Husdyrernæring

Kursusindhold

Kurset indeholder en introduktion til de basale begreber indenfor fagområdet husdyrernæring og fodring efterfulgt af mere specifik undervisning om herbivore (drøvtyggere og heste); omnivore (grise, fjerkræ) og carnivore (hund, kat og mink) samt en kort introduktion til minkens produktionscyklus.

Kvantitativ beskrivelse af de forskellige dyrearters fordøjelse og omsætning af energi- og næringsstoffer til forskellige livsytringer (f.eks. vedligehold, vækst, reproduktion, laktation og fysisk aktivitet). Principper for bestemmelse af energi- og næringsstofbehov samt normer for produktions- og familiedyr kombineret med et grundlæggende kendskab til egnede fodermidler og foderblandinger til disse dyr.

Beskrivelse af fodermidlernes kemiske sammensætning, energi- og proteinværdi, karakteristiske egenskaber og risiko for indhold af uønskede eller ernæringsskadelige stoffer. Gennemgang af typiske bearbejdningsmetoder af fodermidler og deres betydning for næringsstoftilgængeligheden. Introduktion af vitaminer og mineraler, deres omsætning i kroppen samt symptomer på mangel og overdosering.  

Vurdering af foderplaner også i relation til ernæringens betydning som årsag til sygdom samt brug af diæter i forbindelse med forskellige lidelser særligt indenfor produktionsdyr.

Minken bruges som prototype for basale ernæringskrav hos hund og kat.

Engelsk titel

Animal Nutrition

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i veterinærmedicin - obligatorisk

Målbeskrivelse

Kurset skal give et basalt kendskab til de grundlæggende principper vedrørende fastlæggelse af næringsbehov og fodring af raske og syge dyr for de vigtigste husdyrarter i Danmark. 

Viden:

 • beskrive grundlæggende principper vedrørende fastlæggelse af næringsbehov og fodring af raske dyr samt opnå viden omkring forebyggelse af udvalgte ernæringsrelaterede sygdomme hos produktionsdyr.

 • udpege væsentlige faktorer af betydning for den kvantitative energi- og næringsstofomsætning.

 • nævne karakteristiske ernæringsmæssige egenskaber ved typisk anvendte fodermidler.

 • identificere egnede fodermidler til produktions- og familiedyr.

 

Færdigheder:

 • anvende ernæringsmæssige og fodringsmæssige principper, begreber og metoder til vurdering af standardfoderplaner, diæter og sammenhæng mellem ernæring og risiko for sygdom.

 • vurdere et foders anvendelighed til produktions- og familiedyr.

 • analysere forhold vedrørende sygdomsforebyggende ernæring.

 

Kompetencer:

 • samarbejde med andre rådgivere om ernæring af produktions- og familiedyr.

 • anvende et fagsprog med henblik på at diskutere ernæring med klienter, rådgivere og andre fagfolk

Undervisningsformen er en kombination af forelæsninger og case-baserede teoretiske øvelser.

Evalueringsmodel: Spørgeskema.

Anbefalet litteratur:

P. McDonald: Animal Nutrition. Samfundslitteratur. Som udgangspunkt vil det altid være nyeste udgave der udgør undervisningsmaterialet til kurset.

Fodermiddel- og normtabeller uploades på Canvas og indgår i lærebogsmaterialet.

SVEB13019U Veterinær anatomi og fysiologi del 1
SVEB13020U Veterinær anatomi og fysiologi del 2
SVEBxxxx Veterinær anatomi og fysiologi - integreret eksamen
SVEB13000U Cytologi og almen histologi
SVEB11001U Veterinær genetik
SVEB13013U Veterinær kemi og biokemi
SVEB13003U Basal statistik og epidemiologi

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
4,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
Skriftlig eksamen med opsyn på Peter Bangsvej. Den skriftlige prøve består af 1-2 case-baserede opgaver samt et antal multiple choice spørgsmål.

Bedømmelsen er en samlet vurdering af besvarelsen af opgaver og multiple choice spørgsmålene.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Fodermiddel- og normtabeller, udvalgte formler, lommeregner og excel

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur. En bedømmer.
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen bestået skal den studerende på tilstrækkeligt niveau kunne:

Viden:

 • kende og kunne anvende korrekte fagtermer inden for husdyrernæring
 • forstå samspillet mellem ernæring, fysiologi og mave-tarmkanalens opbygning hos de enkelte dyrearter
 • kende et fodermiddels egnethed til forskellige dyrearter
 • kende metoder til fastlæggelse af dyrs energi og næringsstofbehov samt udnyttelse af fodermidler

 

Færdigheder:

 • beregne dyrs behov for energi og næringsstoffer ved hjælp af relevante normtabeller.
 • beregne indholdet af energi og næringsstoffer i en given diæt ud fra oplysninger om diætens råvaresammensætning og ved hjælp af relevante fodermiddeltabeller

 

Kompetencer:

 • vurdere diætens egnethed til et givet produktions- eller familiedyr, herunder vurdere om diæten overholder de gængse normer for den pågældende dyreart ved en given livsytring.
 • vurdere diætens mulige konsekvenser for dyrets sundhed baseret på basale ernæringsfysiologiske mekanismer.

 

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 40
 • Teoretiske øvelser
 • 20
 • Forberedelse
 • 56
 • Eksamen
 • 2
 • Ekskursioner
 • 4
 • Total
 • 122