KA Kernefag: Det Gamle Testamentes Eksegese: ”Men hvad må vi så?” Love, leveregler og livsvisdom i Det Gamle Testamente

Kursusindhold

Kurset fokuserer på love, leveregler, praktiske forskrifter og deres funktion og betydning i Det Gamle Testamente. Kombinationen af etiske, sociale, religiøse og kultiske regler i Mosebøgerne og den måde, den litterære ramme forbinder reglerne med Jahves befalinger på, har gennem tiderne været en udfordring for fortolkningen. Der har været mange forsøg på at afdække lovsamlingernes og de enkelte loves historie, baggrund og indbyrdes forhold. Fx har man hævdet en afgørende forskel imellem kasuistiske love (” Når en okse stanger en mand eller kvinde ihjel, skal oksen stenes…”) og apodiktiske love (”Du må ikke slå ihjel”!”). Siden forskerne fra begyndelsen af 1900-tallet blev opmærksom på de mesopotamiske lovsamlinger (Den kendteste er Hammurabis lov (ca. 1750 f. Kr.)), har man overvejet, hvordan lighederne med dele af det gammeltestamentlige lovstof skal forklares. Et beslægtet spørgsmål er, hvordan lovsamlinger som litterær genre har fungeret i Nærorienten – hvor tæt er de på en håndgribelig retspraksis, og i hvor høj grad tjener de ideologiske formål? Også uden for Mosebøgerne findes der mange leveregler i GT, især i visdomslitteraturen. Hvilke etiske normer ligger bag de mange regler – er de ti bud fx et indbegreb af gammeltestamentlig etik, som det er blevet hævdet? På kurset vil vi skaffe os et overblik over forskellige tilgange til love, leveregler og deres funktion i Det Gamle Testamente; og vi vil læse et udvalg af tekster fra Mosebøgerne, visdomslitteraturen og enkelte fortællinger.

Engelsk titel

Old Testament Exegesis: Law, rules of conduct, and practical wisdom in the Old Testament

Uddannelse

Teologi

Målbeskrivelse

Kursets læringsmål er forståelse af udvalgte GT-tekster set inden for en overordnet gammeltestamentlig problemstilling med udblik til teksternes teologiske relevans i øvrigt (jf. KAN-studieordningen § 2.4.2)

Der arbejdes frem mod læringsmålene ved en kombination af hjemmearbejde, forelæsning, studenterfremlæggelser, diskussion og 1-2 skriftlige opgaver (som form- og indholdsmæssigt vil lægge sig tæt op ad den skriftlige del af eksamen) med efterfølgende kollektiv og individuel feedback.

Kursets læringsmål er en forståelse af udvalgte GT-tekster set inden for en overordnet gammeltestamentlig problemstilling med udblik til teksternes teologiske relevans i øvrigt (Jf. KAN-studieordningen § 2.4.2).

Der arbejdes frem mod læringsmålene ved en kombination af hjemmearbejde, forelæsning, studenterfremlæggelser, diskussion og 1-2 skriftlige opgaver (som form- og indholdsmæssigt vil lægge sig tæt op ad den skriftlige del af eksamen) med efterfølgende kollektiv og individuel feedback

Holdundervisning

Foreløbig kursuslitteratur:

Eckart Otto, “The Study of Law and Ethics in the Hebrew Bible”. I: Hebrew Bible/Old Testament: The History of Its Interpretation, III/2, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2015, 594-621 (online-adgang via KB)

Se studieordningen

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Mundtlig prøve
Kombineret skriftlig og mundtlig prøve: Skriftlig hjemmeopgave fulgt af mundtlig prøve af højst 45 minutters varighed inkl. bedømmelse. Den skriftlige besvarelse skal have et omfang af 16.800-24.000 tegn, dvs. 7-10 sider.
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den skriftlige besvarelse, men skal prøve eksaminanden inden for hele det opgivne pensum.
Bedømmelsesform
7-trins skala
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Undervisningsforberedelse
  • 244
  • Eksamen
  • 120
  • Total
  • 420