Kvalitative metoder (fællesmodul 1b)

Kursusindhold

Målet er, at de studerende kan anvende kvalitativ metode til behandling af en folkesundhedsvidenskabelig problemstilling. De studerende skal kunne udføre relevant dataindsamling, forklare og diskutere forskellige analytiske tilgange samt væsentlige kvalitetskriterier inden for kvalitativ forskningsmetode.

Engelsk titel

Qualitative Methods (shared module 1b)

Uddannelse

Dette kursus er en del af MPH - Master of Public Health. www.mph.ku.dk

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • redegøre for anvendelsen af det kvalitative forskningsinterview,  deltagerobservation og feltarbejde
 • redegøre for samfundsvidenskabelige og humanistiske analysemetoder til behandling af kvalitative data

 

Komptencer:

 • diskutere brugen af de gennemgåede analytiske tilgange i relation til udvalgte problemstillinger
 • diskutere empirisk forskning inden for folkesundhedsvidenskab, hvor undersøgelserne er gennemført med en eller flere kvalitative forskningsmetoder
 • diskutere etiske problemstillinger i relation til forskningsprojekter baseret på kvalitative data

 

Færdighed

 • planlægge et studiedesign med anvendelse af kvalitativ metode og diskutere rationalet for det valgte design

 

 
 

Forelæsning, holdundervisning og gruppearbejde

Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Opgaven ligger i forlængelse af det gruppearbejde og de erfaringer, som den studerende har indhøstet gennem kurset i design af kvalitative undersøgelser.

Opgaven, kan besvares individuelt eller i grupper på op til 4 studerende. Opgaven skal have omfang af 8-10 sider for enkelt studerende, 12-15 sider for grupper af 2-3 studerende og 16-20 sider for grupper af 4 studerende (ca. 2400 anslag pr. side inkl. mellemrum, 12 punkt skrift og linjeafstand 1½). Såfremt opgaven skrives i gruppe, skal det fremgå hvilke afsnit, de enkelte gruppemedlemmer har skrevet. Op til 10 procent af opgaven kan angives som fælles.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
2 interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende med udgangspunkt i pensumlitteraturen kunne:

Viden:

 • redegøre for anvendelsen af det kvalitative forskningsinterview, fokusgruppe-interviewet, deltagerobservation og feltarbejde
 • redegøre for samfundsvidenskabelige og humanistiske analysemetoder til behandling af kvalitative data

 

Kompetencer

 • diskutere brugen af de gennemgåede analytiske tilgange i relation til udvalgte problemstillinger
 • diskutere empirisk forskning inden for folkesundhedsvidenskab, hvor undersøgelserne er gennemført med en eller flere kvalitative forskningsmetoder
 • diskutere etiske problemstillinger i relation til forskningsprojekter baseret på kvalitative data

 

Færdighed

 • planlægge et studiedesign med anvendelse af kvalitativ metode og diskutere rationalet for det valgte design

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 36
 • Forberedelse
 • 99
 • Eksamen
 • 75
 • Total
 • 210