Analyse 2 (An2)

Kursusindhold

 • Sigma-algebraer: definition og egenskaber, Borel sigma-algebraen.
 • Mål: definition og egenskaber, Lebesguemålet, sandsynlighedsmål.
 • Målelige funktioner, definition og egenskaber.
 • Konstruktion af integralet (simple funktioner, positive funktioner, reelle funktioner og komplekse funktioner).
 • Konvergens sætninger: monoton og majoriseret konvergens, Fatou's Lemma, sammenhæng med Riemann integralet.
 • Funktioner defineret som et integral, kontinuitet og differentiabilitet.
 • Funktionsrummet Lp, vigtige uligheder, fuldstændighed.
 • Hilbertrum, projektionssætningen, ortonormalbaser, Gram-Schmidt ortogonalisering.
 • L^2-konvergens af Fourierrækker.
Engelsk titel

Analysis 2 (An2)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i matematik
Bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik
Bacheloruddannelsen i matematik-økonomi
Bacheloruddannelsen i fysik
 

Målbeskrivelse

 De studerende forventes ved kursets afslutning at have 
viden om materialet nævt i kursusbeskrivelsen;
færdigheder til at anvende dette materiale i andre kurser (hvor det er benyttet) og til at løse problemer i mål- og integralteori og i Hilbertrums teori. De studerende forventes desuden at have følgende
kompetencer:

 • Behandle komplekse problemer indenfor analyse og målteori.
 • Være istand til at afgøre om et integrations teoretisk argument er rigoristisk.
 • Forstå begrebet målelighed af mængder og funktioner.
 • Anvende sætninger om Lebesgue integralet i konkrete situationer, herunder sætninger om linearitet og ombytning af integration og grænser.
 • Kende Lp rum og være fortrolig med klassiske uligheder, som involverer p-normen.
 • Kan arbejde abstrakt og konkret med problemer, som involverer lukkede underrum, ortogonal komplementer og ortogonaludvikling i Hilbertrum.
 • Kan løse problemer i grænseområdet mellem målteori, integrationsteori, Hilbertrums teori og Fourier teori.

5 timers forelæsninger og 4 timers øvelser pr uge. Endvideres tilbydes 2 times lektiecafe om ugen.
Undervisning i 7 uger.

Analyse 1 (An1) og Lineær Algebra (LinAlg)

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Løbende bedømmelse, (afleveringsopgave)
Evalueringen består af en 3-timers skriftlig prøve og en afleveringsopgave, som stilles ca midt i kurset.

Afleveringsopgaven tæller 35% af den samlede karakter, mens den skriftlige prøve tæller de resterende 65%.

Så længe den samlede karakter er bestået, er der ikke krav om, at delprøverne skal bestås individuelt.

Eksamensbesvarelsen kan ikke afleveres på et USB-stik.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

Den studerende må på tilfredsstillende vis demonstrere, at han/hun behersker læringsmålene i kurset.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 35
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • Eksamen
 • 20
 • Forberedelse
 • 123
 • Total
 • 206