Temakursus llB: Rurale landskaber - Forvaltning og Planlægning

Kursusindhold

Kurset omfatter forvaltning af rurale landskaber med fokus på mål, midler og løsninger på forvaltnings- og planopgaver. Første del af kurset foregår gennem forelæsninger, øvelser, seminarer vedrørende landskabsprocesser og funktioner.
Forelæsnings- og seminaremner omfatter:

- Kulturlandskabet - aktuelle ændringsmønstre i relation til landbrug, friluftsliv og bosætning samt implikationer for planlægning og forvaltning
- Landmænds og andre aktørers værdier og praksis i relation til arealanvendelse, kulturværdier, naturpleje og æstetiske værdier
-Rumlig planlægning. Design og implementering af rumlige planer vedrørende konflikthåndtering og 'place making'
- De lovgivningsmæssige rammer, planlægningens funktioner og processer

Projektdelen, der udgør den største del af kurset rummer to 'specialiseringslinjer'. Den ene er orienteret mod konkret, overvejende lokalt forankret landskabsforvaltning, og er den der er bekrevet i denne beskrivelse. Den anden er orienteret mod forvaltningsproblemer og-løsninger på internationalt niveau og er beskrevet under Thematic Course IIA

Projektarbejdet med fokus på lokal landskabsforvaltning starter med en tre dages ekskursion til en kommune og et regional kontor under Naturstyrelsen med det formål at give indsigt i aktuelle, praktiske forvaltnings- og planopgaver samt ideer til mulige projekter.

Med udgangspunkt i den besøgte kommune danner studenterne projektgrupper efter eget valg af projektemne. Projektarbejdet gennemføres normalt i tværfaglige grupper på 3-5 personer.

Engelsk titel

Thematic Course llB: Rural Landscape - Management and Planning

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i naturforvaltning
Kandidatuddannelsen i landskabsarkitektur

Målbeskrivelse

Det overordnede mål med kurset er at opnå praktiske erfaringer med problemorienteret forvaltning og planlægning af rurale landskaber. Gennem kurset vil den studerende blive undervist i problemanalyse og politikanalyse, dvs. design og implementering af politikker, planer og projekter.

Læring

Efter gennemførelse af kurset vil den studrende være i stad til:

Viden:
- forstå de basale naturprocesser og sociale funktioner der opretholder og forandre rurale landskaber med fokus på nordeuropæiske landskaber
- forstå aktuelle ændringsmønstre, deres underliggende drivkræfter samt de tilknyttede forvaltningsproblemer, instrumenter til rådighed og potentielle løsninger
- demonstrere indsigt i relationerne mellem de primære landskabsaktører (landmænd, skovejere, offentlige ejere, fonde mv.), landskabssystemet (funktioner, strukturer, ændringer) og offentlig intervention af forskellig slags

Færdigheder:
- håndtere landskabsproblemer i forvaltningsprocesser med deltagelse af ejere, borgere og andre interessenter
-anvende politik-analystiske metoder til analyse og identifikation af interventionsmål, alternative reguleringsinstrumenter og implementeringsstrategier
- anvende analystiske færdigheder til vurdering af landskabets naturlige og kulturelle tilstand herunder vurdering af biodiversiteten, ecosystem services, kulturhistoriske værdier, og den overordnede landskabskarakter
- forhåndsvurdere de overordnede konsekvenser af specifikke interventioner og forslå ex post evalueringer

Kompetencer:
-Deltage i tværfaglige, problemorienterede landskabsforvaltningsprocesser
- Syntetisere fra fragmenteret og ufuldstændig information til operationelle løsninger på landskabsprojekter.

Første del af kurset består af forelæsninger, seminarer og øvelser ca. 2 uger. I den resterende del udgør projektarbejde hovedparten af arbejdet. Dette arbejde er problembaseret, dvs. funderet i et eller flere specifikke problemer af relevans for landskabsforvaltningen. Projekt arbejdet er baseret på en blanding af læsning, feltarbejde, analytisk og syntetiserende arbejde tilpasset det formulerede problem. Projektarbejdet følges og understøttes af en vejleder, ligesom der arrangeres præsentationer (og feedback) på tværs af grupperne.

Theme Cource: Ecology and Management of Nature and Semi-Nature Areas or equivalent course(s)

Kurset forudsætter faglighed svarende til en bestået BA-uddannelse.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 15 minutter
Skriftlig aflevering, løbende
Der udarbejdes en projektrapport, der afleveres inden eksamensugen. Den udarbejdede projektrapport præsenteres under den mundtlige prøve med deltagelse af alle forfattere. Herefter stilles der på forhånd formulerede individuelle spørgsmål til hver enkelt projektdeltager med udgangspunkt i den specifikke rapport. Der gives én samlet karakter, hvor den skriftlige rapport tæller 75 % og den mundtlige eksamen tæller 25 %. Eksamen bestås hvis den samlede karakter er bestået.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 20
 • Ekskursioner
 • 30
 • Kollokvier
 • 30
 • Vejledning
 • 20
 • Projektarbejde
 • 312
 • Total
 • 412