KA Kernefag: Kirke- og Teologihistorie: Kirke og teologi i 1700-tallets Danmark

Kursusindhold

Vi vil på dette kursus læse både klassiske og mindre kendte tekster, der kan belyse de forandringer af kirke- og kristendom, som fandt sted i det dansk-norske kongerige i det såkaldte oplysningsårhundrede. Vi skal blandt andet diskutere radikale pietistiske reformbevægelser, forholdet mellem tro og fornuft, udviklingen af moderne kritisk bibelvidenskab, kirke- og religionskritik, individualisering af kristendommen og en begyndende sekularisering af samfundet – temaer, der alle har forankring i 1700-tallet men samtidig på mange måder danner grundlag for vore dages kristendom og kultur.  

Engelsk titel

Church History: Church and Theology in 18th Century Denmark

Uddannelse

Teologi

Holdundervisning

Kildematerialet vil blive gjort tilgængeligt på Absalon ved kursets begyndelse.

Det inkluderer blandt andet den nye lovgivning, der indfører konfirmation og regulerer den første danske konfirmationsundervisning (forordningen 1736 og reskriptet 1738), udvalgte pietistiske prædikener (Enevold Ewald og Jeremias Friedrich Reuss), der både kan læses i sin egen ret og samtidig perspektivere udviklingen af mission og pietisme i dansk kirkeliv, samt indlæg (af blandt andre Ludvig Holberg, Christian Bastholm, N.E. Balle, Otto Horrebow og Friederich Münter) i tidens diskussioner af hvilken betydning, oplysning og den tidlige historisk kritiske beskæftigelse med Bibelen burde få for udviklingen af kristen forkyndelse og dogmatik – kort sagt en moderne kristendomsopfattelse.

Se studieordningen

Mundtlig
Kollektiv
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Mundtlig prøve
Kombineret skriftlig og mundtlig prøve: Skriftlig hjemmeopgave fulgt af mundtlig prøve af højst 45 minutters varighed inkl. bedømmelse. Den skriftlige besvarelse skal have et omfang af 16.800-24.000 tegn, dvs. 7-10 sider.
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den skriftlige besvarelse, men skal prøve eksaminanden inden for hele det opgivne pensum.
Bedømmelsesform
7-trins skala
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Undervisningsforberedelse
  • 244
  • Eksamen
  • 120
  • Total
  • 420