KA Kernefag: Det Nye Testamentes Eksegese: Matthæusevangeliet blandt jøder og kristne

Kursusindhold

Matthæusevangeliet er det næstældste evangelium, selvom det traditionelt er anset som det ældste. Evangeliet indeholder nogle af de bedst kendte fortællinger og belæringer i Det Nye Testamente, fx fortællingerne om Jesu fødsel og de tre vise mænd, Bjergprædiken og Fadervor, og er derfor en central tekst for teologer og præster at kende.

 

På dette kursus læser vi Matthæusevangeliet på græsk og fokuserer på dets særlige kendetegn. Vi undersøger evangeliets mulige historiske baggrunde, fx Galilæa i det første århundrede, rekonstrueret i lyset af arkæologiske kilder, og evangeliets Galilæa. Matthæusevangeliets forhold til både jødiske traditioner, som evangeliet er tæt forbundet med, og de andre synoptiske evangelier og Q-kilden vil også blive undersøgt. Matthæusevangeliet var det bedst kendte evangelium i de første århundreder, og derfor diskuterer vi også udvalgte eksempler på dets tidlige reception.

 

Engelsk titel

New Testament Exegesis: The Gospel of Matthew amongst Jews and Christians

Uddannelse

Teologi

Målbeskrivelse

Det tilstræbes, at deltagerne opnår

- sproglig, historisk, litterær og teologisk problembevidst viden om Mattheusevangeliet og dens historiske kontekst på et højt akademisk niveau

- indsigt i en overordnet nytestamentlig problemstilling samt forståelse af Mattheusevangeliets betydning til denne tematik

- færdighed i at kritisk diskutere og inddrage relevante metoder og gøre selvstændig brug af sekundærlitteratur

- evne til formidling af en nytestamentlig fortolkning på et højt fagligt niveau

 

Der arbejdes frem mod læringsmålene med en combination af hjemmearbejde, forelæsning, studentfremlæggelser, discussion og 1-2 skriftlige opgaver (som form- og indholdsmæssigt vil lægge sig tæt op ad den skriftlige del af eksamen) med efterfølgende kollektiv og individuel feedback.

Holdundervisning

Matthæusevangeliet på græsk

Ca. 1000 s. litteratur, inkl. ca. 200 s. fra kommentarer (Luz, Davies & Allison).

Se studieordningen

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 45 min.
Kombineret skriftlig og mundtlig prøve: Skriftlig hjemmeopgave fulgt af mundtlig prøve af højst 45 minutters varighed inkl. bedømmelse. Den skriftlige besvarelse skal have et omfang af 16.800-24.000 tegn, dvs. 7-10 sider.
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den skriftlige besvarelse, men skal prøve eksaminanden inden for hele det opgivne pensum.
Bedømmelsesform
7-trins skala
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Undervisningsforberedelse
  • 244
  • Eksamen
  • 120
  • Total
  • 420