Specialefokuseret kursus og eksamen i gynækologi og obstetrik (udbydes kun i efteråret 2019)

Kursusindhold

Kurset har til formål at introducere den studerende til gynækologi og obstetrik, så den studerende opnår enkelte udvalgte kompetencemål svarende til niveauet for en introduktionsstilling til specialet. Kurset bygger videre på 6. semesters obligatoriske kursus i gynækologi og obstetrik. På kurset vil de studerende i særlig grad stifte bekendtskab med, indenfor gynækologien, tidlig graviditet, og de komplikationer, som kan opstå inden for de første 12 uger af graviditeten, behandling af infertilitet, gynækologisk endokrinologi samt problemstillinger relateret til menopause, inkontinens og cancerscreening. Indenfor obstetrikken, kliniske cases indenfor prænatal diagnostik, præeklampsi og blødning l tredje trimester. Der vil blive lagt vægt på interaktiv undervisning, med kliniske cases og opgaver i grupper. Kurset skal ud over at øge kendskabet til specialet, tilføre den studerende en generel øget klinisk rutine med deraf øget selvstændighed og selvtillid i rollen som professionel.

Engelsk titel

Medical Specialty Focused Course and Exam in Gynaecology and Obstetrics

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk (specialistperspektivet)

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Som lægefaglig ekspert, som samarbejder, som akademiker, som sundhedsfremmer og som professionel.

Viden

 • Indenfor specialets område:

  • sammenfatte diagnostik af de almindeligste sygdomsmanifestationer, herunder tidlig graviditet, og de komplikationer, som kan opstå inden for de første 12 uger af graviditeten

  • beskrive behandling og profylakse af de almindeligste sygdomsmanifestationer, herunder kunne afgøre om patienten skal henvises til andet speciale.

  • principperne ved evacuatio uteri.

  • beskrive gynækologisk reproduktionsendokrinologi, herunder basal endokrinologi, normal fysiologi, afvigelse fra normal hypothalamisk/hypfysær ovariel akse, infertilitet og perimenopause


Færdigheder

 • Varetage god kommunikation

 • Samarbejde med kollegaer, andre personalegrupper, patienter og pårørende

 • Agere professionelt

 • Gennemføre stuegang på patienter, som er udvalgt af de kliniske supervisorer.

 • Deltage i vagtarbejde under supervision af klinisk supervisor.

 • Gennemføre patientkonsultation ved f.eks. indlæggelse, modtagelse/skadestue, i ambulatorium eller på stuegang på et basalt niveau

 • I forhold til området: Tidlig graviditet, og de komplikationer, som kan opstå inden for de første 12 uger af graviditeten;

 - Detaljeret anamnese

 - Objektiv udredning inkl. ultralydsskanning og træning af ultralyd på simulator.

 - Behandlingsprincipper for og korrekt kodning.

 - Principperne ved evacuatio uteri.

 • Demonstrere kliniske færdigheder, som typisk udføres af læger, som er i en introduktion til specialet, herunder information om non-invasiv prænatal testning (NIPT) og principielle gevinster og problemer ved prænatal fuldsekventering af det føtale genom.

 • Fremlægge patient til konference

 • Fremlægge en videnskabelig artikel indenfor specialet overfor afdelingens læger og sundhedspersonale

Kompetencer

 • Udvise vilje og evne til kontinuerligt at opsøge ny viden, vurdere og udvikle egen ekspertise samt bidrage til udvikling af andre og faget generelt.

 

Ophold på hospitalsafdeling (diagnostisk eller klinisk) og vejledningstimer med klinisk lektor/professor.
Der vil i forbindelse med introkursus blive lagt vægt på interaktiv undervisning, med kliniske cases og opgaver i grupper.

Kursusattest i klinisk kursus i intern medicin
Kursusattest i klinisk kursus i kirurgi
Kursusattest i patientsikkerhed og kvalitetsudvikling
Kursusattest i oftalmologi
Kursusattest i oto-rhino-laryngologi
Kursusattest i dermato-venerologi
Kursusattest i klinisk kursus i psykiatri inkl. børne- og ungdomspsykiatri
Kursusattest i klinisk kursus i neurologi og neurokirurgi
Kursusattest i gynækologi og obstetrik

Undervisningssproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.

Alle henvendelser vedr. undervisning, lokaler, holdsætning og eksamen henvises til Sektion for Studieservice, se http:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​medarbejdere/​aus-medarbejderoversigt/​

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve, 1 time
Praktisk mundtlige prøve med 24 timers forberedelse.
Under den sidste halvdel af opholdet på afdelingen skal den studerende ved en eksamination varetage anviste afdelingsfunktioner under supervision af en klinisk lektor, en klinisk professor eller speciallæge ved afdelingen.
Ved forberedelsens start informeres eksaminanden om, hvilke afdelingsfunktioner hun/han skal varetage under eksaminationen. Hvis eksaminationen indeholder stuegang på specifikke patienter/patienttyper informeres eksaminanden også om, hvilken/hvilke patienter/patienttyper det drejer sig om.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Som lægefaglig ekspert, som samarbejder, som sundhedsfremmer og som professionel.

Viden

Indenfor specialets område:

 • sammenfatte diagnostik af de almindeligste sygdomsmanifestationer, herunder tidlig graviditet, og de komplikationer, som kan opstå inden for de første 12 uger af graviditeten

 • beskrive behandling og profylakse af de almindeligste sygdomsmanifestationer, herunder kunne afgøre om patienten skal henvises til andet speciale.

 • principperne ved evacuatio uteri.

 • beskrive gynækologisk reproduktionsendokrinologi, herunder basal endokrinologi, normal fysiologi, afvigelse fra normal hypothalamisk/hypfysær ovariel akse, infertilitet og perimenopause, samt principperne ved screening for gynækologisk cancer.

 • Principper ved udredning og behandling af inkontinens.

Færdigheder:

 • Varetage god kommunikation.

 • Samarbejde med kollegaer, andre personalegrupper, patienter og pårørende.

 • Agere professionelt.

 • Gennemføre stuegang på patienter, som er udvalgt af den kliniske lektor/professor.

 • Gennemføre patientkonsultation ved f.eks. indlæggelse, modtagelse/skadestue, i ambulatorium eller på stuegang på et basalt niveau.

 • I forhold til området: Tidlig graviditet, og de komplikationer, som kan opstå inden for de første 12 uger af graviditeten;

 - Detaljeret anamnese.

 - Objektiv udredning inkl. ultralydsskanning og træning af ultralyd på simulator.

 - Behandlingsprincipper for og korrekt kodning.

 - Principperne ved evacuatio uteri.

 • Demonstrere kliniske færdigheder, som typisk udføres af læger, som er i en introduktion til specialet, herunder kunne give information om non-invasiv prænatal testning (NIPT) og principielle gevinster og problemer ved prænatal fuldsekventering af det føtale genom.

 • Fremlægge patient til konference.

 • Fremlægge en videnskabelig artikel indenfor specialet overfor afdelingens læger og sundhedspersonale.

Den studerendes deltagelse gennem hele kursusforløbet indgår i den samlede eksamenskarakter.

 • Kategori
 • Timer
 • Klinik
 • 222
 • Eksamensforberedelse
 • 24
 • Eksamen
 • 1
 • Holdundervisning
 • 10
 • Forberedelse
 • 104
 • Total
 • 361