KA Kernefag: Kirke- og Teologihistorie: Luther fra andre vinkler

Kursusindhold

Alle teologer har læst udvalg af Luther og hørt om reformatoriske hovedskrifter, afladshandel, kritik af pavemagt og gerningsretfærdighed, lære om retfærdiggørelse ved troen alene, skriftprincip osv. Men der er også sider af Luther, som er mindre kendte og som af og til bliver skubbet i baggrunden og anset for at være ’adiafora’: Det gælder fx hans syn på retorik og historie og på billeder og musik. På kurset vil vi studere denne mindre kendte Luther, ham, der satte pris på Lorenzo Valla og Quintilian – der tænkte historisk over udstrækning og glimt, tid og evighed – der mente, at næst efter Guds ord er musikken den største gave fra Gud – og ham, der både talte om og i billeder. Kurset vil således være en introduktion til Luthers univers ’fra nye vinkler’, og gå langt ned både i hans tekster og i deres historiske fortid og samtid. Således vil der blive lejlighed til at arbejde både med sprogtænkning og historiografi i antikken og renæssancen, med musikteori fra Augustin og frem, og med teologisk tænkning om billedbrug både før og på selve reformationstiden. Der vil naturligvis også være anledning til at overveje relevansen af selvsamme studier i en moderne kontekst.

 

Der søges pt. om særlige midler til at befordre forskning i undervisningen i tilknytning til dette kursus. Midlerne vil – alt efter bevilling – blive udmøntet i masterclass med danske og internationale Lutherforskere og evt. deltagelse i konference samt affattelse af artikel til tidsskrift.

 

Engelsk titel

Church History: New perspectives on Luther

Uddannelse

Teologi

Målbeskrivelse

Overordnede læringsmål i henhold til studieordningen   

Målet er at de studerende:

1) opnår kendskab til centrale temaer i den missionshistoriske forsknings udvikling og til væsentlige tekster af om og missionærer,

2) udvikler evne til at arbejde selvstændigt og kritisk med missionshistoriske tekster og disses historiske og historiografiske kontekst,

3) udvikler deres evne til mundtlig og skriftlig formidling af kirkehistorisk stof.

 

Læringsformer med henblik på at opnå læringsmålene     Undervisninger består dels af forelæsninger, dels af samtaler om udvalgte tekster.

Holdundervisning

Kilder: Tekster af Quintilian, Augustin, Dionysios Areopagitten, Pico della Mirandola, Lorenza Valla, Melanchthon, Luther m.fl.

Litteratur: Som historisk introduktion til Luther bruges Leif Grane, Evangeliet for folket. Drøm og virkelighed i Martin Luthers liv, Gads forlag 1983, Derudover suppleres med anden introduktion til de øvrige forfattere og emner. Som perspektivering af det historiske stof inddrages Jørgen Dehs, Æstetiske teorier, en antologi, Odense Universitetsforlag 1995.

Se studieordningen

Mundtlig
Kollektiv
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Mundtlig prøve
Kombineret skriftlig og mundtlig prøve: Skriftlig hjemmeopgave fulgt af mundtlig prøve af højst 45 minutters varighed inkl. bedømmelse. Den skriftlige besvarelse skal have et omfang af 16.800-24.000 tegn, dvs. 7-10 sider.
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den skriftlige besvarelse, men skal prøve eksaminanden inden for hele det opgivne pensum.
Bedømmelsesform
7-trins skala
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 120
  • Holdundervisning
  • 56
  • Undervisningsforberedelse
  • 244
  • Total
  • 420