Bachelorprojekt, medicin

Kursusindhold

Forud for selve udarbejdelsen af bachelorprojektet skal den studerende i samarbejde med vejleder formulere en problemstilling, som er omdrejningspunktet for BA opgaven.
Formålet med bachelorprojektet er, at den studerende analyserer og bearbejder en selvvalgt problemstilling inden for et relevant, afgrænset 
sundhedsvidenskabeligt emne. Projektet baseres på et litteraturstudie eller på empiriske data indsamlet af den studerende eller stillet til rådighed af vejleder.

På 5. semester bachelor udbydes et forberedende kursus i bachelorprojekt, hvor den studerende får vejledning i at udarbejde problemstilling og evt. synopsis.

Engelsk titel

Bachelor's Thesis, Medicine

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i medicin - obligatorisk

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Reflektere over en selvvalgt videnskabelig problemstilling inden for det sundhedsvidenskabelige område.
   

Færdigheder

 • Under vejledning udarbejde en synopsis for et selvvalgt projekt indenfor det sundhedsvidenskabelige emneområde.
 • Gennemføre et selvvalgt videnskabeligt projekt, der er inden for det sundhedsvidenskabelige område
 • I projektet gennemføre en struktureret og afgrænset litteratursøgning med fremdragelse af relevant litteratur
 • I projektet analysere en selvvalgt videnskabelig problemstilling
 • Formidle og diskutere det selvvalgte projekt skriftligt såvel som mundtligt.
   

Kompetencer

 • Demonstrere forståelse af det selvvalgte projekt på et indledende videnskabeligt niveau.

Selvstændigt arbejde under vejledning

Kollektiv
ECTS
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, .
Mundtlig prøve, 30 minutter
Skriftlig aflevering består af et bachelorprojekt, godkendt aftale om vejledning, f.eks. i form af en mail fra vejleder samt evt. en synopsis.
Den mundtlige prøve er uden forberedelse og tager udgangspunkt i det afleverede
bachelorprojekt. Eventuel synopsis indgår ikke i den samlede bedømmelse til den mundtlige eksamen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Alle, dog ikke apparater der muliggør ekstern kommunikation.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • Reflektere over et selvvalgt videnskabeligt projekt inden for det sundhedsvidenskabelige emneområde.
   

Færdigheder

 • Under vejledning udarbejde en synopsis for et selvvalgt projekt indenfor det sundhedsvidenskabelige emneområde.
 • Formidle og præsentere det selvvalgte projekt såvel skriftligt som mundtligt
 • Drøfte indholdet i det selvvalgte projekt på et indledende videnskabeligt niveau.
   

Kompetencer

 • Demonstrere forståelse af bacheloropgaven på et indledende videnskabeligt niveau.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 0,5
 • Projektarbejde
 • 100
 • Total
 • 100,5