewell to Alms- a brief economic history of the World. Princeton University Press.

Desuden udvalgte artikler og forelæsningsnoter

 

Økonomiske Principper A, Økonomiske Principper B, Makroøkonomi I og Økonometri I fra Bacheloruddannelsen i Økonomi, Københavns Universitet.
Samt OLS estimation og Instrument variabel estimation.

Lektionsplan:

Efterår 2020:
Undervisningen forløber i uge 36 til 50 med 2 timers forelæsninger 1 til 2 gange om ugen.
Holdundervisning forløber fra uge 37 til 49/50 med 2 timer hver anden uge (i alt 7 gange).

Forår 2021:
3 timers forelæsninger 1 gang om ugen fra uge 6 til 20 (minus helligdage).
2 timers holdundervisning hver anden uge i 7 uger, i perioden uge 7/8 til ca 21 (minus helligdage).

Tid og sted:
Tidspunkt og lokale kan ses ved at trykke på linket/ et af linkene til holdene under "Se skema" i højre side. Forelæsningens tider vises under hvert link (E står for Efterår, F for forår med årstal først)

Hvis linket ikke virker, kan det samme ses her:
https:/​/​skema.ku.dk/​ku2021/​dk/​module.htm
-Vælg: “2200-Økonomisk Institut” (vent tålmodigt)
-Vælg: “2200-E20; [Navn på kursus]” eller “2200-F21; [Navn på kursus]”
-Vælg: ”Liste - ugedage”
-Vælg “Efterår/Autumn – uge 30-5” eller “Forår/Spring – uge 5-30”
-Tryk: “Se skema”

Bemærk venligst:
- At de studerende placeres på holdene af studieadministrationen efter principperne angivet i KUnet.
- At holdændring ikke er muligt efter eftertilmeldingsperioden er afsluttet.
- At hold kan ændre dag og tid op til studiestart uden accept af de tilmeldte. Hvis dette sker vil det fremgå af linkene i højre side, i det personlige skema på KUnet og i MyUCPH-appen.
- At et hold kan blive lagt sammen med et andet ved for lidt tilmeldte studerende eller ved manglende undervisningsressourcer.
- At det ikke er tilladt at deltage på et hold, man ikke er tilmeldt, da lokalet kun har plads til de tilmeldte studerende.
- At holdunderviseren ikke kan rette opgaver fra andre end holdets tilmeldte studerende undtagen ved gruppeaflevering på tværs af holdene.
- At det er den studerendes eget ansvar løbende at opdatere sig om sit studie, sin undervisning, sit skema, sin eksamen mv. via studiesiderne, kursusbeskrivelsen, digital eksamensportalen, Absalon, KUnet, myUCPH-appen, studieordningen mm.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv

 

Holdunderviserne giver individuel skriftlig feedback på de studerendes afleveringsopgaver (fokusopgaver) og giver kollektiv eller individuel mundtlig feedback på de fokusopgaver, de studerende beder om feedback på. Til forelæsningerne præsenterer forelæseren løsninger på fokusopgaverne.

Ved forelæsninger gives løbende mundtlig feedback til hele holdet på de studerendes forståelse af pensum som afdækkes med quiz spørgsmål eller diskussioner.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 3 timer
Studienævnet har besluttet, at grundet Corona er efterårssemesterets ordinære eksamen og reeksamen ændret til skriftlige online tag-hjem eksamener. Begge eksamener er fortsat individuelle.

I eksamenstiden må der under ingen omstændigheder kommunikeres med nogen om eksamensopgaven eller løsning af opgaven. Data vedr løsning af opgaven må ikke deles med nogen. Hvis førnævnte eller lignende handlinger foretages, sidestilles det med eksamenssnyd og plagiering.

Se i øvrigt studiebeskederne:
- https:/​/​kunet.ku.dk/​nyhedsrum/​studiebeskeder/​Sider/​Information-om-vinterens-eksamener-p%c3%a5-%c3%98konomisk-Institut.aspx
- https:/​/​kunet.ku.dk/​nyhedsrum/​studiebeskeder/​Sider/​Information-om-oml%C3%A6gning-af-PBV--vintereksamener.aspx
___
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

__

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
____
Kriterier for bedømmelse

Bedømmelseskriterierne er baseret på indholdet i målbeskrivelsen.

 

For at opnå den højeste karakter skal den studerende med en fremragende præsentation og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
i universitetets eksamenslokaler.

I tilfælde af at sommerens eksamener er nødt til at afvikles som online eksamener pga. COVID-19, vil eksamensformen være en 3 T hjemmeeksamen med hjælpemidler. Reeksamen vil være det samme som omlagt ordinær, evt. online mundtlig ved få tilmeldinger.
___
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler

til den skriftlige eksamen.

 

Vedr hjælpemidler til eventuel mundtlig reeksamen: Se under afsnittet Reeksamen.

__

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
__
Kriterier for bedømmelse

Bedømmelseskriterierne er baseret på indholdet i målbeskrivelsen.

 

For at opnå den højeste karakter skal den studerende med en fremragende præsentation og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Holdundervisning
 • 14
 • Forberedelse (anslået)
 • 147
 • Eksamen
 • 3
 • Total
 • 206