Skrive- og projektværksted – selvvalgt emne i landskabs- og bystudier

Kursusindhold

Dette værkstedskursus giver mulighed for at arbejde selvstændigt med et selvvalgt emne inden for landskabs- og bystudier. Sideløbende introduceres grundlæggende færdigheder inden for akademisk projektbaseret arbejde, særligt i forhold til arbejdsproces (idéudvikling, planlægning og gennemførsel), litteratursøgning og –udvælgelse, udvikling af problemformulering samt skrivning som akademisk håndværk. Kurset kan med fordel tages parallelt med et andet fag eller valgfag og hermed give mulighed for fordybelse i et selvvalg emne inde for dette andet fag.

Kurset er todelt, hvor der i kursets første del fokuseres på de færdigheder, som ligger til grund for selvstændig udarbejdelse af en skriftlig opgave. Denne del af kurset består af forelæsninger om projektplanlægning, analysemetoder, teori og brug af kilder og litteratur. Desuden vil der være supplerende læsning samt øvelser individuelt og i mindre grupper. I kursets anden del arbejder de studerende med et selvvalgt emne inden for landskabs- og bystudier og udarbejder en skriftlig opgave individuelt eller i mindre grupper. Opgaven, som forventes at fylde 15-25 normalsider, danner grundlag for en mundtlig eksamen. Opgaven udarbejdes i et struktureret forløb med støtte fra vejledere samt feedback-grupper. De studerende forventes at deltage aktivt i denne proces og præsentere deres arbejde undervejs både i skriftlig og mundtlig form samt reflektere over arbejdsprocessens forskellige elementer.

Kurset giver mulighed for studerende at fordybe sig i et selvvalgt emne samt tilegne sig grundlæggende færdigheder inden for skriftligt projektarbejde. Disse kan bruges i mange andre kursussammenhænge i det videre studieforløb og som forberedelse til større opgaver som BA-projekt og speciale. Vi ønsker, at de studerende får mulighed for at forfølge egne interesser inden for faget, samtidig med at de får skrivning som akademisk håndværk ind på rygraden.

Engelsk titel

Writing and Project Workshop – Topics in Landscape and Urban Studies

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur

Målbeskrivelse

Viden

Kurset giver den studerende:

 • overblik over og viden om redskaber, metode-elementer og metodevalg, der udgør en skriftlig projektbaseret opgave.

 

Færdigheder

Vi forventer at den studerende efter kurset selvstændigt kan:

 • identificere, definere og afgrænse et undersøgelsesspørgsmål inden for landskabs- og bystudier
 • udvælge relevante midler i form af eksisterende videnskabeligt arbejde og teori, metoder, litteratur, eller andre kilder som hjælp til at besvare dette spørgsmål
 • udarbejde en opgave, der respekterer akademiske standarder og arbejdsmetoder
 • reflektere over andres og eget arbejde, arbejdsprocessen, den valgte tilgang samt resultatet.

 

Kompetencer

Den studerende opøver kompetencer i:

 • at udarbejde en opgave, der respekterer akademiske standarder og arbejdsmetoder
 • at udvælge relevante midler til besvarelse af et undersøgelsesspørgsmål inden for landskabs- og bystudier
 • at give konstruktiv feedback på medstuderendes arbejdsprocesser og metodevalg
 • at gennemføre en individuel skriveproces.

Forelæsninger med øvelser, vejledning og gruppearbejde.

Se Absalon for kursuslitteratur.

Kurset er identisk med NIGB18001U Projektværksted i landskabs- og bystudier

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

De studerende får løbende mundtlig feedback på deres arbejde individuelt og i grupper. De studerende giver hinanden mundtlig feedback i diskussioner og præsentationer. De studerende modtager endvidere mundtlig feedback på den afsluttende skriftlige opgave i forbindelse med eksaminationen.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 30 minutter
Skriftlig aflevering, der udarbejdes løbende gennem kurset, med aflevering ved kursets afslutning, og som fremlægges ved en mundtlig eksamen. Der gives en samlet karakter efter den mudtlige eksamen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Projektarbejde
 • 129
 • Kollokvier
 • 40
 • Forelæsninger
 • 10
 • Vejledning
 • 7
 • Forberedelse
 • 20
 • Total
 • 206