Håndværk & æstetik i landskabsarkitektur - Studio

Kursusindhold

Håndværk & æstetik i landskabsarkitektur er et intensivt studio-kursus med individuel opgaveløsning.

Kurset styrker designmetodik i landskabsarkitektur og planlægning. 

Kurset undersøger og belyser sensorisk æstetisk oplevelse og rumlig analyse som centralt fokus i landskabsarkitektens arbejde med at frembringe rum for andre menensker og dermed fagets indlejrede æstetiske-etiske dimension. Forhold mellem teoretisk-metodiske, oplevede og frembragte æstetiske udsagn bliver undersøgt gennem individuelt projektarbejde med indbyggede delopgaver ledende mod et projektforslag.

Kurset understøtter således en åben, søgende og problemudforskende arbejdsmåde som centralt landskabsarkitektonisk håndværk i arbejdet med forslag til en ikke på forhånd fastlagt fremtid. Det sker både i forhold til undersøgelse af det konkrete opgavested og i omsætning af sansninger til oplevelse og erkendelse gennem bevidst brug af medier; foto, tegning, model, tekst og film som arkitektens centrale omsætnings- og reflektionsværktøjer. 

Delopgaverne introducerer og understøtter udforskninger og erfaring med arbejde i spændingsfeltet mellem et fysisk sted og et abstrakt konceptions(genererings)rum, hvor forslag  og operationer (gennem hvilke forslagene bliver til), påvirker hinanden og indgår i cirkulære (iterative) processer. Tegninger, modeller, foto, tekst og film er dermed både designudsagn og redskaber, gennem hvilke studerende arbejder bevidst med egen konception og idegenerering. Tegnesalen, udstillinger såvel som forskellige kritikformer indgår aktivt som social og fysisk understøttelse af den enkeltes og den fælles læring på kurset.

Der introduceres til tegneteknikker og grafiske udtryk i et spekulativt, tidsligt, rumligt og sensorisk perspektiv. Foto, film, tegning og model introduceres og anvendes som medier til udforskninger og omsætning af virkninger og indvirkninger.

Projektudarbejdelsen er et realitetsbetonet projektforløb som løses individuelt, diskuteres og præsenteres grafisk og mundtligt. 

En række forelæsninger, teoretisk-metodiske studier og filmvisninger understøtter, sammen med delopgaverne, viden og færdigheder i forhold til den stillede opgaves problematik og refleksions- og designmetodik.

Engelsk titel

Practice & Aesthetics in Landscape Architecture - Studio

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur

Målbeskrivelse

Målet er at studerende opnår fortrolighed med designfagets åbne, søgende og udforskende metodik. Kurset styrker den enkelte studerende i udvikling af eget fundament gennem udvidelse af viden og kunnen fra hidtidigt studie i både obligatoriske og valgfrie kurser, og gennem udforskninger i spændingsfeltet mellem fysisk sted og abstrakt konceptionsrum.
 

Viden

Studerende vil opnå forståelse af tidslige, rumlige og sensoriske virkninger i  fysisk rum, såvel som genereret i det abstrakte konceptionsrum  - dvs. undersøgelsesstedet, så vel som tegnesalen og gennem eget materiale.  Særligt opnår studerende indsigt i at arbejde med disse bevægelser mellem at opleve rum og opleve krop og sensorisk-æstetiske indvirkninger i relation til æstetiske virkemidler i eget projekt. Sammenhænge mellem analyse, koncept- og projektudvikling i genererende forløb gøres bevidst og brugbart i forhold til egne studiearbejder og udvikling som arkitektstuderende.

 

Færdigheder

Studerende bliver fortrolige med bevidst brug af sansninger og sensoriske indvirkninger, og dermed æstetisk oplevelse udfoldet gennem et subjekts interaktion (arkitekt som bruger). De bliver fortrolige med sammenhænge mellem ide, udtryk og formidling gennem udforskning af hvad der skal vises, fortælles og hvordan i forhold til eget projektforslag. Der opbygges en øget sikkerhed i at undersøge en given ide og udvikle et projekt med afsæt i visuelle teknikker og udtryksformer i samspil med sproglig klargøring. Samlet styrkes den enkeltes designfaglig studie- og arbejdsmetodik.

 

Kompetencer

Gennem æstetiske: rumlige, visuelle og sproglige udforskninger af en fysisk kontekst og eget frembragt undersøgelsesmateriale opbygger de studerende en kritisk forslagsstillende evne i tilbagevendende(iterative) cirkler. Studerende opnår derved fortrolighed med projektudvikling gennem udforskninger og afprøvninger som centralt håndværk i landskabsfaget. Konkret styrkes en åben og søgende studie- og designmetodik, individuel erfaring med udvikling af en opgaves samlede desigforløb og grafisk som mundtlig præsentationsteknik. Opstart af individuel referencesamling og grafisk udtryk til brug og udvikling videre i studiet, opnås ligeledes. Erfaring med formativ selv feedback såvel som kollektiv feedback er central forberedelse til det videre studie, bachelorprojekt og masterprojekt, samt arbejde i det designfaglige praksisfelt generelt.

Undervisningen består hovedsagelig af individuel tegnebordsvejledning, ugentlige præsentationer i plenum, samt forelæsninger og støttende oplæg og øvelser. I det individuelle projektforløb indgår opgaver som centrale udforskninger, der understøtter og perspektiverer projektarbejdet. Egne studier suppleret med sideløbende eksempler i plenum opbygger vigtig viden i samspil med øvrige færdigheder og kompetencer. Tre udstillinger og opsætning af et fælles katalog indgår i undervisningen.
Studerendes forventes at indgår proaktivt i vejledningen ved tegnebordet, hvor frembragt materiale og refleksioner over materiale og proces danner udgangspunkt for den individuelle vejledning.

Afleveringen af et projekt sker i form af en grafisk præsentation, hvor ideen og udformningen af projektet illustreres, herunder portfolio og erkendelseslogbog. Ved eksamen fremlægges forslaget, hvor dele af portfolio og refleksionslogbog indgår og den studerende indgår i dialog med censor og eksaminator.

Se Absalon for kursuslitteratur.

 

Analyse, design- og formgivningskompetencer svarende til min 1 års undervisning på bachelorniveau indenfor landskabsarkitektur eller tilsvarende. Analoge (foto, tegning og modelbygning) som digitale redskaber (GIS, Adope CS).

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Individuel tegnebordsvejledning, plenum og peerkritikker, opsætning af udstillinger og eksamen er alle former for fremadrettet feedback med mindre dele bagudrettet feedback. Den enkeltes projekt- og procesudvikling er rettet særligt mod øvelse i selvfeedback med ovenstående feedback løb.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, løbende
Mundtlig prøve, 30 minutter
Den mundtlige eksamen tager afsæt i den skriftlige opgave. Den skriftlige opgave består af projektforslag (plancher og evt. model), proces portfolio og erkendelseslogbog, som udarbejdes løbende under kurset og afleveres inden eksamensugen. Der gives én samlet karakter efter den mundtlige prøve.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

 

 

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Ekskursioner
 • 15
 • Forelæsninger
 • 30
 • Projektarbejde
 • 237
 • Vejledning
 • 130
 • Total
 • 412