Videnskabsteori og samfundsfarmaci

Kursusindhold

Det overordnede formål med kurset er at forberede studerende som aktive sundhedsprofessionelle til at bidrage til hensigtsmæssig lægemiddelbrug i samfundet.

Der undervises i typiske problemstillinger omkring brug af lægemidler i samfundet (eksempelvis non-compliance eller kommunikationsudfordringer i sundhedsvæsenet), eksempelvis omfang, på hvilket samfundsniveau problemerne forekommer, baggrunde for problemerne samt mulige konsekvenser heraf. Kurset introducerer endvidere forskellige typer af forskningstraditioner og undersøgelser indenfor hele det farmaceutiske område (herunder samfundsfarmaci) samt introducerer videnskabsteoretiske koncepter og begreber så som: paragdime, objektivitet, teori samt forskerens rolle. Der undervises endvidere i kvalitetskriterier indenfor kvalitativ som kvantitativ samfundsfarmaceutisk forskning. Dette indbefatter undervisning i statistik, hvor der anvendes statistik-kompetencer opnået gennem tidligere kurser mht. middelværdi, spredning, median, percentiler, normalområder, T-fordeling, statistisk variation samt T-tests. Specifik statistik-undervisning på dette kursus indbefatter Chi2 test. Endelig fokuserer kurset på anvendelse af teorier, der beskriver patienters brug af lægemidler. Disse forskellige elementer danner tilsammen baggrunden for at gøre studerende i stand til at tilegne sig relevant viden om især patienters brug af lægemidler, gennem kritisk analyse af videnskabelig litteratur og empiri.

De fire centrale temaer indenfor kurset er således:

 • Samfundsfarmaci – niveauer og problematikker
 • Patienters brug af lægemidler
 • Videnskabsteori
 • Kvalitetskrav til samfundsvidenskabelige undersøgelser

 

Engelsk titel

Philosophy of Science and Social Pharmacy

Uddannelse

bacheloruddannelsen i farmaci - obligatorisk kursus på tredje semester.

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 

Viden:

 • redegøre for centrale samfundsfarmaceutiske problemstillinger indenfor eksempelvis compliance, concordance, coping, mv. herunder omfang og fordeling på forskellige samfundsniveauer
 • forstå centrale videnskabsteoretiske begreber: paradigme, forskerens rolle, objektivitet/ subjektivtet samt teori
 • redegøre for kvalitetskrav for henholdvis kvantitativ og kvalitativ samfundsfarmaceutisk forskning
 • beskrive basale teorier indenfor det farmaceutiske område angående patienters lægemiddelanvendelse
 • redegøre uddybende for enkelte teorier, der beskriver patienters lægemiddelanvendelse

 

Færdigheder:

 • diskutere baggrunde for samt konsekvenser af identificerede problemstilllinger omkring optimal brug af lægemidler i samfundet
 • diskutere hvordan basale videnskabsteoretiske forhold udfoldes forskelligt i naturvidenskaben og samfundsvidenskaben (samfundsfarmaci)
 • anvende relevante IT-redskaber (eksempelvis Pubmed) i forbindelse med struktureret informationssøgning i litteraturdatabaser
 • diskutere forhold omkring god forskningskvalitet i videnskabelig litteratur indenfor det samfunsfarmaceutiske område
 • udtrykke sig gennem videnskabelig sprogbrug

 

Kompetencer:

 • foretage en videnskabsteoretisk analyse 
 • forholde sig kritisk til kvaliteten af videnskabelig litteratur indenfor det samfundsfarmaceutiske område, og på baggrund af dette uddrage relevant læring om samfundsfarmaceutiske problemstillinger
 • analysere data indenfor det samfundsfarmaceutiske område på baggrund af teori, der beskriver patienters perspektiv på lægemiddelanvendelse

Undervisningsformerne vil være en blanding af introducerende forelæsninger indenfor hvert af de fire centrale temaer og klassetimer, hvor de studerende i grupper af 5-6 arbejder mere indgående med de introducerede emner, samt slutteligt afleverer i alt 4 opgaver. Opgaverne fokuserer på særlige områder indenfor hvert af de fire temaer. Der fordres brug af videnskabeligt sprogbrug, artikelstruktur samt korrekt referering til videnskabelig litteratur. Opgaverne indeholder bl.a. udførelse af et systematisk litteratur-review i forbindelse med tema/opgave 1, udførelse af patientinterview herunder teoretisk analyse heraf indenfor tema/opgave 2, analyseøvelser af videnskabsteoriske cases indenfor tema/opgave 3 samt analyse af videnskabelige artikler både mht. indhold og kvalitet indenfor tema/opgave 4. De studerende modtager konstruktivt feed-back fra en vejleder på hver af opgaverne.
Der afleveres således i alt 4 opgaver i løbet af kurset.

