Lægemiddeludvikling fra molekyle til menneske

Kursusindhold

Diversiteten af farmaceutens rolle illustreres ved brug af klassiske eksempler på moderne lægemiddeludvikling fra molekyle til menneske/idé til patient. De studerende introduceres til

 • eksempler på lægemidlers ønskede og uønskede virkninger
 • eksempel på absorption, fordeling, metabolisme og ekskretion af lægemiddelstof
 • udvikling af lægemiddelstof, samt formulering, produktion og anvendelse af lægemidler

 • grundlæggende farmaceutisk terminologi

 • kort beskrive farmaceutens rolle samfunds- og erhvervsmæssigt.
 • selvstændig, etisk, fagkritisk og analytisk holdning til den farmaceutiske profession.
 • sikkerhedsmæssige forhold ved laboratorieøvelserne samt til vurdering og analytisk tilgang til laboratoriesikkerhed.
Engelsk titel

Drug Development from Molecule to Man

Uddannelse

bacheloruddannelsen i farmaci - obligatorisk kursus på første semester.

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • kort beskrive hvorledes et lægemiddelstof udøver sin effekt, lægemidlers ønskede og uønskede virkninger.

 • kort beskrive absorption, fordeling, metabolisme og ekskretion af lægemiddelstof.

 • kort beskrive lægemiddeludviklingsprocessen fra ide til markedsføringstilladelse, fremstilling af udvalgte lægemiddelformer, funktioner af hjælpestoffer, valg af administrationsveje og lægemiddelformer.

 • kort redegøre for hvordan potentielle lægemiddelstoffer udvikles og optimeres til færdige lægemidler, herunder kort beskrive sammenhængen mellem fysisk-kemiske egenskaber, kemisk struktur og farmakologisk virkning af et lægemiddelstof.

 • kort redegøre for metoder hvormed farmaceutisk relevante problemstillinger kan identificeres, bearbejdes og løses.

 • kort redegøre for hvorledes lægemidler godkendes, hvorledes myndigheder og farmaceutiske virksomheder sikrer, atlægemidlerne har høj kvalitet,samt kort redegøre for hvorledes lægemiddelforsyningen i Danmark er organiseret.

 • kort redegøre for opbygningen af det danske sundhedssystem og farmaceutens rolle heri.

 • kort redegøre for grundlæggende principper for klassificering og mærkning af kemikalier.

 • kort beskrive hvad der karakteriserer den typiske lægemiddelbruger samt have basalt kendskab til et brugerperspektiv indenfor lægemiddelanvendelse

 

Færdigheder

 • redegøre for valg og anvendelse af forskellige lægemiddelformer

 • anvende centrale farmaceutiske terminologier så som "lægemidler", "lægemiddelformer", "lægemiddelstoffer", og "hjælpestoffer"

 • anvende udvalgte guidelines, PhEur, og danske lægemiddel standarder (DLS)

 • udføre praktiske forsøg med fremstilling og vurdering af udvalgte lægemiddelformer herunder anvende regler og procedurer i forbindelse med hensigtsmæssig laboratoriesikkerhed

 • klassificere farmaceutisk videnskabelig information

 • præsentere farmaceutisk videnskabelig information skriftligt og mundtligt

 • anvende farmaceutiske IT-værktøjer fx relevante online databaser som f.eks. PhEur online, DLS, og ProMedicin.dk

 • anvende de vigtigste beredskaber i forbindelse med ulykker i laboratoriet, herunder klassificering og mærkning af kemikalier samt håndtering af kemikalieaffald.

