Projektophold, sundhed og informatik

Kursusindhold

Formålet med projektopholdet er at give den studerende indsigt i arbejdsopgaver og arbejdsbetingelser på arbejdspladser, der er relevante for bachelorer i sundhed og informatik. Formålet er desuden at give den studerende mulighed for at afprøve sine kompetencer i en jobsituation, således at teoretisk viden og færdigheder kan omsættes i praksis.

Den studerende skal med projektopgaven beskrive en praksis i det miljø den studerende opholder sig i og foreslå løsninger til, hvorledes praksis kan ændres ved en it-understøttelse, eller hvorledes en praksis/et produkt kan ændres ved at tænke anderledes i design, dialog eller implementering.

Engelsk titel

Internship, Health Informatics

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i sundhed og informatik - obligatorisk

Målbeskrivelse

Kompetencer

Formålet med praktikopholdet er at give den studerende indsigt i arbejdsopgaver og arbejdsbetingelser på arbejdspladser, der er relevante for bachelorer i sundhed og informatik. Formålet er desuden at give den studerende mulighed for at afprøve sine kompetencer i en jobsituation, således at teoretisk viden og færdigheder kan omsættes i praksis.

Den studerende skal med praktikopgaven beskrive en praksis i det miljø den studerende opholder sig i og foreslå løsninger til, hvorledes praksis kan ændres ved en it-understøttelse, eller hvorledes en praksis/et produkt kan ændres ved at tænke anderledes i design, dialog eller implementering.

Aktiv deltagelse på projektsted og udarbejdelse af projektopgave.

Førsteårsprøven skal være bestået.

Ved bedømmelsen ’Ikke bestået’ skal den studerende have mulighed for at genindlevere projektopgaven i revideret form op til to gange inden næste semesterstart.
Projektrapporten må skrives på dansk eller engelsk

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Feedback gives løbende af opholdssteder. Der er ingen formaliseret feedback fra KU undervisere. Hvis opgaven ikke beståes gives individuel skriftlig tilbagemelding mhp. udfærdigelse af en ny opgave.

ECTS
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Projektopgave
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren Bestået skal den studerende have:

Viden om:

 • en ekstern organisation/​institution/​virksomhed og dens arbejdsformer

 

Færdigheder i:

 • skriftlig akademisk fremstilling

 

Kompetencer i:

 • problemorienteret arbejde
 • inddragelse af flere af studiets fagområder til løsning af en sundhedsfaglig problemstilling
 • selvstændig afgrænsning af problemfelt
 • udførelse af relevant litteratursøgning
 • faglig fordybelse
 • kritisk refleksion
 • strukturering og akademisk argumentation
 • syntetisering
 • problemorienteret samarbejde med andre
 • fælles ansvarstagen for opgaveløsning
 • planlægning og projektstyring
 • Kategori
 • Timer
 • Klinik
 • 111
 • Projektarbejde
 • 27
 • Total
 • 138