Organfarmakologi

Kursusindhold

Undervisningen indeholder følgende emner:

 • Hjerte/kredsløbets opbygning og funktion, herunder lægemidler til behandling af arytmi, hypertension og atheroschlerose.
 • Respirationssystemets opbygning og funktion, herunder blodets transport af luftarter samt lungelidelser og lægemidler til behandling heraf.
 • Nyrefunktionen med hovedvægten lagt på clearance og tubulusfunktioner samt syre/base regulation, lægemidler med virkning på organismens salt og vandbalance og ekskretion af lægemidler.
 • Rheumatiske sygdomme. Bevægeapparatets anatomi og lægemidler med virkning på rheumatiske lidelser.
 • Immunologi: Immunosuppressiva/-stimulantia, histamin/antihistaminer.
 • Infektioner: Antibakterielle midler, antivirale midler (bl.a. HIV), antimykotiske midler (antisvampemidler), antimalariamidler og antelmintika (ormemidler).
 • Cancerterapi.
 • Genterapi og biologiske lægemidler.
 • Hudlidelser: Hudens opbygning og lægemidler til behandling af hudsygdomme.
 • Lægemiddelforgiftninger/-bivirkninger/-interaktioner i relation til ovennævnte.
 • Farmakologiske hensyn til interaktioner, patientstratificering og udviklingsstadium.

Indenfor disse emner undervises der bl.a. i organernes opbygning, funktion, fysiologi, almindeligt forekommende sygdomstilstande, behandlingsformer, lægemidlers klassificering, virkningsmekanismer, skæbne i organismen, indikationer, kontraindikationer, bivirkninger, samt forsøgsmodeller, sygdomsmodeller og videnskabelige fremgangsmåder, der har ledt til afdækning af denne viden. I forbindelse med in vivo laboratorieøvelsen, som indgår i kurset, omtales etiske principper for anvendelse af forsøgsdyr til undervisning og forskning ligesom sikkerhedsmæssige aspekter og afledte forholdsregler gennemgås.

Engelsk titel

Organ Pharmacology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i farmaci - obligatorisk kursus på fjerde semester.

Målbeskrivelse

Formål

Formålet med undervisningen er at bibringe de studerende en anatomisk og fysiologisk viden om organsystemernes opbygning, funktion og almindeligt forekommende patologiske tilstande, samt på baggrund af denne viden forstå lægemidlers virkningsmekanisme, effekter og anvendelse.
 

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • redegøre for anatomi, fysiologi, og patofysiologi relateret til følgende funktioner/ tilstande:
  • Hjerte-kredsløbsfunktion
  • Respiration
  • Nyrefunktion
  • Immunsystemet
  • Infektioner
  • Rheumatiske tilstande
  • Cancer
  • Genterapi og biologiske lægemidler
  • Hudsygdomme
 • for de nævnte funktioner/ tilstande redegøre for den integrerede funktion og regulering af flere enkeltorganer samt konsekvensen af forstyrrelser i de enkelte organer og organsystemers funktion.
 • redegøre for sædvanligt benyttede lægemidler til behandling af disse forstyrrelser, lægemidlernes skæbne i organismen, virkninger, bivirkninger, interaktioner, indikationer og kontraindikationer.
 • forklare teorier for og metoder til undersøgelse af lægemidlers virkninger (og bivirkninger) på den intakte såvel som den syge organisme.
 • forklare overordnede etiske overvejelser og lovmæssige begrænsninger i forbindelse med in vivo farmakologiske forsøg.
 • forklare sammenhænge mellem lægemidlers molekylære virkningsmekanismer, virkning på organismeniveau og terapeutisk anvendelse.

 

Færdigheder

 • anvende principperne fra fysisk kemi, cellebiologi, anatomi og basal fysiologi til at beskrive og forstå  funktionen af enkeltorganer og deres indbyrdes samspil.
 • med bagrund i biokemisk og (pato-) fysiologisk viden anvende farmakokinetiske og farmakodynamiske begreber og metoder til at forstå, vurdere og foreslå nye virkningsmekanismer, bivirkningsmekanismer, doserings- og administrationsprincipper for lægemidler.
 • ud fra forskrift udføre måling af farmakodynamiske parametre.
 • foretage beregninger på og statistisk analyse af egne eller forelagte fysiologiske og farmakodynamiske datasæt.
 • vurdere og fortolke behandlede data.
 • vurdere og foreslå farmakologisk behandling til en nærmere beskrevet patient.

 

Kompetencer

 • samarbejde og kommunikere hensigtsmæssigt om fysiologiske og farmakologiske emner med såvel kollegaer, andre akademiske og ikke-akademiske faggrupper og patienter, herunder forsyne disse med relevant faglig information.
 • selvstændigt analysere, systematisere og kritisk vurdere fysiologiske og farmakologiske problemstillinger, herunder valg af farmakologisk behandling.
 • ved rationel praktisk tilgang afdække videnskabelige spørgsmål indenfor farmakologi og fysiologi.
 • fortsætte egen uddannelse og kompetenceudvikling indenfor området.

38 forelæsninger: Forelæsningerne dækker bredt de i målbeskrivelsen nævnte fagtemaer med vægt på emner/områder, der erfaringsmæssigt er svære at tilegne sig for de studerende. Hvor det er muligt og hensigtsmæssigt vil forelæsningerne inkludere inddragelse / aktiv deltagelse af de studerende, f.eks. i form af besvarelse af indlagte spørgsmål og mindre opgaver med tilbagemelding via interaktive IT systemer (f. eks. Shakespeak /Learning Catalytics). Til brug sammen med fysiologibogen findes på forlagets (Pearsons) hjemmeside online-materiale, som de studerende forventes at anvende til forberedelse / selvstudium / selvevaluering. Materialet vil blive omtalt og inddraget i relevante forelæsninger.

