Modul 2: Idræt og sundhed

Kursusindhold

 • Sundhedsbegreber
 • Idræt og fysisk aktivitet som et led i sundhedsfremme og forebyggelse
 • Humanfysiologi
 • Træningsteori
 • Epidemiologiske undersøgelser om fysisk aktivitet, sundhedsfremme og forebyggelse
 • Interventionsstudier med idræt og fysisk aktivitet
 • Praktiske øvelser relateret til træning og sundhed
Engelsk titel

Modul 2: Sport, Exercise and Health

Uddannelse

Masteruddannelsen i idræt og velfærd

Målbeskrivelse

Det er målet, at deltagerne på kurset opnår følgende viden, færdigheder og kompetencer:

 Viden:

 • viden om sundhedsbegreber med særligt henblik på idræt og fysisk aktivitet
 • grundlæggende viden om humanfysiologi
 • viden om kroppens tilpasning til forskellige former for idræt og træning samt den sundhedsmæssige betydning heraf
 • viden om principper for testning af fysisk kapacitet
 • viden om generel humanfysiologisk forskningsmetode til undersøgelse af sundhedsmæssige problemstillinger
 • specifik viden om centrale videnskabelige studier vedrørende fysisk aktivitet, sundhedsfremme og forebyggelse indenfor et selvvalgt område
   

Færdigheder:

 • at kunne anvende relevante informationssøgningssystemer, fx Pubmed
 • at kunne udarbejde en skriftlig fremstilling af en sundhedsrelateret problemstilling ud fra et humanfysiologisk perspektiv
   

 Kompetencer:

 • at kunne foretage en velorganiseret, velovervejet og balanceret undersøgelse af en relevant sundhedsmæssig problemstilling på baggrund af idrætsfaglig og humanfysiologisk viden
 • at kunne analysere, vurdere og diskutere udvalgte forskningsresultater og kildemateriale på området
 • at kunne vurdere evidensgraden af anvendte studier
 • at kunne vurdere mulige løsninger på sundhedsmæssige problemstillinger - relateret til fysisk inaktivitet - reflekterende og kritisk
 • at kunne indgå meningsfuldt i tværfagligt arbejde

Forelæsninger, diskussionstimer og øvelser.
Der vil indgå engelsksproget videnskabelig litteratur.

oplyses på Absalon (kursets hjemmeside)

Pris for modul 2 (15 ECTS) er kr. 27.500,- , som betales forud pr. semester.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Peer feedback: Det forventes at de studerende deltager aktivt i peer feedback undervejs i modulet.
Kollektiv feedback: Kollektiv mundtlig feedback gives i forbindelse med mindre gruppeopgaver.
Individuel feedback: Individuel vejledning og feedback gives i tilknytning til synopsis.
Mundtlig feedback: Mundtlig formativ feedback gives i tilknytning til praktiske og teoretiske øvelser.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min, inkl. votering
Skriftlig aflevering, udarbejdes løbende gennem kurset
Skriftligt oplæg/synopsis på max 6 normalsider (á 2400 anslag inkl. mellemrum, ekskl. forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer, tabeller og bilag). Sider ud over det tilladte vil ikke blive bedømt.
Synopsen kan udarbejdes individuelt eller parvist - med individuel mundtlig eksamen.
Ved den mundtlige eksamen indleder den studerende med en 10 minutters fremlæggelse, der udspringer af synopsens centrale problemstilling. Dette efterfølges af spørgsmål og diskussion.
Den samlede eksamenstid er 30 minutter inkl. votering.
Der gives én samlet karakter.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 45
 • Forberedelse
 • 367
 • Total
 • 412