Sandsynlighedsregning og statistik (SS)

Kursusindhold

Kurset giver en introduktion til sandsynlighedsregning og statistik og omfatter følgende emner:

 • Sandsynlighed, betinget sandsynlighed og stokastisk uafhængighed. Stokastiske variable, middelværdi og varians, transformation. Diskrete og kontinuerte fordelinger.  Simultane og marginale fordelinger. Transformationer af uafhængige normalfordelte variable.
 • Maksimum likelihood (ML) estimation i binomialfordelingen, ML estimation og konfidensintervaller i basale normalfordelingsmodeller (en og to stikprøver, lineær regression).
 • Simulation
 • Introduktion til det statistiske programsystem R
Engelsk titel

Probability Theory and Statistics (SS)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i matematik
Bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik
Bacheloruddannelsen i matematik-økonomi
Bacheloruddannelsen i datalogi
Bacheroruddannelsen i fysik

Bacheloruddannelsen i machine learning og datavidenskab

MSc Programme in Computer Science with a minor subject

Målbeskrivelse

Viden:

 • Basal forståelse af aksiomer og regneregler for et sandsynlighedsfelt samt af stokastiske variable og fordelingsbegrebet
 • Grundig forståelse af betingede sandsynligheder og tilhørende regneregler
 • Grundig forståelse af sandsynlighedsfunktioner og tætheder i en og to dimensioner, middelværdi og varians, samt forskellen mellem marginale og simultane fordelinger
 • Basal forståelse for de statistiske grundbegreber (statistisk model, estimation og konfidensinterval), herunder princippet om maksimum likelihood estimation

 

Færdigheder:

 • Beregne sandsynligheder og betingede sandsynligheder vha. de basale definitioner og regneregler
 • Gennemføre beregninger vedr. marginale, simultane og betingede sandsynligheder samt momenter for diskrete stokastiske variable
 • Udlede marginale tætheder og momenter samt udføre transformationer for kontinuerte stokastiske variable
 • Gennemføre simple simulationseksperimenter i R med henblik på at undersøge egenskaber ved stokastiske variable og deres fordeling.
 • Gennemføre estimation, beregne konfidensintervaller og udføre modelkontrol i de præsenterede statistiske modeller, både formelmæssigt og vha. R.

 

Kompetencer:

 • Oversætte oplysninger givet som tekst om sandsynligheder, betingede sandsynligheder og eksperimenter til det relevante matematiske formelsprog
 • Opbygge, udføre og fortolke simple simulationseksperimenter der undersøger egenskaber ved stokastiske variable
 • Opstille simple statiske modeller, kunne vurdere deres relevans for at afklare konkrete videnskabelige spørgsmål, og kunne kvantificere usikkerheder om konklusionerne

4 timers forelæsning, 4 timers øvelser og 2 timers "lektiecafe" (regn-selv med hjælp fra instruktor) om ugen i 7 uger.

Introduktion til matematik (MatIntro)

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Skriftlig: Obligatorisk opgave og frivillige afleveringsopgaver; der er desuden mulighed for genaflevering hvis opgaven ikke bestås.

Mundtlig: Mulighed for at få uddybet skriftlig feedback, samt ved aktiv deltagelse i øvelsestimer

Løbende feedbeack: Digitale quizzer hver uge (frivilligt)

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Praktisk skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
De studerende skal bruge computer med R til eksamen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

 

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 4
 • Eksamensforberedelse
 • 25
 • Forberedelse
 • 107
 • Forelæsninger
 • 28
 • Teoretiske øvelser
 • 42
 • Total
 • 206