KA Kernefag: Det Gamle Testamentes Eksegese: Køn og Magt i Det Gamle Testamente

Kursusindhold

Kurset undersøger forholdet mellem køn og magt i en række udvalgte gammeltestamentlige tekster. Vi skal se på forskellige former for kønsroller og kønsidealer (både maskuline og feminine) og arbejde i dybden med de tilfælde, hvor de gammeltestamentlige forfattere med vilje bryder eller leger med eksisterende normer og konventioner.

Engelsk titel

Gender and Power in the Hebrew Bible

Uddannelse

Teologi

Målbeskrivelse

Kursets læringsmål er forståelse af udvalgte GT-tekster set inden for en overordnet gammeltestamentlig problemstilling med udblik til teksternes teologiske relevans i øvrigt (jf. KAN-studieordningen § 2.4.2)

Der arbejdes frem mod læringsmålene ved en kombination af hjemmearbejde, forelæsning, studenterfremlæggelser, diskussion og 1-2 skriftlige opgaver (som form- og indholdsmæssigt vil lægge sig tæt op ad den skriftlige del af eksamen) med efterfølgende kollektiv og individuel feedback.

 

Holdundervisning

Anbefalet litteratur:

Amy Kalmanofsky, Gender-Play in the Hebrew Bible:  The Ways the Bible Challenges Its Gender Norms (New York and London:  Routledge, 2017).

Se studieordningen

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Mundtlig prøve
Kombineret skriftlig og mundtlig prøve: Skriftlig hjemmeopgave fulgt af mundtlig prøve af højst 45 minutters varighed inkl. bedømmelse. Den skriftlige besvarelse skal have et omfang af 16.800-24.000 tegn, dvs. 7-10 sider.
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den skriftlige besvarelse, men skal prøve eksaminanden inden for hele det opgivne pensum.
Bedømmelsesform
7-trins skala
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Undervisningsforberedelse
  • 244
  • Eksamen
  • 120
  • Total
  • 420