 

Kompetencer

 • analysere relevant information vedr. lægemiddelformer; administrationsveje og rådgivning i forhold til en given farmaceutisk videnskabelig problemstilling

 • reflektere over egen læring

 • tage ansvar for egen og andres laboratoriesikkerhed ved øvelserne på hele 1.semester

 • kunne indgå i samarbejde og deltage i gruppearbejde, samt bidrage med konstruktiv feedback/løsningsforslag på medstuderendes udfordringer

 

23 forelæsninger á 45 min.
12x2 klasselektioner á 45 min
2 intro til biblioteket á 45min
7 laboratoriesikkerheds forelæsninger á 45 min
3 laboratoriesikkerheds klasselektioner á 45 min
2x4 timers øvelser
6 timer kollokvier efter øvelser

Artikler fra medier, som er tilgængelige på absalon

Almen farmaci og/eller FASTtrack: Pharmaceutics - Dosage Form and Design af David Jones 

Kurset er en del af bacheloruddannelsens it-certifikat idet der gives it-kompetencer inden for ”hands on it”, ”it i faglig konteks” og ”it-begrebskendskab”.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtligt forsvar
For at deltage i laboratorieundervisningen skal den studerende have bestået de obligatoriske faglige quizzer, sikkerheds quizzer og sikkerhedsintroduktion (sikkerhedsmoduler relateret til evakuering, lokalsug og ulykker).

For at bestå kurset skal den studerende have deltaget aktivt i udarbejdelse og gennemførelse af studenterpræsentationer og laboratoriearbejdet, samt bestået refleksionsopgaver, projektrapporten, sikkerhedsmoduler og sikkerhedsintroduktionen.

Refleksionsopgaver afleveres individuelt via absalon og bedømmes af underviser.
Projektrapporten afleveres gruppevis via Absalon og bedømmes af underviser.
Projektrapporten fremlægges mundtligt for hele holdet.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

 

​For at opnå bedømmelsen bestået skal den studerende på et tilstrækkeligt niveau kunne:

Viden

 • kort redegørelse for hvordan et udvalgt lægemiddelstof kan formuleres og fremstilles til et færdigt lægemiddel, herunder kort beskrivelse af sammenhængen mellem lægemiddelstoffets fysisk-kemiske egenskaber, kemisk struktur, formulering og farmakologisk virkning af det udvalgte lægemiddelstof

 • klassificering og mærkning af kemikalier som er relevant for undervisningen på hele 1. semester
 • Grundlæggende viden om de sikkerhedsmæssige forhold og beredskab i forbindelse med studiets laboratorieøvelseskurser

 

Færdigheder

 • kort beskrivelse af relevant information vedr. det udvalgte lægemiddel herunder lægemiddelform(er) og administrationsvej(e).

 • tilegne sig grundlæggende praktisk erfaring med formulering, fremstilling og kvalitetssikring af en given lægemiddelform

 • anvendelse af farmaceutiske online databaser som f.eks. PhEur online, DLS, og ProMedicin.dk)

 • klar præsentation af farmaceutisk videnskabelig information, herunder referencehåndtering

 • anvendelse af centrale farmaceutiske terminologier så som "lægemidler", "lægemiddelformer", "lægemiddelstoffer" og "hjælpestoffer"

 • indsigt i at indgå i samarbejdsrelationer

 • anvende kemikaliedatabasen
 • anvende elementerne i sikkerhedsintroduktionen på alle 1. semester kurserne
 • håndtere kemikalieaffald.

 

Kompetence

 • tage ansvar for egen og andres laboratoriesikkerhed ved øvelserne på hele 1. semester
 • refleksion over sammenhæng mellem formulering, fremstilling og kvalitetssikiring af den/de til lægemiddelstoffet udvalgte lægemiddelform(er) og administrationsvej(e)

 • refleksion over egen læring og deltagelse i faget herunder i hvilket omfang dette har bidraget til opnåelse af fagets mål.
 • Indsigt i at indgå i samarbejdsrelationer

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 24
 • Praktiske øvelser
 • 8
 • Holdundervisning
 • 6
 • Holdundervisning
 • 3
 • Projektarbejde
 • 40
 • Undervisningsforberedelse
 • 93
 • Holdundervisning
 • 2
 • Forelæsninger
 • 7
 • Forelæsninger
 • 23
 • Total
 • 206