Naturgrundlaget 2A - Vegetation og bioressourcer

Kursusindhold

Kurset kombinerer viden om økologiske processer, jord og vegetation med forståelse af de vigtigste danske økosystemer. De studerende bliver fortrolige med økologiske samt plante- og jordvidenskabelige problemstillinger, almindelige plantearter, arbejdsmetoder og terminologi. I kurset gennemgås teorier om økologiske systemer og plante-jord-interaktioner samt planternes vækstvilkår. Desuden introduceres de studerende til menneskelige påvirkninger af naturgrundlaget i form af byernes vand- og næringsstofkredsløb samt forureningsproblematik. Botanik kendskab indledes med praktiske øvelser i plantebestemmelse af træer og buske i vintertilstand samt introduktion af vigtige kulturplanter.
 

Engelsk titel

Natural Resources 2A - Vegetation and Bioresources

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur

Målbeskrivelse

Efter kurset, skal den studerende være i stand til at kunne forstå det økologiske naturgrundlag, dvs. samspillet mellem lokalitet, vegetation og arealanvendelse i byer og det åbne land i Danmark. Gennem kurset får de studerende et økologisk-, plante- og jordvidenskabeligt vidensgrundlag for at kunne foretage byplanlægning og landskabsforvaltning på en miljømæssig og plantemæssig kvalificeret måde.

Viden:
- Beskrive generelle principper i økologi og deres anvendelse
- Relatere økologiske teorier til viden om jord–plante-interaktioner
- Forstå sammenhængen i jord - vand og plantesystemet
- Indsigt i vigtige plantevækstfaktorer
- Indsigt i byernes vand – og stofkredsløb

Færdigheder:
- Analysere plantevækst og diagnosticere mangel- og stress symptomer
- Vurdere økologiske og plante- og jordvidenskabelige muligheder til løsning af opgaver indenfor byplanlægning, landskabsarkitektur og landskabsforvaltning

Kompetencer:
- Diskutere fagets muligheder for at planlægge og forvalte økosystemer på en bæredygtig måde
- Evaluere økologiske processer i relation til kulturelle værdier og etiske principper
- Diskutere og vurdere muligheden for at bevare eller øge biodiversiteten i by og park

Ved forelæsningerne gennemgås basale økologiske og plante-og jordvidenskabelige principper og her introduceres de hyppigste økosystemer i både de danske byer og i det åbne land. I øvelser og case-studies indøves kendskab til arter og plantevækstfaktorer samt kendskab til teknisk brug af jord. Ved ekskursionerne studeres karakteristiske danske urbane samt rurale vegetationstyper.

Se Absalon for kursuslitteratur

Et kursus tilsvarende Naturgrundlaget 1 eller lignende.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
...
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 32
 • Praktiske øvelser
 • 40
 • Teoretiske øvelser
 • 20
 • Projektarbejde
 • 48
 • Forberedelse
 • 62
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 206