Kemisk og fysisk fødevaresikkerhed

Kursusindhold

Kurset vil give en tværfaglig tilgang til toksikologiske begreber og metoder indenfor fødevaresikkerhed og deres anvendelse i overvågning og lovgivning. Den traditionelle toksikologi med fokus på dyreforsøg til bestemmelse af NOAELs (No Observed Adverse Effekt Level) vil blive diskuteret og suppleret med nyere metoder inden for ’adverse outcome pathways’, metabonomics og andre ’omics’ samt in siliko metoder. Styrker og svagheder ved epidemiologiske studier bliver gennemgået tillige med human biomonitering til bestemmelse af eksponeringsniveaer i mennesker. Klassificering og mærkning og det Europæiske Fødevareagenturs (EFSAs) koncept introduceres og der arbejdes med cases. Emballering og konservering, herunder bestråling gennemgås.

Engelsk titel

Chemical and Physical Food Safety

Uddannelse

Masteruddannelsen i fødevarekvalitet og -sikkerhed - obligatorisk

Målbeskrivelse

Målet med kurset er at gøre deltagerne fortrolige med metoderne til og principperne for at identificere, analysere og håndtere aktuelle nationale og internationale problemstillinger  i forhold til kemiske og fysiske faktorer i relation til fødevaresikkerhed.

Viden
Den studerende vil efter dette kursus kunne:
•Redegøre for de toksikologiske metoder der anvendes i risikoidentifikation: Absorption, Distribution, Metabolisme, Ekskretion (ADME), toxikokinetik og toksikodynamik, No Observed Adverse Effekt Level (NOAEL) samt sikkerhedsfaktorer.
•Redegøre for metoder til bestemmelse af eksponering (human biomonitering, epidemiologi).

•Redegøre for EFSAs  koncept for risikoidentifikation og fastsættelse af grænseværdier

•Have kendskab til de nyeste metoder inden for fareidentifikation –Adverse Outcome Pathways, metabonomics, toxicogenmics mv.
•Vide hvordan toksikologiske data anvendes i risikovurdering.

•Udpege de væsentligste fødevarebårne kemiske og fysiske forureninger og deres kilder

•Reflektere over de anvendte metoders styrker og svagheder.Færdigheder
Kandidater vil efter dette kursus kunne anvende de tillærte redskaber og metoder til at
•Identificere potentielle kemiske og fysiske fødevarerisici
•Analysere relevante data (fx overvågningsdata fra dyr, fødevarer og mennesker) med henblik på risikovurdering.

•Vurdere  grænseværdier for eksponering

Kompetencer
Kandidater vil efter dette kursus kunne
•Redegøre for den videnskabelige baggrund for vurdering af risici ved udsættelse for kemiske og fysiske fødevarebårne faktorer
•Foreslå yderligere undersøgelser eller iværksættelse af tiltag med henblik på at sikre effektiv, forebyggelse og kontrol samt
•Diskutere resultaterne i relevante fora.

Undervisningen består af 2 faglige samlinger på ialt 8 dage, som finder sted på Frederiksberg Campus. På samlingerne vil der være forelæsninger efterfulgt af øvelser som bla. a vil danne baggrund for den projektrapport der arbejdes med parallelt med forelæsningerne. Der lægges op til, at projektrapporten udarbejdes af grupper på 3-4 studerende evt individuelt. Der opfordres til at projektarbejdet så vidt muligt tager udgangspunkt i problemstillinger som relaterer sig til egen arbejdsplads

Undervisningsmaterialet består af et kompendie med en samling obligatoriske tekster (udleveres) Hertol kan komme køb af een eller flere bøger

Deltagerne skal opfylde kriterierne for optagelse på Master i Fødevarekvalitet og -sikkerhed (en relevant uddannelse på bachelorniveau + minimum 2 års fuldtidsbeskæftigelse indenfor fødevaresektoren. Klik her for at læse mere om adgangskrav

Kurset er et obligatorisk kursus på efteruddannelsen Master I Fødevarekvalitet og sikkerhed. Kurset er målrettet studerende med teknisk naturvidenskabelig baggrund, som ønsker indsigt i kemisk og fysisk fødevaresikkerhed

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
9 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 60 minutter
Gruppeeksamen. Opgaven fremlægges og diskuteres.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Karakteren 12 gives til studerende, der fuldt ud tilfredsstiller de opstillede læringsmål (se målbeksrivelse)

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 35
 • Teoretiske øvelser
 • 10
 • Praktiske øvelser
 • 20
 • Projektarbejde
 • 111
 • Forberedelse
 • 60
 • Vejledning
 • 10
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 247