KA Kernefag: Dogmatik med Økumenisk Teologi: Kristologi – klassisk og moderne

Kursusindhold

A: Kursets indhold:

Kurset vil introducere klassisk og moderne teologi i tre skridt: (1) I den klassiske afdeling læses bl.a. Athanasius’ Om Ordets inkarnation, Gregor af Nyssa Den kateketiske tale, samt uddrag af Martin Luthers kristologi og nadverlære. (2) Fra den dialektiske teologi læses Karl Barth lille The Humanity of God fra 1956, efterfulgt af Regin Prenters uudgivne (og derfor stort set ukendte) Kristologi fra ca. 1967) (3) I den nyere afdeling læses Michael Welker, God the Revealed. Christology, 2013, samt Niels Henrik Gregersen, Incarnation: On the Scope and Depth of Christology, 2015. Til disse grundtekster læses en hel del oversigtslitteratur, dels for at opnå den nødvendige baggrundsviden, dels for at skabe overskuelighed over stoffet.

Engelsk titel

Dogmatics with Ecumenical Theology: Christology: Classic and Modern

Uddannelse

Teologi

Målbeskrivelse

Overordnede læringsmål i henhold til studieordningen:

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:

• beherskelse af fagets terminologi,

• færdighed i metodisk diskussion af dogmatiske problemstillinger,

• avanceret kendskab til sammenhænge og brudflader i den dogmatiske tradition,

• evne til dybdeborende undersøgelse og stillingtagen til centrale teksters oprindelse, aktuelle brug og mulige fortolkninger og

• evne til kritisk vurdering og koncentreret fremstilling af forskellige dogmatiske problemstillinger og positioner.

 

Læringsformer med henblik på læringsmålene:

En blanding af dybtgående læsninger af udvalgte dele af pensum, kombineret med mere kursoriske læsninger af andre dele af pensum. Hertil oversigtsforelæsninger og fortløbende – forhåbentlig intense! – diskussioner af kristologiens grundlagsproblemer og de forskellige kulturelle kontekster, som kristologien formuleres inden for – mellem østkirkelig og vestkirkelig teologi, og ikke mindst inden for samtidsteologien.

Holdundervisning med selvstændig forberedelse og aktiv deltagelse.

De studerende bedes inden kursets begyndelse anskaffe følgende tre bøger:

 1. Gregor af Nyssa. Oversættelse og indledning v. Jørgen Ledet Christiansen. Anis (Eksistensen) 2017.
 2. Michael Welker, God the Revealed: Christology. Grand Rapids, MI: Eerdmans 2013.
 3. Niels Henrik Gregersen ed., Incarnation: On the Scope and Depth of Christology. Minneapolis: Fortress Press 2015. 

Øvrig litteratur vil blive lagt ind på Absalon.

OBS. Til første gang læses Incarnation: On the Scope and Depth of Christology, s. 1-21.  

Se studieordningen

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Mundtlig prøve
Kombineret skriftlig og mundtlig prøve: Skriftlig hjemmeopgave fulgt af mundtlig prøve af højst 45 minutters varighed inkl. bedømmelse. Den skriftlige besvarelse skal have et omfang af 16.800-24.000 tegn, dvs. 7-10 sider.
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den skriftlige besvarelse, men skal prøve eksaminanden inden for hele det opgivne pensum.
Bedømmelsesform
7-trins skala
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Undervisningsforberedelse
 • 244
 • Eksamen
 • 120
 • Total
 • 420