Individuel tilrettelagt bachelorprojekt i farmaceutisk videnskab

Kursusindhold

Kursusbeskrivelsen er en rammebeskrivelse for en selvstændig forsknings- eller udredningsopgave eller lignende indenfor de Farmaceutiske Videnskaber. Kursusbeskrivelsen benyttes for studerende indskrevet ved på en dansk uddannelse, som ønsker at gennemføre et bachelorprojekt - forskelligt fra bachelorprojektet i farmaci - ved et af de udbydende institutter.

Inden projektet påbegyndes, tager de(n) studerende sammen med vejlederen stilling til detaljer i det konkrete projekt, herunder en nærmere beskrivelse af følgende emner: 

 • Foreløbig titel
 • Kortfattet projektbeskrivelse
 • Supplerende målbeskrivelse med specifikke faglige læringsmål relateret til det konkrete projekt og udformet som kriterier for bedømmelse
 • Sprog (Projektet kan gennemføres på dansk eller engelsk. Såfremt Projektet gennemføres på engelsk, skal en evt. afsluttende prøve også gennemføres på engelsk)
Engelsk titel

Individualised bachelor's project in pharmaceutical sciences

Uddannelse

bacheloruddannelsen i farmaci - valgfri

 

Målbeskrivelse

Det er projektet formål at give den studerende mulighed for på selvstændig vis at tilrettelægge og udføre et individuelt studieprogram, styret af faglige og personlige interesser og i samarbejde med en vejleder. Programmet kan afvikles i Danmark eller i udlandet.
 

Når projektet er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden

 • redegøre for høj faglig indsigt og viden i et udvalgt område indenfor de Farmaceutiske Videnskaber

 

Færdigheder

 • strukturere, udføre og kommunikere et fagligt projekt indenfor de Farmaceutiske Videnskaber ved anvendelse af passende teorier, metoder og værktøjer.

 

Kompetencer

 • tage selvstændig ansvar for tilrettelæggelse og udførelse af et fagligt projekt indenfor de Farmaceutiske Videnskaber
 • tage selvstændig ansvar for videreudvikling og specialisering af viden og færdigheder relateret til udvalgte områder indenfor de Farmaceutiske Videnskaber

Aftales mellem studerende og vejleder.

Aftales mellem studerende og vejleder

Stave- og formuleringsevne skal indgå i bedømmelsen af bachelorprojektrapporten og kan maksimalt trække én karakter ned. Bachelorprojektrapporten skal endvidere indeholde et resumé på engelsk, og dette vil indgå i den samlede bedømmelse af projektrapporten.

Individuel
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtligt forsvar
Den studerende og vejleder aftaler rammer for skriftlig rapport, som præsenteres og forsvares ved det mundtlige forsvar
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for høj faglig indsigt og viden i et udvalgt område indenfor de Farmaceutiske Videnskaber

 

Færdigheder

 • strukturere, udføre og kommunikere et fagligt projekt indenfor de Farmaceutiske Videnskaber ved anvendelse af passende teorier, metoder og værktøjer.

 

Kompetencer

 • tage selvstændig ansvar for tilrettelæggelse og udførelse af et fagligt projekt indenfor de Farmaceutiske Videnskaber
 • tage selvstændig ansvar for videreudvikling og specialisering af viden og færdigheder relateret til udvalgte områder indenfor de Farmaceutiske Videnskaber

 

 • Kategori
 • Timer
 • Projektarbejde
 • 412
 • Total
 • 412