Tredobbelte klassetime-lektioner indenfor emnerne: 1) hjerte-kredsløb, 2) respiration, og 3) nyrer. De tre klassetimer afholdes for 2 hold ad gangen (hver gang af 3 timers varighed) og bruges især til fordybelse i emner og træning i løsning af beregningsopgaver af typer, som er sammenlignelige med de beregningsopgaver, der stilles til eksamen.

2 laboratorieøvelser á 4 timer: 1) In-vivo blodtryksøvelse med bedøvet rotte (i øvelseslaboratorium) og 2) Interaktiv computer-baseret øvelse med PowerLab og Kredsløbs Kit (kan evt. gennemføres i klasselokale). Ved øvelserne arbejdes praktisk med realtidsmåling af in-vivo fysiologiske / farmakodynamiske parametre (f.eks. EKG, blodtryk og puls) med tilhørende databehandling, statistisk analyse og fortolkning.

 • Fysiologilærebog: Silverthorn, Human Physiology: An Integrated Approach, 7th Ed., Pearson International 2016. ISBN-13: 978-1-292-09493-9.
 • Farmakologilærebog: Rang, H.P., Ritter, J.M., Flower, R.J. & Henderson, G.: Pharmacology, 8th Ed., Elsevier Churchill Livingstone 2016. ISBN-13: 978-0-7020-5362-7.
 • Noter vedrørende biologisk styrkebestemmelse.
 • Øvelsesvejledning.
 • Formelsamling udarbejdet af undervisere.
 • Online-materiale med relation til fysiologibogen (Pearson Mastering A&P, Interactive Physiology2, video tutorials).

Undervisningen er tilrettelagt under den forudsætning, at de studerende har opnået en viden svarende til indholdet i studieenhederne:

Farmaceutisk fysisk kemi I,
Farmaceutisk fysisk kemi II,
Cellulær og molekylær biologi,
Farmaceutisk biologi, og
Basal Farmakologi.

Kurset indeholder en in vivo øvelse, som skal gennemføres i øvelseslaboratorium med adgang til dyrestald (pt. Ø1).

Mundtlig
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Eksamen består af 15 spørgsmål - nogle med flere del-opgaver [dvs., A), B), C)…].
Der er både kort-svar -, langt-svar - og beregnings spørgsmål. En blanding af spørgsmål startende men ”Angiv…”, ”Gør (kort) rede for….”, ”Beskriv…….”, ”Tegn/skitsér…….” og ”Beregn……”.
Ud over forelæsninger og klassetimer, indgår den teoriske del af laboratorieøvelser i eksamenspensum. Derfor er den skriftlige eksamen tilrettelagt på baggrund af, at de studerende har deltaget aktivt i laboratorieøvelserne.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler

Der er adgang til følgende programmer ved eksamen på Peter Bangs Vej:

 • MathType
 • Maple

 

Det er ikke tilladt at medbringe USB-stik. Egen lommeregner uden lagrede data må dog medbringes. Formelsamling udarbejdet af underviserne vil være tilgængelig ved eksamen.

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for anatomi, fysiologi, og patofysiologi relateret til følgende funktioner / tilstande:
  • Hjerte-kredsløbsfunktion
  • Respiration
  • Nyrefunktion
  • Immunsystemet
  • Infektioner
  • Rheumatiske tilstande
  • Cancer
  • Genterapi og biologiske lægemidler
  • Hudsygdomme
 • for de nævnte funktioner/ tilstande redegøre for den integrerede funktion og regulering af flere enkeltorganer samt konsekvensen af forstyrrelser i de enkelte organer og organsystemers funktion.
 • redegøre for sædvanligt benyttede lægemidler til behandling af disse forstyrrelser, lægemidlernes skæbne i organismen, virkninger, bivirkninger, interaktioner, indikationer og kontraindikationer.
 • forklare teorier for og metoder til undersøgelse af lægemidlers virkninger (og bivirkninger) på den intakte såvel som den syge organisme.
 • forklare overordnede etiske overvejelser og lovmæssige begrænsninger i forbindelse med in vivo farmakologiske forsøg
 • forklare sammenhænge mellem lægemidlers molekylære virkningsmekanismer, virkning på organismeniveau og terapeutisk anvendelse.

 

Færdigheder

 • anvende principperne fra fysisk kemi, cellebiologi, anatomi og basal fysiologi til at beskrive og forstå  funktionen af enkeltorganer og deres indbyrdes samspil.
 • med bagrund i biokemisk og (pato)fysiologisk viden anvende farmakokinetiske og farmakodynamiske begreber og metoder til at forstå, vurdere og foreslå nye virkningsmekanismer, bivirkningsmekanismer, doserings- og administrationsprincipper for lægemidler.
 • foretage beregninger på og statistisk analyse af forelagte fysiologiske og farmakodynamiske datasæt.
 • vurdere og fortolke behandlede data.
 • vurdere og foreslå farmakologisk behandling til en nærmere beskrevet patient.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 3
 • Forberedelse
 • 148
 • Forelæsninger
 • 38
 • Holdundervisning
 • 9
 • Laboratorie
 • 8
 • Total
 • 206