BA-1. semester: Almen Filosofi - Hold A, B

Kursusindhold

Emne:

Der gives først en indføring i filosofiske grundproblemer i forbindelse med en oversigt over filosofiens historie fra de førsokratiske tænkere til det 19. århundredes filosofi. I forelæsningsform gennemgås en række klassiske filosoffer som Platon, Aristoteles, Augustin, Thomas Aquinas, Descartes, Hume og Kant.

Derefter gives, ligeledes i forelæsningsform, en indføring i moderne filosofiske positioner og videnskabsteoretiske spørgsmål af relevans for teologien. Her vil en række repræsentative moderne filosoffer som Nietzsche, Husserl, Heidegger, Wittgenstein, Popper og Kuhn blive gennemgået.

Læringsmål:

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:

 • Viden om filosofiske og videnskabsteoretiske problemer og grundpositioner.

 

I forelæsningerne gennemgås en række klassiske og moderne filosoffer og videnskabsteoretikere i hovedtræk. Forelæsningerne kan suppleres af diskussioner i læsegrupper. Der lægges i gennemgangen vægt på de problemer, den enkelte filosofi forholder sig til, og de grundpositioner, man kan indtage i forhold til disse problemer.

Man skal derved tilegne sig en grundlæggende viden om filosofiske problemer og grundpositioner. Forståelsen af de filosofiske problemer og grundpositioner kan afprøves og uddybes gennem diskussioner i læsegrupperne.

 • Kendskab til grundlæggende begreber, navne og diskussioner i filosofiens historie.

 

I gennemgangen præsenteres en række centrale filosofiske begreber, og det vises, hvordan de har udviklet sig gennem filosofiens historie, og hvordan de indgår i ældre og nyere diskussioner.

Man skal derved erhverve sig et grundlæggende kendskab til disse begreber, deres historie og deres betydning i filosofiske diskussioner. Forståelsen af de filosofiske begreber og diskussioner kan afprøves og uddybes gennem diskussioner i læsegrupperne.

 • Evne til redegørelse for filosofiske problemer, teorier og argumenter.

 

I gennemgangen lægges der vægt på tankegangen i den enkelte filosofi, dvs. den måde filosoffen begrunder sine teorier i en sammenhængende argumentation.

Man skal derved erhverve sig en evne til redegørelse for sammenhængen i en filosofisk teori, de argumenter, den betjener sig af, og de problemer, den forholder sig til. Denne evne kan afprøves og videreudvikles i læsegrupperne, hvor man fx på skift kan holde oplæg for hinanden om en bestemt filosofi eller en bestemt del af en filosofi.

Forberedelse:

Pensum omfatter ca. 600 sider grundbogsstof. Undervisningen består af to dobbeltlektioner om ugen. Til hver dobbeltlektion er der afsat 4,5 timer til forberedelse. I forberedelsestiden skal man sætte sig ind i det stof, der gennemgås i næste dobbeltlektion, og vænne sig til at gøre brug af et filosofisk leksikon. En del af forberedelsestiden kan bruges i læsegrupperne, hvor man kan behandle det stof, der blev gennemgået i den sidste dobbeltlektion, og/eller det stof, der skal gennemgås i den næste dobbeltlektion.

Kursuslitteratur:

Lars Christiansen: Metafysikkens historie, 2. reviderede og forøgede udgave, København 2003.

Kompendiet Almen Filosofi 2 (købes hos Academic Books, Gothersgade 129, kælderen).

P. Lübcke (red.): Politikens filosofileksikon, København 1983 eller senere.

Undervisningsform:

Undervisningen gives hovedsagelig i form af oversigtsforelæsninger. Forelæsningerne kan suppleres af diskussioner i læsegrupper.

Engelsk titel

Introduction to Philosophy

Uddannelse

Teologi

Holdundervisning

Se studieordningen

Skriftlig
Mundtlig
Kollektiv
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Prøven er mundtlig af højst 30 minutters varighed med 30 minutters forberedelse med begrænsede hjælpemidler.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Intern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Undervisningsforberedelse
 • 94
 • Eksamensforberedelse
 • 59
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 210