Valgfag: Dogmatik med Økumenisk Teologi: Du er hvad du er forbundet med: Dåbens teologi og praksis

Kursusindhold

De seneste år har der været en løbende debat i og uden for Folkekirken om dåbens betydning, og debatten vil givetvis fortsætte.

Kurset forsøger at gå på tværs af historie og samtidsteologi og på tværs af dogmatiske og praktisk-teologiske synspunkter.

Vi vil diskutere de klassiske teologiske spørgsmål på ny: Hvorfor døbe børn og ikke vente, til børnene selv kan svare for sig selv? Kan man kun blive døbt, fordi man tror, eller bliver man døbt som troende eller til troen? Er dåben en ensidig gudshandling eller en tosidet pagt? Bliver barnet først Guds barn gennem dåben? Bliver kun de døbte frelst – hvad så med Abraham og Job og den nordkoreanske bonde? Er det rigtigt, at en augustinsk arvesyndslære er forudsætning for barnedåbens mening og praksis? Hvad betyder kirkesynet for dåbssynet? Og hvad betyder kirkens stilling i samfundet som helhed?

I fællesskab (og uden krav om konsensus) vil vi arbejde sammen på at formulere en mere bredspektret dåbsteologi: Hvad betyder skabelsestroen (taknemmelighed, frygt og velsignelse) for dåbens betydning? Er dåben kun en symbolhandling, der bekræfter en allerede eksisterende tro, eller sker der noget guddommeligt i dåben? Hvilken magt har synden, når og hvis Kristus virkeligt har forbundet sig med mennesket i dåben? Hvordan formulere en helligåndsteologi i en dåbsteologi, der også handler om storsind og kraft? Og hvad er forholdet mellem dåb og eskatologi, herunder troen på kærlighedens evige fællesskab? Hvad er man forbundet med, hvis man er forbundet med Kristus?

Som forberedelse kan det nyttigt at læse Christian Thodberg, Dåben og dåbsritualets historie, genudgivet i Fønix Palmeserie/Eksistensen 2017, samt Wolfhart Pannenberg, Dåb og Identitet, Dialogcentret 2000 (lægges ind på Absalon).

Der vil blive inddraget en række undervisere i kurset, bl.a. Karen Marie Sø Leth-Nissen, Mogens Müller, Bent Flemming Nielsen, Hans Raun Iversen, Nete Helene Enggaard.   

Undervisningen afholdes som 10 x 3 timer, mandage kl. 15-18, og kan følges af både teologistuderende (BA/KA) og af masterstuderende (EVU valgfag).

Første undervisningstime er mandag d. 9. september, kl. 15-18.

Læseplan og tekster vil blive gjort tilgængelige på Absalon i slutningen af juni/begyndelsen af juli.

Engelsk titel

Dogmatics with Ecumenical Theology: You are your connections: Baptismal theology and practices

Uddannelse

Teologi

Bachelorstuderende tilmeldes: TTEADOVBAU

Kandidatstuderende tilmeldes: TTEAVFDO6U

Målbeskrivelse

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:

 • avanceret og specialiseret viden om teologisk antropologi med fokus på gudbilledlighed og synd 
 • evne til selvstændig, kritisk analyse og diskussion af de tre teologisk-antropologisk problemstillinger
 • evne til at udvælge og anvende relevant litteratur og
 • evne til både enkel og problembevidst formidling af teologisk antropologi 

Holdundervisning med selvstændig forberedelse og aktiv deltagelse.

Se studieordningen

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 122
 • Eksamensforberedelse
 • 150
 • Eksamen
 • 120
 • Total
 • 420