Specialefokuseret kursus og eksamen i almen medicin (udbydes sidste gang for studerende, der er tilmeldt 6. semester i foråret 2019)

Kursusindhold

Kurset har til formål at introducere den studerende til specialet almen medicin, så den studerende opnår kompetencemål svarende til niveauet for en introduktionsstilling til specialet. Specialet er karakteriseret ved, at det almindeligvis er borgerens første, frie og uvisiterede kontakt til sundhedsvæsenet, hvor alle helbredsproblemer uanset personens alder, køn, eller andre karakteristika behandles. Der skal sikres en effektiv udnyttelse af sundhedsvæsenets ressourcer ved koordineret behandling, samarbejdes med andre sundhedsprofessioner i den primære sundhedstjeneste og sikres hensigtsmæssig kontakt og samarbejde med specialister i det sekundære sundhedsvæsen. Der arbejdes med en personcentreret tilgang, der både er rettet mod den enkelte, familien og lokalsamfundet. Der er en særlig beslutningsproces, bestemt af sygdommenes forekomst (prævalens og incidens) i lokalsamfundet.

Den studerende skal i kurset opnå et godt kendskab til almen medicin både med hensyn til kommunikation, kliniske rutiner samt med hensyn til de aktuelle videnskabelige problemstillinger, der Internationalt tegner specialets udvikling.

Kurset bygger på den studerendes færdigheder indenfor intern medicin, kirurgi, psykiatri og de kliniske neuro- og sansefag, og kurset skal, ud over kendskabet til almen medicin, tilføre den studerende en generel øget klinisk rutine med deraf øget selvstændighed og selvtillid i rollen som professionel.

Engelsk titel

Medical Specialty Focused Course and Exam in Family Medicine

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk (specialistperspektivet)

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Som lægefaglig ekspert, som samarbejder, som akademiker, som sundhedsfremmer og som professionel.

Viden

Indenfor specialets område:

 • Sammenfatte diagnostik af øvre luftvejsinfektioner, sygdomme i bevægeapparatet,akutte cardiopulmonale sygdomme,urinvejssygdomme, psykiske sygdomme,hudlidelser , gynækologiske lidelser. kroniske sygdomme som sukkersyge, hjertekarsygdomme,kronisk obstruktiv lungesygdomme i tidlig fase og risikotilstande som forhøjet blodtryk og hypercholesterolæmi
 • Beskrive behandling og profylakse af de almindeligste sygdomsmanifestationersom nævnt under pkt.1
 • Kunne afgøre om patienten skal henvises til andet speciale.

 

Færdigheder

 • Varetage god kommunikation og kunne anvende den patientcenterede konsultations metode
 • Samarbejde med kollegaer, andre personalegrupper, patienter og pårørende
 • Agere professionelt
 • Modtage, undersøge og behandle patienter som er udvalgt af den kliniske lektor/professor.
 • Deltage i vagtarbejde under supervision af klinisk lektor/professor.

 

Kompetencer

 • Udvise vilje og evne til kontinuerligt at opsøge ny viden, vurdere og udvikle egen ekspertise

Klinisk arbejde i en af universitet udvalgt praksis kombineret med feedback på konsultationer både på kliniske indhold og det mere kommunikative. Feedback gives af kliniske lektorer eller professorer.

Kursusattest i klinisk kursus i intern medicin
Kursusattest i klinisk kursus i kirurgi
Kursusattest i patientsikkerhed og kvalitetsudvikling
Kursusattest i oftalmologi
Kursusattest i oto-rhino-laryngologi
Kursusattest i dermato-venerologi
Kursusattest i klinisk kursus i psykiatri inkl. børne- og ungdomspsykiatri
Kursusattest i klinisk kursus i neurologi og neurokirurgi
Kursusattest i almen medicin

Undervisningssproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.

Alle henvendelser vedr. undervisning, lokaler, holdsætning og eksamen henvises til Sektion for Studieservice, se http:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​medarbejdere/​aus-medarbejderoversigt/​

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve, 3 timer
Der gives 24 timers forberedelse til eksamen.
I tutorlægepraksis optages videofilm af håndteringen af tre, af den kliniske lektor eller kliniske professor, udvalgte patienter: En patient med et akut problem, en patient med et kronisk problem og en profylaktisk undersøgelse af et barn eller en gravid. Efter fremvisning af hver video diskuteres kommunikation, klinisk håndtering, differentialdiagnoser og aktuel viden på området.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

Sammenfatte diagnostik af de almindeligste sygdomsmanifestationer

 • Sammenfatte diagnostik af øvre luftvejsinfektioner, sygdomme i bevægeapparatet,akutte cardiopulmonale sygdomme,urinvejssygdomme, psykiske sygdomme,hudlidelser, gynækologiske lidelser, kroniske sygdomme som sukkersyge, hjertekarsygdomme,kronisk obstruktiv lungesygdomme i tidlig fase og risikotilstande som forhøjet blodtryk og hypercholesterolæmi
 • Beskrive behandling og profylakse af de almindeligste sygdomsmanifestationersom nævnt under pkt.1
 • Kunne afgøre om patienten skal henvises til andet speciale.
 • Demonstrere sin evne til vurdere ny viden.

 

Færdigheder

 • Varetage god kommunikation og anvende den patientcentrerede konsultationsmetode.
 • Udvise evne til at samarbejde med kollegaer, andre personalegrupper, patienter og pårørende.
 • Gennemføre modtagelse, undersøgelse og behandling af patienter, som er udvalgt af den kliniske lektor/professor.
 • Deltage i vagtarbejde under supervision af klinisk lektor/professor
 • Demonstrere kliniske færdigheder, som typisk udføres af læger, som er i en introduktionsstilling til specialet, herunder Hjerte-lunge stetoskopi, undersøgelse af akut abdomen, EKG-optagelse, blodprøvetagning, spirometri, kliniske laboratorieundersøgelse som urinmikroskopi og dyrkning, Hb.CRP samt udtagning og forsendelse af blodprøver

 

Den studerendes deltagelse gennem hele kursusforløbet indgår i den samlede eksamenskarakter

 • Kategori
 • Timer
 • Klinik
 • 178
 • Eksamen
 • 3
 • Forberedelse
 • 104
 • Holdundervisning
 • 10
 • Eksamensforberedelse
 • 24
 • Total
 • 319