Forskning om og med mennesker. Launsø, Olsen, Rieper. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, seneste udgave.

Suppleres med diverse tekster, artikler mv gennem kursushjemmesiden 

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
De studerende afleverer 4 opgaver (i grupper af 5-6 studerende), som skal godkendes af underviser.
De fire opgaver skal bestås for at bestå kurset. De studerende skal i deres grupper bidrage ligeligt til de fire opgaver og redegør for dette gennem en detaljeret og underskrevet logbog, der afleveres med hver opgave. 

Hvis mindre end 60% af opgaven er besvaret tilfredsstillende, skal opgaven (eller dele af opgaven) genindsendes indenfor en uge. Sker dette ikke, kan kursusdeltagelsen ikke godkendes. Først når en evt. genaflevering er af tilfredsstilende niveau, godkendes opgaven. Krav til tilfredsstillende besvarelse vil afhænge af opgaveformuleringen. Opgavebesvarelsen skal dog generelt afspejle, at de studerende har arbejdet seriøst med opgaven og har opnået de læringsmål, som hver af opgaverne specifikt retter sig imod.

Som del af gruppearbejdet skal alle studerende deltage i minimum 3 ud af 4 vejledermøder.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Vejleder bedømmer opgaverne.
Kriterier for bedømmelse


 

Opgave 1:

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

 

Viden

 • redegøre for centrale samfundsfarmaceutiske problemstillinger indenfor eksempelvis compliance, concordance, coping, mv. herunder omfang og fordeling på forskellige samfundsniveauer

 

Færdigheder

 • diskutere baggrunde for samt konsekvenser af identificerede problemstilllinger omkring optimal brug af lægemidler i samfundet
 • anvende relevante IT-redskaber (eksempelvis Pubmed) i forbindelse med struktureret informationssøgning i relevante litteraturdatabaser
 • kunne udtrykke sig gennem videnskabelig sprogbrug

 

Opgave 2:

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

 

Viden

 • beskrive teorier indenfor det farmaceutiske område angående patienters lægemiddelanvendelse

 

Færdigheder

 • skelne mellem forskellige former for teori samt redegøre uddybende for enkelte teorier der beskriver patienters lægemiddelanvendelse
 • kunne udtrykke sig gennem videnskabelig sprogbrug

 

Kompetencer

 • analysere data indenfor det samfundsfarmaceutiske område på baggrund af teori, der beskriver patienters perspektiv på lægemiddelanvendelse

 

Opgave 3:

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

 

Viden

 • forstå centrale videnskabsteoretiske begreber: paradigme, forskerens rolle, objektivitet/ subjektivitet samt teori

 

Færdigheder

 • diskutere hvordan basale videnskabsteoretiske forhold udfoldes forskelligt i naturvidenskab og samfundsvidenskab (samfundsfarmaci)
 • kunne udtrykke sig gennem videnskabelig sprogbrug

 

Kompetencer

 • foretage en videnskabsteoretisk analyse 

 

Opgave 4:

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

 

Viden

 • redegøre for kvalitetskrav for henholdvis kvantitativ og kvalitativ samfundsfarmaceutisk forskning

 

Færdigheder

 • diskutere forhold omkring god forskningskvalitet i videnskabelig litteratur indenfor det samfundsfarmaceutiske område

 

Kompetencer

 • forholde sig kritisk til kvaliteten af videnskabelig litteratur indenfor det samfundsfarmaceutiske område (herunder brug af statistik) og på baggrund af dette uddrage relevant læring om samfundsfarmaceutiske problemstillinger
 • kunne udtrykke sig gennem videnskabelig sprogbrug

 

Herudover skal delspørgsmålene i opgaven vægtes acceptabelt samt referere korrekt til anden relevant litteratur.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 8
 • Forberedelse
 • 22
 • Holdundervisning
 • 16
 • Vejledning
 • 4
 • Projektarbejde
 • 154
 • Holdundervisning
 • 2
 • Total
 • 206