Klinisk kursus i almen medicin

Kursusindhold

Den studerende skal på kurset lære at integrere tidligere indlært viden med henblik på at kunne håndtere mødet med den uvisiterede patient og dermed være i stand til at virke i kliniske basisuddannelsesstillinger i medicin, kirurgi og almen medicin samt i en efterfølgende introduktionsstilling/blokansættel-se i almen medicin. Den studerende skal lære at inddrage patienten i beslutningsprocessen og handle ud fra patientens hele livssituation og forudsætninger. Den studerende skal desuden lære at bruge ”konsultationsprocessen” som et kommunikativt redskab for at opnå dette.

 

 

Engelsk titel

Clininal Course in Family Medicine

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 • Modtage, udrede og foreslå behandling af akutte tilstande
 • Modtage, udrede og foreslå behandling og kontrolforløb for patienter med kroniske sygdomme i almen praksis
 • Udlede behovet for kontakt til andre kliniske og parakliniske specialer, til sekundærsektor og til sociale myndigheder
 • Kombinere viden om den praktiserende læge som primær, personlig, kontinuerlig og koordinerende fagperson for den enkelte patient og dennes familie
 • Anvende og diskutere konsultationsprocessen som værktøj til at kunne kommunikere i mødet med patienten i en patientcentreret konsultation
 • Bedømme tilgængelige forebyggende sundhedstiltag i forhold til den enkelte patient
 • Sammenholde de problemer af fysisk, psykisk og social art i sammenhæng, som befolkningen søger den praktiserende læge for
 • Varetage ”gate-keeper” funktionen, dvs. bedømme patientens behov for behandling i primærsektoren eller i sekundærsektoren
 • Udfærdige en problemorienteret journalnotat efter PSOAP modellen, dvs. i forhold til Problemer, Subjektive symptomer, Objektive fund, Analyse og Plan
 • Med egne ord beskrive begrebet ”shared care”, dvs. kende til opgavefordeling mellem primærog sekundærsektoren og kende til datafangstprogrammer ved kroniske sygdomme.

Klinisk ophold i almen praksis, case-baseret undervisning, video-træning og kliniske demonstrationer

Bestået klinisk kursus i psykiatri inklusive børne- og ungdomspsykiatri
Bestået kursus kursus i neurologi og neurokirurgi
Bestået klinisk kursus i oftalmologi/bestået valgfrit klinisk kursus i oftalmologi på engelsk
Bestået klinisk kursus i oto-rhino-laryngologi/​bestået valgfrit klinisk kursus i oto-rhino-laryngologi på engelsk
Bestået klinisk kursus i dermato-venerologi/​bestået valgfrit klinisk kursus i dermato-venerologi på engelsk

Kurset evalueres i eksamen i almen medicin.

Kursussproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.

ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Portfolio
Kursusdeltagelse og logbog.
Obligatoriske elementer: Optagelse af en konsultationsvideo visende en konsultation med en patient optaget i tutorlægens praksis med den studerende i lægens rolle. Videoen er udgangspunktet for den efterfølgende mundtlige eksamen i almen medicin.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

Kursusattest tildeles på baggrund af godkendt deltagelse i undervisningen og godkendt logbog. For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

 • Modtage, udrede og foreslå behandling af akutte tilstande
 • Modtage, udrede og foreslå behandling og kontrolforløb for patienter med kroniske sygdomme i almen praksis
 • Udlede behovet for kontakt til andre kliniske og parakliniske specialer, til sekundærsektor og til sociale myndigheder
 • Kombinere viden om den praktiserende læge som primær, personlig, kontinuerlig og koordinerende fagperson for den enkelte patient og dennes familie
 • Anvende og diskutere konsultationsprocessen som værktøj til at kunne kommunikere i mødet med patienten i en patientcentreret konsultation
 • Bedømme tilgængelige forebyggende sundhedstiltag i forhold til den enkelte patient
 • Sammenholde de problemer af fysisk, psykisk og social art i sammenhæng, som befolkningen søger den praktiserende læge for
 • Varetage ”gate-keeper” funktionen, dvs. bedømme patientens behov for behandling i primærsektoren eller i sekundærsektoren
 • Udfærdige en problemorienteret journalnotat efter PSOAP modellen, dvs. i forhold til Problemer, Subjektive symptomer, Objektive fund, Analyse og Plan
 • Med egne ord beskrive begrebet ”shared care”, dvs. kende til opgavefordeling mellem primærog sekundærsektoren og kende til datafangstprogrammer ved kroniske sygdomme.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 15
 • Holdundervisning
 • 20
 • Klinik
 • 60
 • Forberedelse
 • 111
 • Total
 • 206