Specialefokuseret kursus og eksamen i psykiatri: affektive lidelser

Kursusindhold

Kurset har til formål at introducere den studerende til psykiatri, så den studerende opnår kompetencemål i diagnostik, udredning og behandling af depression, mani og bipolar lidelse (affektive lidelser) svarende til niveauet for en introduktionsstilling til specialet. Undervisningen inkluderer state of the art diagnosticering af unipolar og bipolar lidelse, rating med affektive skalaer, affektiv psykopatologi, udredning og behandling i henhold til nye danske retningslinjer for behandling af depression og mani/bipolar lidelse. Den studerende vil i kurset opnå et godt kendskab til specialet både med hensyn til kliniske rutiner samt med hensyn til de aktuelle videnskabelige problemstillinger, der internationalt tegner specialets udvikling.

Kurset bygger, uanset speciale, på den studerendes færdigheder indenfor intern medicin, kirurgi, psykiatri og de kliniske neuro- og sansefag, og kurset vil, ud over kendskabet til det affektive område, tilføre den studerende en generel øget klinisk rutine med deraf øget selvstændighed og selvtillid i rollen som professionel.

Engelsk titel

Medical Specialty Focused Course and Exam in Psychiatry: Affective Disorders

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk (specialistperspektivet)

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Som lægefaglig ekspert, som samarbejder, som akademiker, som sundhedsfremmer og som professionel.

Viden

 • Indenfor specialets område:
  • Sammenfatte diagnostik og udredning ved unipolar lidelse og bipolar  lidelse
  • Beskrive behandling af akutte episoder (depression, mani og blandingstilstand) og principper for vedligeholdelsesbehandling mhp. forebyggelse af tilbagefald af episoder, herunder kunne afgøre, om patienten skal henvises til andet speciale.


Færdigheder

 • Varetage god kommunikation
 • Samarbejde med kollegaer, andre personalegrupper, patienter og pårørende
 • Agere professionelt
 • Gennemføre stuegang på eller ambulant behandling af patienter med unipolar lidelse og bipolar lidelse under supervision og udarbejde og gennemføre behandlingsplan på enkelte patienter
 • Deltage i vagtarbejde under supervision
 • Gennemføre patientkonsultation ved f.eks. indlæggelse, modtagelse/skadestue, i ambulatorium eller på stuegang på et basalt niveau
 • Demonstrere kliniske færdigheder, som typisk udføres af læger, som er i en introduktion til specialet.
 • Udføre basale kliniske procedurer, som typisk udføres af læger, som er i introduktion til specialet, herunder diagnostik, differentialdiagnostik, komorbide lidelser, udredning, psykometriske skalaer (Hamilton Depression scale, Young Mania Scale), medicinsk behandling, anden fysiologisk behandling (ECT, motion, mv.), psykologisk behandling, vurdering af selvmordsrisiko, indikation og regler for tvangsanvendelse.
 • Fremlægge patient til konference
 • Fremlægge en videnskabelig artikel indenfor specialet overfor afdelingens læger og sundhedspersonale
   

Kompetencer

 • Udvise vilje og evne til kontinuerligt at opsøge ny viden, vurdere og udvikle egen ekspertise samt bidrage til udvikling af andre og faget generelt.

Ophold på hospitalsafdeling (sengeafsnit eller ambulant) og vejledningstimer ved forskere/ klinisk lektor/professor.

Kursusattest i klinisk kursus i intern medicin
Kursusattest i klinisk kursus i kirurgi
Kursusattest i patientsikkerhed og kvalitetsudvikling
Kursusattest i oftalmologi
Kursusattest i oto-rhino-laryngologi
Kursusattest i dermato-venerologi
Kursusattest i klinisk kursus i psykiatri inkl. børne- og ungdomspsykiatri
Kursusattest i klinisk kursus i neurologi og neurokirurgi

Undervisningssproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.

Alle henvendelser vedr. undervisning, lokaler, holdsætning og eksamen henvises til Sektion for Studieservice, se http:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​medarbejdere/​aus-medarbejderoversigt/​

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve, 1 time
Der gives 1 uges forberedelse.

Under den sidste halvdel af opholdet på afdelingen skal den studerende ved en eksamination varetage anviste afdelingsfunktioner under supervision af klinisk tutor.
Studenten får 1 uge før den formelle 1 times eksamen tildelt en patient, som skal beskrives, og hvor der lægges behandlingsplan mv. Endvidere skal studenten efter eget valg lave en kortere teoretisk redegørelse vedrørende et tema med relation til pågældende eksamenspatientforløb. Ved selve eksaminationen præsenterer studenten patienten, behandlingsplanen, overvejelser mv., gerne via en power-point præsentation for tutoren (overlægen) som deltager ved eksamen sammen med intern bedømmer (professor/lektor). Endvidere fremlægger studenten ovennævnte teoretiske redegørelse over et emne, også gerne via power-point præsentation, og temaet drøftes med tutor og intern bedømmer.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Som lægefaglig ekspert, som samarbejder, som sundhedsfremmer og som professionel.

Viden

 • Indenfor specialets område:
  • Sammenfatte udredning og diagnostik af affektive lidelser
  • Beskrive behandling af akutte episoder (depression, mani og blandingstilstand) og principper for vedligeholdelsesbehandling mhp. forebyggelse af tilbagefald af episoder, herunder kunne afgøre om patienten skal henvises til andet speciale.
    

Færdigheder

 • Varetage god kommunikation.
 • Udvise evne til at samarbejde med kollegaer, andre personalegrupper, patienter og pårørende
 • Agere professionelt.
 • Gennemføre stuegang på eller ambulant behandling af patienter med unipolar lidelse og bipolar lidelse under supervision og udarbejde og gennemføre behandlingsplan.
 • Demonstrere kliniske færdigheder, som typisk udføres af læger, som er i en introduktion til psykiatri, herunder vurdere indikation for anvendelse af tvang for patienter med depression eller mani.
 • Udføre basale kliniske procedurer, som typisk udføres af læger, som er i introduktion til psykiatri, for patienter med affektive lidelser, herunder diagnostik, differentialdiagnostik, komorbide lidelser, udredning, psykometriske skalaer (Hamilton Depression scale, Young Mania Scale), medicinsk behandling, anden fysiologisk behandling (ECT, motion, mv.), psykologisk behandling, vurdering af selvmordsrisiko, indikation og regler for tvangsanvendelse.

Den studerendes deltagelse gennem hele kursusforløbet indgår i den samlede eksamenskarakter

 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1
 • Eksamensforberedelse
 • 24
 • Forberedelse
 • 104
 • Holdundervisning
 • 10
 • Klinik
 • 222
 • Total
 • 361