1. årsprojekt i Socialepidemiologi og folkesygdomme, Forebyggelse og sundhedsfremme og Sociologi

Kursusindhold

1.årsprojektet omfatter et tværfagligt, problem- og gruppebaseret arbejde med inddragelse af tre fag: Socialepidemiologi og folkesygdomme, Forebyggelse og sundhedsfremme samt Sociologi.

Engelsk titel

1st year’s Project in Social Epidemiology and Public Health, Disease prevention and Health Promotion, and Sociology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab - obligatorisk

Målbeskrivelse

1.-årsprojektet har til formål, at de studerende tilegner sig kompetencer i problemorienteret samarbejde ved selvstændig afgrænsning af et folkesundhedsvidenskabeligt relevant problemområde med inddragelse af flere fagområder. De studerende skal udføre relevant litteratursøgning og med faglig fordybelse og kritisk refleksion udarbejde en skriftlig akademisk fremstilling. Projektet skal udarbejdes med ved hjælp af fælles ansvarstagen, planlægning og opgaveløsning.

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Beskrive et folkesundhedsvidenskabeligt relevant problemområde samt beskrive udbredelsen heraf i Danmark.
 • Demonstrere viden om fordelingen og ændringer i sundhedsadfærd i befolkningen eller sundhedsadfærds, sociale relationers eller social uligheds betydning for et folkesundhedsvidenskabeligt relevant problemområde.
 • Redegøre for anvendelse af sociologiske grundbegreber og teoretiske retninger i relation til et folkesundhedsvidenskabeligt relevant problemområde.
   

Færdigheder

 • Demonstrere brugen af fagenes begreber inden for et folkesundhedsvidenskabeligt relevant problemområde.
 • Udvise forståelse for og forholde sig kritisk til videnskabelige artikler inden for et folkesundhedsvidenskabeligt relevant problemområde.
 • Der lægges vægt på de studerendes stave- og formuleringsevne, og at opgaven fremstår gennemarbejdet, om end det faglige indhold vejer tungest.
   

Kompetencer

 • Analysere et folkesundhedsvidenskabeligt relevant problemområde ved brug af empirisk og teoretisk viden.
 • Omsætte udvalgte sociologiske og socialepidemiologiske begreber til forslag til forebyggelsestiltag inden for et folkesundhedsvidenskabeligt relevant problemområde.
 • Der lægges vægt på de studerende evne til at samarbejde.

Projektarbejde og vejledning.

Vejledning:
For 1. årsprojektet gælder, at de(n) studerende tildeles vejleder(e) af de til projektfagene tilknyttede kursusleder(e).
Vejlederne får tildelt timer, som det fremgår af nedenstående oversigt. Udover vejledning fra hovedvejleder får hver gruppe tildelt vejledning med bivejledere fra de fag, hovedvejlederen ikke dækker.

Antal studerende:
3-5

Antal vejledningstimer:
39

Fordeling hoved-/bivejledere:
21 / 2x9

Som hovedregel kan man regne med, at cirka en tredjedel af det tildelte timetal er konfrontationstimer med vejlederne. Timetallet omfatter også vejleder(e)s forberedelse til vejledningen, emailkorrespondancer, lærermøder, mv.

Bestået kursus i Sociologi SFOA09006U
Bestået kursus i Socialepidemiologi og folkesygdomme SFOA09089U
Bestået kursus i Forebyggelse og sundhedsfremme SFOA09010U

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
 • Mundtlig feedback fra vejledere (de studerende skriver sammen i grupper).
 • Feedback sker løbende ifm. udarbejdelse af synopsis og under opgaveskrivningen.
 • Forklaring af karakter ifm. den mundtlige eksamen.
 • De studerende diskuterer hinandens opgaver ifm. midtvejssymposiet.
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 20 minutter
Både projektopgaven og den mundtlige prøve foregår i grupper à 3-5 studerende,
hvor der tildeles 20 minutter pr. studerende inkl. votering.
Den mundtlig prøve tager udgangspunkt i projektopgaven og projektets litteratur.
Det skriftlige projekt vejer tungest i bedømmelsen.

Antal studerende og maksimalt omfang for projektet målt i normalsider:
3 studerende = maks. 24 sider
4 studerende = maks. 32 sider
5 studerende = maks. 40 sider

En normalside er 2.400 anslag (antal anslag inklusive mellemrum). Et projekts enkelte sider kan bestå af færre eller flere end 2.400 anslag, blot det samlede antal anslag med mellemrum ikke overstiger 2.400 x max antal sider.
Det samlede antal anslag for det indleverede projekt skal anføres på projektets forside. I det samlede omfang medregnes noter, men ikke forside, indholdsfortegnelse, evt. resumé, litteraturliste og bilag. I øvrigt bør bilag kun vedlægges med god begrundelse og i begrænset omfang og kan ikke forventes læst af eksaminator og censor.

Overstiger omfanget antallet af det maksimale antal anslag, skal det påvirke bedømmelsen negativt.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Der foretages en samlet bedømmelse af, hvorvidt de studerende demonstrerer evnen til skriftligt og mundtligt at kunne behandle et folkesundhedsvidenskabeligt relevant problemområde
under inddragelse af elementer fra fagene Sociologi,
Socialepidemiologi & Folkesygdomme og
Forebyggelse & Sundhedsfremme.

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

 • Viden
  • Beskrive et folkesundhedsvidenskabeligt relevant problemområde
   samt beskrive udbredelsen heraf i Danmark.
  • Demonstrere viden om fordelingen og ændringer i
   sundhedsadfærd i befolkningen eller sundhedsadfærds, sociale relationers eller social uligheds betydning for et folkesundhedsvidenskabeligt relevant problemområde.
  • Redegøre for anvendelse af sociologiske grundbegreber
   og teoretiske retninger i relation til et folkesundhedsvidenskabeligt relevant problemområde.
 • Færdigheder
  • Demonstrere brugen af fagenes begreber inden for et folkesundhedsvidenskabeligt relevant problemområde.
  • Udvise forståelse for og forholde sig kritisk til videnskabelige artikler inden for et folkesundhedsvidenskabeligt relevant problemområde.
  • Der lægges vægt på de studerendes stave- og formuleringsevne, og at opgaven fremstår gennemarbejdet, om end det faglige indhold vejer tungest.
 • Kompetencer
  • Analysere et folkesundhedsvidenskabeligt relevant problemområde
   ved brug af empirisk og teoretisk viden.
  • Omsætte udvalgte sociologiske og socialepidemiologiske begreber
   til forslag til forebyggelsestiltag inden for et folkesundhedsvidenskabeligt relevant problemområde.
  • Kunne perspektivere til øvrig, relevant litteratur fra pensum. Pensum til 1. årsprojekterne svarer til pensum i Socialepidemiologi og folkesygdomme, Forebyggelse og sundhedsfremme og Sociologi.
  • Kunne samarbejde i større og mindre grupper.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 38
 • Projektarbejde
 • 327
 • Seminar
 • 7
 • Vejledning
 • 39
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 412